@book{Wysokowski:1997,
  editor    = "A. Wysokowski",
  title     = "Ogólnopolski katalog kruszyw, ISBN: 8390487934",
  publisher = "Instytut Badawczy Dróg i Mostów",
  address   = "Wroc³aw",
  year      = "1997",
}