@InCollection{Góralewska-Słońska:2003,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title     = "Niejednakowy status nauczycieli zatrudnionych w różnych typach szkół, wynikiem przemian systemu edukacji",
  pages     = "185--192",
  year      = "2003",
  booktitle = "Problemy organizacji i zarządzania w instytucjach edukacyjnych, ISBN: 8388327682",
  editor    = "red. nauk. D. Fic",
  publisher = "Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar"",
  address   = "Głogów",
}