System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Magdalena Balak-Hryńkiewicz (dawniej: Balak)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Jednostki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 22 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Europa regionów a zasada subsydiarności w Unii Europejskiej / Magdalena Balak-Hryńkiewicz
// W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych .- Kielce : Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, 2007 - (Zeszyty Naukowe/Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość ; 1) - s. 7--18 .- ISBN: 8389274191
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9040] [data modyf: 22-05-2007 11:27]
[2] Europejskie standardy w nauczaniu i uczeniu się języków obcych / Magdalena Balak-Hryńkiewicz
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 366--376 .- ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8495] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Kształtowanie tożsamości regionalnej w procesie edukacji wyzwaniem wobec globalizacji / Magdalena Balak-Hryńkiewicz
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 196--206 .- ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Przedsiębiorstwo w międzynarodowej polityce ekonomicznej - teoria i praktyka / Magdalena Balak-Hryńkiewicz, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 63--91 .- ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8224] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Przedsiębiorstwo w otoczeniu finansowym UE - wsparcie inwestycji w polskich przedsiębiorstwach w ramach funduszy strukturalnych / Magdalena Balak-Hryńkiewicz
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 241--261 .- ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8279] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach polityki regionalnej UE - próba podsumowania i nowe wyzwania / Magdalena Balak-Hryńkiewicz
// W: Strategie rozwoju lokalnego / red. L. Jakubów .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006 - (Monografie - Prace Zbiorowe ; 2) - s. 67--76 .- ISBN: 8387708321
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8422] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Europejska polityka regionalna / Magdalena Balak-Hryńkiewicz
// W: Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Wydaw. "Maria", 2004 - s. 173--184 .- ISBN: 8388842641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8258] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Możliwości pozyskania środków na inwestycje przez MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) / Magdalena Balak-Hryńkiewicz
// W: Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw : makroekonomiczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw / red. M. Piałucha . T. 1 .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004 - s. 147--155 .- ISBN: 838770881X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8260] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Prawne i finansowe warunki wspierania rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej / Magdalena Balak, Lesław Koćwin
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa / pod red. Wiesława Hładkiewicza .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 289--303 .- ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6825] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Regionalna edukacja kulturowa a budowa regionalizmu / Magdalena Balak-Hryńkiewicz
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 107--116 .- ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8254] [data modyf: 13-04-2006 09:57]
[11] Wspólna Polityka Rolna (WPR) / Magdalena Balak-Hryńkiewicz
// W: Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Wydaw. "Maria", 2004 - s. 161--172 .- ISBN: 8388842641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8257] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Wykorzystanie funduszy pomocowych UE w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa lubuskiego / Magdalena Balak-Hryńkiewicz, Bogdan Ślusarz
// W: Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Wydaw. "Maria", 2004 - s. 259--270 .- ISBN: 8388842641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6991] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Edukacja europejska w polskiej szkole w perspektywie integracji z Europą / Magdalena Balak
// W: Globalny i regionalny wymiar edukacji / red. nauk. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2003 - s. 165--173 .- ISBN: 8388327674
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8255] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Instytucje wspierające sektor MSP na przykładzie Fundacji "Przedsiębiorczość w Żarach / Magdalena Balak
// W: Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej . T. 1-2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 117--122 .- ISBN: 8388842188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8259] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Znaczenie regionalizacji w zarządzaniu strukturami państwa / Magdalena Balak-Hryńkiewicz // Gospodarka Rynek Edukacja .- 2007, nr 12, s. 6--7 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12853] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Szanse i zagrożenia rozwoju turystyki na Ziemi Kłodzkiej w teorii i praktyce / Magdalena Balak-Hryńkiewicz, Zbigniew Binek, Magdalena Dalecka-Zaborowska // Ziemia Kłodzka .- 2004, nr 157, s. 17--19 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Fundusze pomocowe Unii Europejskiej szansą na rozwój regionów / Magdalena Balak // Ziemia Kłodzka .- 2002, nr 146, s. 16--17 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10818] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pozycja regionu w państwie w ujęciu teoretycznym / Magdalena Balak-Hryńkiewicz // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2007, Tom 1, s. 99--118, ISSN: 1899-2722,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8100] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zachowanie niemieckiego dziedzictwa kulturowego w aspekcie budowy regionalizmu na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza / Magdalena Balak-Hryńkiewicz // W: Joseph Wittig Człowiek - Religia - Kultura = Joseph Wittig Mensch - Religion - Kultur : IV Polsko-Niemieckie Sympozjum Wittigowskie = IV Deutsch-Polnisches Wittig-Symposium. Nowa Ruda, Polska, 2004 .- Nowa Ruda : Wydawnictwo Maria, 2005, s. 245--260 .- ISBN: 8388842684
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17735] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Wykorzystanie sieci neuronowych w prognozowaniu gospodarczym / Magdalena Balak, Anna Gondek // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- Zarządzanie, s. 381--387 .- ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14749] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Zarządzanie funduszami unijnymi w Polsce na przykładzie programu Phare / Magdalena Balak, Anna Gondek // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- Suplement, s. 65--70 .- ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14947] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Ziemia Lubuska na tle procesów regionalizacji w Polsce i Unii Europejskiej / Magdalena Balak-Hryńkiewicz .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Humanistyczny, 2006 .- 292 s. / Promotor: Prof. dr hab. Lesław Koćwin
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski