@InCollection{Wo¼niak:2011,
  author  = "R. Wo¼niak",
  title     = "+++",
  pages     = "1",
  year      = "2011",
  note      = "wystawa zbiorowa, 18-05-2011",
  booktitle = "Polityka i etyka",
  publisher = "Muzeum Sztuki Wspó³czesnej",
  address   = "Radom",
}