System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Józef Włosek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 20 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Znaczenie konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych na przykładzie systemu parkowania na osiedlu mieszkaniowym / Józef Włosek, 2018. Przegląd Budowlany, nr 3, 47--50, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22584] [data modyf: 03-04-2018 12:47]
[2] Efekt perły w błocie : architektura a strategia konunikacyjna / Józef Włosek(*), 2000. Magazyn Budowlany, nr 4, 56--57, ISSN: 1425-6878,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-20601] [data modyf: 23-11-2016 10:32]
[3] Hydroizolacja z iłów w drogowych urządzeniach odwadniających / Wiesława Golińska, Wiesław Gruda, Robert Mikołajski, Józef Włosek(*), 1999. Drogownictwo, nr 4, 122--126, ISSN: 0012-6357, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-20600] [data modyf: 23-11-2016 10:33]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Znaczenie konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych na przykładzie systemu parkowania na osiedlu mieszkaniowym, 2018. Józef Włosek // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 125, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22978] [data modyf: 29-03-2018 16:43]
[2] Status rzeczoznawcy budowlanego w świetle niektórych przepisów prawa, 2010. Józef Włosek(*) // W: Problemy rzeczoznawstwa budowlanego : XI konferencja naukowo-techniczna. Warszawa - Miedzeszyn, Polska Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2010, s. 321--327, ISBN: 9788324927890
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22343] [data modyf: 23-11-2016 10:31]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 : dokument przyjęty przez LRBRD uchwałą nr 2/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r. / (Red.) Józef Włosek, Artur Juszczyk .- Zielona Góra : Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 2016 .- ISBN: 9788394551803
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5512] [data modyf: 23-11-2016 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego dotycząca prawidłowości wykonania konstrukcji nawierzchni drogi na działce 612 i 295/4, obręb ewidencyjny Bytnica, gmina Bytnica wraz z wyjaśnieniem przyczyn powstawania ubytków w nawierzchni w/w drogi / Józef Włosek .- - : Nadleśnictwo Bytnica, 2016 ; 12s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Opinia projektanta w sprawie oceny nośności istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 139 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1254F, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 134 w Rzepinie / Józef Włosek, Jacek Hejduk .- - : Promost Sp. z o.o., 2016 ; 9s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego w sprawie jakości zrealizowanej inwestycji zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa budowlanego pod nazwą "Budowa nawierzchni drogi w miejscowości Święty Wojciech przy sali wiejskiej" / Józef Włosek .- - : Gmina Miedzyrzecz, 2015 ; 11s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Opinia rzeczoznawcy budowlanego w sprawie poprawności wykonania robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa dojazdu pożarowego nr B15, B15a, B18, B18a (Tuplice - Nabłoto)" w Nadleśnictwie Lubsko / Józef Włosek .- - : Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubsko, 2015 ; 24s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Opinia w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 182 do drogi gminnej nr 250043P / Józef Włosek .- - : Zarząd dróg Powiatowych w Szamotułach, 2014 ; 18s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Opinia w sprawie poprawności wykonania projektu budowlanego pod kątem możliwości realizacji robót budowlanych na zadaniu "Przebudowa dojazdu pożarowego nr 18" / Józef Włosek .- - : PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Sulechów, 2013 ; 13s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Opinia w sprawie rozwiązań projektowych oraz wykonania nawierzchni parkingu i chodników na podłożu z gruntów organicznych przy obiekcie handlowym w Świebodzinie przy ul. Konarskiego / Józef Włosek .- - : Zakład Usługowy "Kobeszko&Syn", 2012 ; 12s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Opinia w sprawie zamiany materiałów do wykonania warstw podbudowy i nawierzchni z tłucznia i klińca na mieszankę kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu na zadaniu "Przebudowa drogi pożarowej nr 12 na terenie leśnictw Marunowo i Gębice" / Józef Włosek .- - : Nadleśnictwo Sarbia, 2011 ; 6s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Opinia w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z ul. Rawskiej w Skierniewicach na teren działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 355/2 (obręb 6), jego parametrów technicznych oraz przystosowania ul. Rawskiej zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice nr Km.5544/1/27/08 z dn. 18.12.2008 / Józef Włosek .- - : Archi-Development Sp. z o.o., 2010 ; 4s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Opinia w sprawie przydatności materiałów na warstwę odsączającą na drodze powiatowej Skąpe-Łąkie / Józef Włosek .- - : POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o., 2010 ; 6s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Ocena stanu technicznego przepustu na rzece Srebrnej pod ulicą Wyszyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim / Józef Włosek, Tadeusz Tuliszka, Janusz Chudalewski .- - : Promost Sp. z o.o., 2009 ; 14s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Przyczyny osiadania nasypu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 29 od km 2+380 do km 2+430 rejon skrzyżowania drogi krajowej nr 29 i drogi wojewódzkiej nr 137 w Słubicach / Józef Włosek, Robert Brukowski, Jan Wojnicki, Mirosław Marcinkiewicz .- - : Promost Sp. z o.o., 2009 ; 18s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Strategia rozwoju komunikacji powiatu Wolsztyn / Józef Włosek .- - : Biuro Inżynierskie "Promost" Zespół Nadzorów Inwestorskich, 2001 ; 55s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Funkcjonalne podstawy optymalnej hierarchizacji sieci drogowej w regionie słabo zurbanizowanym / Józef Włosek .- Politechnika Poznańska : Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 2006 .- 288 s. / Promotor: dr hab. inż. Günter Harder
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski