@InCollection{Stec:2016,
  author  = "A. Stec",
  title     = "Konflikt na Ukrainie w ¶wietle prawa międzynarodowego publicznego",
  pages     = "171--185",
  year      = "2016",
  booktitle = "Bezpieczeństwo państw Europy ¦rodkowo-Wschodniej w kontek¶cie konfliktu na Ukrainie, ISBN: 9788394333799",
  editor    = "red. nauk. T. P±czek",
  publisher = "Wydaw. Społeczno-Prawne",
  address   = "Słupsk",
}