@book{Dudra:2014,
  author  = "S. Dudra and P. Pochyły",
  title     = "Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : Romowie",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "218",
  year      = "2014",
  number    = "nr 3",
}