@book{Feldshtein:2006,
  author    = "E. Feldshtein and I. Barsaj and V. ©eleg",
  title     = "Upravlenie formirovaniem kacestva poverhnosti detalej pri mehaniceskoj obrabotke : monografi‚, ISBN: 9854795969",
  publisher = "Belorusskij Nacional'nyj Tehniceskij Universitet",
  address   = "Minsk",
  year      = "2006",
  pages     = "227",
}