@book{Feldshtein:2011,
  author    = "E. Feldshtein and M. Kornievič",
  title     = "Avtomatizaciā proizvodstvennyh processov v ma¹inostroenii, ISBN: 9789854754437",
  publisher = "Novoe Znanie",
  address   = "Minsk",
  year      = "2011",
  pages     = "265",
}