@book{Kuryło:2016,
  author    = "P. Kuryło",
  title     = "Vybrané vlasnosti povrchových vrstiev liatinových odliatkov : autoreferát habilitačnej práce k habilitačnému pokračovaniu za docenta v študijnom odbore : 5.2.51 výrobné technológie, ISBN: 9788055325217",
  publisher = "Technická Univerzita v Košiciach",
  address   = "Košice",
  series    = "Vedecké Spisy Strojníckiej Fakulty, 06",
  year      = "2016",
  pages     = "41",
}