System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: architektura i urbanistyka (100 %)
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 39 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Analiza badawcza wybranych uwarunkowań i czynników : zmiany, selekcja i rozwój funkcjonalno-przestrzenny, 2019. Joanna Jasińska, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Łucja Waligóra, Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA 139 s. , ISBN: 9788365929730, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-15020] [data modyf: 17-06-2019 10:13]
[6,67] [0,33]
[2] Transformacja gmin obszaru metropolitalnego Poznania, 2016. Hanna Borucińska-Bieńkowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 156 s. , ISBN: 9788378422679, bibliogr. rys. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13526] [data modyf: 24-01-2017 12:36]
[3] Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej aglomeracji na kierunki rozwoju gmin, 2013. Hanna Borucińska-Bieńkowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 149 s. , ISBN: 9788378420910, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11823] [data modyf: 02-09-2015 11:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Synergistic Processes in Functional-Spatial Development of Communes in a Metropolitan Area, Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019, 2020. / eds. J. Charytonowicz, C. Falcao, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 966), s. 427--435, ISBN: 9783030201500
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-20151-7_40   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[WZCZ-20937] [data modyf: 10-06-2019 10:12]
[20] [1]
[2] Procesy społeczne i gospodarcze jako czynnik rozwoju obszarów metropolitalnych, Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Finanse, ekonomia i zarządzanie (FEZ) : współczesne wyzwania teorii i praktyki, 2018. / red. nauk. J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła, Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, s. 102--110, ISBN: 9788365929556
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21037] [data modyf: 10-09-2019 11:43]
[5] [1]
[3] Budownictwo mieszkaniowe na terenach gmin obszaru metropolitalnego, Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Badania naukowe w świetle uwarunkowań turbulentnego otoczenia : gospodarka - społeczeństwo - człowiek, 2017. / red. nauk. J. Nowakowska-Grunt, J. Kabus, Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, s. 43--49, ISBN: 9788365929099
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19658] [data modyf: 05-06-2019 12:59]
[5] [1]
[4] Proces urbanizacji terenów wiejskich gmin powiatu poznańskiego, Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Na wsi, czyli gdzie? : architektura, środowisko, społeczenstwo, ekonomia współczesnej wsi, 2017. / red. K. Gasidło, A. Twardoch, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, s. 16--28, ISBN: 9788378804956
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19661] [data modyf: 24-05-2019 14:01]
[20] [1]
[5] Wpływ procesów społecznych na kreowanie przestrzeni, Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia, 2016. / red. Elżbieta Przesmycka, Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 291--301, ISBN: 9788379772742
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19127] [data modyf: 08-06-2017 12:02]
[6] Metropolizacja jako proces urbanizacji gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015. / red. nauk. M. Malikowski, M. Palak, J. Halik, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 81--90, ISBN: 9788394377571
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17532] [data modyf: 20-01-2016 14:37]
[7] Rewitalizacja jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Współczesne problemy budownictwa : teoria i praktyka, 2015. / oprac. nauk. L. Kurzak, J. Selejdak, Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 11--19, ISBN: 9788365179289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17621] [data modyf: 17-02-2016 13:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Budownictwo mieszkaniowe a polityka funkcjonalno-przestrzenna - wybrane zagadnienia / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2020. Builder, nr 10, 29--32, ISSN: 1896-0642, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: czynniki i uwarunkowania ekonomiczne, economic and ecological contidions, ekologiczne oraz społeczne, social factors and conditions, suburbanizacja, suburbanization
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-25638] [data modyf: 17-09-2020 10:24]
[20] [1]
[2] The influence of ecophysiographic determinants on the functional-spatial development of rural areas - a study of the village of Lubasz / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2020. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 30, iss. 2, 234--246, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ecological and social processes, economic, ecophysiography
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2020-0029
[AWCZ-25555] [data modyf: 21-08-2020 10:00]
[20] [1]
[3] Social and economic urbanization processes in communes in a metropolitan area / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2019. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering Vol. 603, 1--9, ISSN: 1757-899X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1088/1757-899X/603/4/042058         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-24427] [data modyf: 11-10-2019 14:53]
[5] [1]
[4] Adaptacja hali targowej na Ośrodek Kultury w Lubartowie / Alicja Maciejko, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Mirosław Strzelecki, 2018. Inżynieria i Budownictwo, nr 4, 196--199, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22588] [data modyf: 03-04-2018 13:37]
[2,33] [0,33]
[5] Ład energetyczny na etapie rozwiązań projektowych / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2018. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa R. 11, nr 1, 864--871, ISSN: 1899-3524, bibliogr. summ. .- [płyta CD ; Konferencja Naukowa Fundacja na rzecz Czystej Energii]
Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne, energy efficient building, functional-spatial planning, funkcjonalno-przestrzenne funkcjonalno-przestrzenne, planowanie funkcjonalno-przestrzenne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23212] [data modyf: 06-11-2018 15:20]
[9] [1]
[6] Projektowanie energooszczędne na poziomie planów zagpospodarowania przestrzennego - szanse i zagrożenia / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2018. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym Vol. 7, no. 2, 95--102, ISSN: 2299-8535, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne, energy efficient building, functional-spatial planning and management, planowanie i zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.17512/bozpe.2018.2.12
[AWCZ-24071] [data modyf: 09-05-2019 14:13]
[6] [1]
[7] Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego / Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko, 2018. Budownictwo i Architektura Vol. 17, no. 1, 5--12, ISSN: 1899-0665, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: modernizacja, modernization, renovation, renowacja, revitalization of functional areas, rewaloryzacja, rewitalizacja obszarów funkcjonalnych, urban redevelopment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_01
[AWCZ-22568] [data modyf: 29-03-2018 17:57]
[3] [0,5]
[8] Wpływ zapisów planistycznych na rozwiązania energooszczędne / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2018. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa R. 11, nr 1, 829--838, ISSN: 1899-3524, bibliogr. summ. .- [płyta CD; VII Konferencja Naukowa Fundacja na rzecz Czystej Energii]
Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne, energy-efficient building, functional-spatial development, sustainable development, zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23211] [data modyf: 06-11-2018 15:20]
[9] [1]
[9] Zagrożenia ładu przestrzennego czyli zapisy dokumentów planistycznych a polityka funkcjonalno-przestrzenna na poziomie gminy / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2018. Builder, nr 2, 42--44, ISSN: 1896-0642, bibliogr. fot. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22348] [data modyf: 12-02-2018 10:05]
[5] [1]
[10] Housing development. Council housing as an opportunity or threat for inhabitants / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2017. World Scientific News: an International Scientific Journal Vol. 89, 2392-2192, eISSN: 2392-2192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: council housing estate, depopulation of the city, place to live
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22026] [data modyf: 25-03-2019 08:13]
[6] [1]
[11] Social and economic urbanization processes in communes in a metropolitan area and development of energy efficient technologies. Case study: Poznań Metropolitan Area / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2017. Energy-Efficiensy in Civil Engineering and Architecture, no. 9, 271--279, ISSN: 2310-0516,
Słowa kluczowe: central city, metropolitan area, miasto centralne, obszar metropolitalny, revitalization, rewitalizacja, urbanizacja, urbanization
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21367] [data modyf: 15-05-2017 13:19]
[5] [1]
[12] Wpływ lokalizacji i formy budynku na jego właściwości energooszczędne / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2017. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, nr 1(19), 27--34, ISSN: 2299-8535, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: building structure, energooszczędność, energy efficiency, form, forma, function, funkcja, konstrukcja budynku, sustainable development, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.17512/bozpe.2017.1.04
[AWCZ-22168] [data modyf: 08-01-2018 10:00]
[6] [1]
[13] Modernizacja mieszkań / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2013. Przegląd Budowlany, nr 3, 31--34, ISSN: 0033-2038, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17227] [data modyf: 20-08-2015 11:35]
[14] Rozwój gmin obszaru metropolitalnego a depopulacja miasta centralnego / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2012. Przegląd Budowlany, nr 12, 28--32, ISSN: 0033-2038, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16829] [data modyf: 21-12-2012 12:03]
[15] Człowiek jako twórca i odbiorca środowiska mieszkaniowego / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2008. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN T. 4 B, 39--43, ISSN: 1895-3980, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: housing environment, percepcja przestrzeni, perception of space, social behaviour, zachowania społeczne, środowisko mieszkaniowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-17029] [data modyf: 05-02-2013 11:25]
[16] Wpływ różnorodnych form urbanistyczno-architektonicznych i lokalnych uwarunkowań na współczesne środowisko mieszkaniowe / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2008. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN T. 4 B, 44--52, ISSN: 1895-3980, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: balanced development, housing environment, housing unit, jednostka osadnicza, zrównoważony rozwój, środowisko mieszkaniowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-17030] [data modyf: 05-02-2013 11:29]
[17] Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej kraju na mechanizmy rozwoju aglomeracji i gmin. Rozwój aglomeracji poznańskiej i gmin Wielkopolski / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2008. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN T. 4 B, 53--59, ISSN: 1895-3980, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: aglomeracja miejska, balanced development, mechanisms of development, mechanizmy rozwoju, ponadlokalne cele publiczne, public targets beyond the local level, socio-economic transformation, transformacja społeczno-gospodarcza, urban agglomeration, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-17031] [data modyf: 05-02-2013 11:33]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rozwój funkcji mieszkaniowych na obszarze gmin powiatu poznańskiego / Hanna Borucińska-Bieńkowska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo .- 2017, Nr 173, z. 23, s. 26--34, ISSN: 0860-7214, , eISSN: 0526-5916, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: central city, funkcje mieszkaniowe, metropolitan area, miasto centralne, obszar metropolitalny, residential functions,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.17512/znb.2017.1.03
[AWI-10701] [data modyf: 08-10-2018 11:52]
[2] Obszary przyrodnicze a rozwój turystyki w gminach powiatu poznańskiego / Hanna Borucińska-Bieńkowska // W: Europa Regionum .- 2016, T. 28, s. 35--50, ISSN: 1428-278X, rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10487] [data modyf: 17-08-2017 09:59]
[3] The directions of protection and development of natural environment of a metropolis on the example of the Poznań metropolitan area / Hanna Borucińska-Bieńkowska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 10, s. 19--32, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: metropolis, metropolitan area, natural environment,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9835] [data modyf: 24-08-2015 14:56]
[4] Wpływ migracji ludności na transformację gmin poznańskiego obszaru metropolitalnego / Hanna Borucińska-Bieńkowska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka .- 2013, nr 29, s. 97--104, ISSN: 1507-6407, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: depopulacja miasta centralnego, migracja ludności, obszar metropolitalny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10068] [data modyf: 24-08-2015 15:02]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Adaptacja hali targowej na Ośrodek Kultury w Lubartowie, 2018. Alicja Maciejko, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Mirosław Strzelecki // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 83, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22970] [data modyf: 29-03-2018 16:29]
[0] [0]
[2] Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego, 2018. Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 25, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22957] [data modyf: 29-03-2018 15:51]
[0] [0]
[3] Związki społecznych i ekonomicznych procesów urbanizacji gmin obszaru metropolitalnego z rozwojem technologii energetycznych. Studium przypadku: Poznański Obszar Metropolitalny, 2017. Hanna Borucińska-Bieńkowska // W: Integrovani Energoefektivni Tehnologii v Arhitekturi ta Budivnictvi - ENERGOINTEGRACIÂ 2017 : s'oma mižnarodna naukoco-praktična konferenciâ. Kiiv, Ukraina Kiiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 26
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22591] [data modyf: 15-05-2017 14:45]
[0] [0]
[4] Wpływ procesów społecznych na kreowanie przestrzeni, 2016. Hanna Borucińska-Bieńkowska // W: Architektura bez granic "Miasto-stolica kultury. Wyzwania i efekty" : IV/VII międzynarodowa konferencja. Wrocław, Polska Wrocław : Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 9--10
Słowa kluczowe: budownictwo mieszkaniowe, housing development, socio-economic transformation, sustainable development, transformacja społeczno-ekonomiczna, zrównoważony rozwój

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22481] [data modyf: 30-01-2017 11:38]
[5] Problemy polityki przestrzennej gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, 2015. Hanna Borucińska-Bieńkowska // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 23--24, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, policy in municipalities, polityka przestrzenna, spatial planning

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21787] [data modyf: 17-07-2015 11:08]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Nowa koncepcja aktywizacji przestrzenno-gospodarczej regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Romuald Pustelnik, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 27s. Raport: SPR nr KAIU/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Pasaż Zielonogórski / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 53s. Raport: SPR nr KAIU/02/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Studia zagospodarowania przestrzennego pasm osiedleńczych miast: Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Sulechów i Nowa Sól. T. 1 / Zbigniew Bać, Bogusław Wojtyszyn, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Kleszcz, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 19s. Raport: SPR nr KAIU/01/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski