@InCollection{Gabryelewicz:2018,
  author  = "I. Gabryelewicz and E. Kowal and P. Krupa and M. Jarzębińska",
  title     = "System rejestracji i analizy odchyleń od stanu normalnego jako element prewencji wypadkowej - część 2 - studium przypadku",
  pages     = "428--438",
  year      = "2018",
  booktitle = "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, ISBN: 9788394128128",
  editor    = "red. R. Knosala",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
  address   = "Opole",
  volume    = "T. 2",
}