@InCollection{Feldshtein:2003,
  author  = "E. Feldshtein and A. Kocergin",
  title     = "Elementy issledovatel'skoj dejatel'nosti v podgotovke inzenerov i magistrov v oblasti techniceskich nauk (na primere Belorusskogo nacional'nogo techniceskogo universiteta)",
  pages     = "151--155",
  year      = "2003",
  booktitle = "Praca : zawód : rynek pracy, ISBN: 8391199886",
  publisher = "Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej",
  address   = "Zielona Góra",
}