@book{Kisielewicz:1975,
  editor    = "M. Kisielewicz and A. Grytczuk and M. Borowiecki",
  title     = "Discussiones Mathematicae",
  publisher = "PWN Oddz. w Poznaniu",
  address   = "Warszawa - Poznań",
  pages     = "71",
  year      = "1975",
  number    = "z. 1",
  note      = "Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego T. 21",
}