@InCollection{H³adkiewicz:2006,
  author  = "W. H³adkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Kultura polityczna studentów jako wyraz socjalizacji politycznej",
  pages     = "41--49",
  year      = "2006",
  booktitle = "Edukacja i wiedza w spo³eczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society, ISBN: 8374810386",
  editor    = "red. D. Fic",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}