@book{Rozmej:1986,
  author    = "P. Rozmej",
  title     = "Statyczne i dynamiczne deformacje jąder atomowych",
  publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
  series    = "Rozprawy Habilitacyjne, 40",
  year      = "1986",
  pages     = "126",
}