@InCollection{Nowogońska:2018,
  author    = "B. Nowogońska",
  title     = "Prognoza zmian stanu technicznego budynków mieszkalnych w pełnym okresie ich użytkowania",
  pages     = "235--256",
  year      = "2018",
  booktitle = "Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : problemy, modele, metody, ISBN: 9788393953431",
  editor    = "red. A. Sobotka, E. Radziszewska-Zielina",
  publisher = "Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Studia z Zakresu Inżynierii : 99",
}