@book{Korbicz:1991,
  author    = "J. Korbicz and Z. Zajda and W. Solnik and D. Uciński",
  title     = "Wybrane metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1991",
  pages     = "208",
}