System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Kategorie osiągnięć naukowych

Przyjęte zasady punktacji za publikacje naukowe są zgodne z zasadami opracowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dostępne są na odpowiednich stronach MNiSW.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 sierpnia 2012 roku wraz z załącznikami.

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP z aktualną punktacją.
W nawiasach podano liczbę zarejestrowanych w systemie SKEP publikacji w każdej z kategorii.LP. Nazwa Kod Punkty wg zasad MNiSW
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
  1.1  Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (1747) MON-ANG 25
  1.2  Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski (4879) MON-NANG 20
  1.3  Autorstwo książki naukowej, popularyzatorskiej w języku angielskim (36) KSI-ANG 0
  1.4  Autorstwo książki naukowej, popularyzatorskiej w języku polskim lub innym niż język angielski (305) KSI-NANG 0
  1.5  Autorstwo podręcznika szkolnego i poradnika zawodowego (92) POD-SZ 0
  1.6  Tłumaczenia książek naukowych (50) TLU-K 0
  1.7  Autorstwo skryptu, materiału pomocniczego i programów nauczania (186) SKT-MP-PN 0
  1.8  Różne (360) ROZ-1 0
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
  2.1  Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (2674) MOR-ANG 5
  2.2  Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoskim (9268) MOR-NANG 4
  2.3  Autorstwo rozdziału skryptu, podręcznika szkolnego, podręcznika zawodowego (41) SKR-MP-PN 0
  2.4  Autorstwo hasła w encyklopedii naukowej (917) ENC-H 0
  2.5  Różne (697) ROZ-2 0
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
  3.1  Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) (3341) CZR-JCR 15 - 50
  3.2  Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w ERIH (416) CZR-ERIH 10 - 14
  3.3  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra (5076) CZR-WYKAZ 1 - 9
  3.4  Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (213) CZR-ZAG 4
  3.5  Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym (1067) CZR-INNE 0
  3.6  Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie w języku polskim (2207) CZR-INNE3 0
  3.7  Publikacje w czasopismach z listy A o nienaukowym charakterze oraz umieszczone w zeszytach specjalnych i suplementach (40) CZR-JCR-0 0
  3.8  Publikacje w czasopismach z listy B o nienaukowym charakterze oraz umieszczone w zeszytach specjalnych i suplementach (128) CZR-WYKAZ-0 0
  3.9  Publikacje w czasopismach z listy C o nienaukowym charakterze oraz umieszczone w zeszytach specjalnych i suplementach (4) CZR-ERIH-0 0
  3.10  Kategoria tymczasowa, na potrzeby "ankiety jednostki 2013-2016" (40) ANK3_13_16 0
  3.11  Różne (1094) ROZ-3 0
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)
  4.1  Publikacja w innym wydawnictwie ciągłym wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) (10) CIA-JCR 15 - 50
  4.2  Publikacja w innym wydawnictwie ciągłym wyróżnionym w ERIH (58) CIA-ERIH 10 - 14
  4.3  Publikacja w innym wydawnictwie ciągłym wymienionym w wykazie ministra (1719) CIA-WYKAZ 1 - 9
  4.4  Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (40) CIA-ZAG 4
  4.5  Publikacja w innym wydawnictwie ciągłym (3279) CIA-JED 0
  4.6  Tłumaczenia (42) TLU-A 0
  4.7  Publikacje w innych wydawnictwach ciągłych z listy A o nienaukowym charakterze oraz umieszczone w zeszytach specjalnych i suplementach (0) CIA-JCR-0 0
  4.8  Publikacje w innych wydawnictwach ciągłych z listy B o nienaukowym charakterze oraz umieszczone w zeszytach specjalnych i suplementach (15) CIA-WYKAZ-0 0
  4.9  Publikacje w innych wydawnictwach ciągłych z listy C o nienaukowym charakterze oraz umieszczone w zeszytach specjalnych i suplementach (0) CIA-ERIH-0 0
  4.10  Kategoria tymczasowa, na potrzeby "ankiety jednostki 2013-2016" (10) ANK4_13_16 0
  4.11  Różne (100) ROZ-4 0
5. Materiały konferencyjne (KONF)
  5.1  Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science (489) KON-WoS 15
  5.2  Publikacja w materiałach konferencyjnych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o sztuce i twórczości artystycznej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (76) KON-H-ANG 5
  5.3  Publikacja w materiałach konferencyjnych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o sztuce i twórczości artystycznej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski (139) KON-H-NANG 4
  5.4  Publikacja w materiałach konferencyjnych w języku angielskim (2453) KON-ANG 0
  5.5  Publikacja w materiałach konferencyjnych w języku polskim lub innym niż język angielski (5189) KON-NANG 0
  5.6  Różne (1239) ROZ-5 0
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
  6.1  Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (279) RED-MP-ANG 5
  6.2  Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoskim (970) RED-MP-POL 4
  6.3  Redaktor naczelny czasopisma z p. 3.1 (24) RED-C-JCR 2
  6.4  Redaktor naczelny czasopisma z p. 3.2 (3) RED-C-ERIH 2
  6.5  Redaktor naczelny dla czasopisma wymienionego w wykazie ministra (154) RED-C-WYKAZ 2
  6.6  Członkostwo pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych umieszczonych na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) (3) RED-C-KOM 1
  6.7  Redaktor naczelny lub członek komitetu redakcyjnego czasopisma wydawanego w języku angielskim (59) RED-C-ANG 0
  6.8  Redaktor naczelny lub członek komitetu redakcyjnego czasopisma wydawanego w języku polskim lub innym niż język angielski (178) RED-C-NANG 0
  6.9  Redaktor naczelny numeru specjalnego czasopisma wydawanego w języku angielskim (30) RED-S-ANG 0
  6.10  Redaktor naczelny numeru specjalnego czasopisma wydawanego w języku polskim lub innym niż język angielski (13) RED-S-NANG 0
  6.11  Redakcja bibliografii naukowej (10) RED-BIB 0
  6.12  Opracowanie (34) OPRAC 0
  6.13  Różne (117) ROZ-6 0
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)
  7.1  Raport techniczny (259) RAP-TECH 0
  7.2  Recenzje naukowe książek (1256) REC-KSI 0
  7.3  Nagrody na międzynarodowych i krajowych konkursach artystycznych (0) NAG 0
  7.4  Różne (21) ROZ-7 0
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)
  8.1  Praca doktorska (146) PHD 0
  8.2  Rozprawy habilitacyjne (0) HAB 0
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)
  9.1  Autorstwo patentu na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz UZ (160) PAT-UZ 25
  9.2  Wdrożenie patentu udzielonego na rzecz UZ (1) PAT-UZW 25
  9.3  Autorstwo patentu na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz innej jednostki (82) PAT-INNE 15
  9.4  Zgłoszenie patentowe w UP RP (99) PAT-ZGLO 2
  9.5  Uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy (27) WZU 10
  9.6  Zastosowanie wzoru użytkowego (0) WZU-ZAS 10
  9.7  Różne (8) ROZ-9 0


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski