@InCollection{Galicki:2004,
  author  = "M. Galicki and M. Relich",
  title     = "Wykorzystanie statycznych sztucznych sieci neuronowych oraz modeli ekonometrycznych do prognozowania indeksu cen dóbr i usług konsumpcyjnych",
  pages     = "257--265",
  year      = "2004",
  booktitle = "Podejście procesowe w zarządzaniu, ISBN: 837378084X",
  editor    = "red. M. Romanowska, M. Trocki",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej",
  address   = "Warszawa",
  volume    = "T. 2",
}