@book{Casper-Hehne:2009,
  author  = "H. Casper-Hehne and N. Burneva and M. Freise and A. Middeke and E. Nemcová and T. Zuchewicz",
  title     = "Slovenčina interkultúrne. Učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky: B1/ Emília Nemcová, Viera Nemčoková, ISBN: 9789545166365",
  publisher = "Vydavateľstvo Lettera",
  address   = "Plovdiv",
  pages     = "146",
  year      = "2009",
}