System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Piotr Bartelik
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 26 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Deutsche Entlehnungen im Großwörterbuch Polnisch-Kaschubisch (Wielki Słownik Polsko-Kaszubski) von Eugeniusz Kurzawa (Band III P), Piotr Bartelik
// W: Begegnung ist das wirkliche Leben - Literatur-, kultur- und sprachwissenschaftliche Beiträge II : Festschrift für Professor Dr. habil. Klaus Hammer zum 85. Geburtstag, 2020. / Hrsg. Anna Mrożewska, Anna Nieroda-Kowal, Hamburg : Verlag Dr. Kovač (Studien zur Germanistik Band 85), s. 45--58, ISBN: 9783339116543
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21806] [data modyf: 04-12-2020 12:14]
[20] [1]
[2] Niemieckie zapożyczenia leksykalne w Wielkim Słowniku Polsko-Kaszubskim Eugeniusza Gołąbka (tom 2: L-O), Piotr Bartelik
// W: Język w regionie, region w języku. 3 , 2020. / red. nauk. Błażej Osowski, Justyna Kobus, Paulina Michalska-Górecka i Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne" (Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Nr 51), s. 11--28, ISBN: 9788365666758
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21805] [data modyf: 04-12-2020 11:57]
[20] [1]
[3] Zmiany językowe i kontakty językowe a system i norma (na przykładzie języka kaszubskiego), Piotr Bartelik
// W: Wortschätze und Sprachwelten. Beiträge zu Sprachtypologie, kontrastiver Wort- bzw. Wortschatzforschung und Pragmatik, 2019. . Band 10, Berlin : Peter Lang GmbH (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik), s. 115--132, ISBN: 9783631792155
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21166] [data modyf: 25-10-2019 09:40]
[20] [1]
[4] Zu einigen deutschen Lehnwörtern in dem "Grosswörterbuch Polnisch-Kaschubisch" (Band I A-K) von Eugeniusz Gołąbek, Piotr Bartelik
// W: Międzynarodowy dyskurs filologiczny, 2019. / red. nauk. Joanna Wasiluk, Marta Gierczyńska-Kolas, Grażyna Lisowska, Słupsk : Wydawnictwo Naukowej Akademii Pomorskiej, s. 85--96, ISBN: 9788374673068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21057] [data modyf: 18-09-2019 11:08]
[20] [1]
[5] Dynamika rozwoju kaszubskiego systemu temporalnego - archaiczność a kontakty językowe, Piotr Bartelik
// W: Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku, 2017. / pod red. Doroty Krystyny Rembiszewskiej . T. 2, Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Dialektologia słowiańska), s. 41--57, ISBN: 9788364031687
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19906] [data modyf: 03-06-2019 11:07]
[20] [1]
[6] Gramatykalizacja i inne procesy rozwojowe a kontakty językowe na przykładzie polskich i kaszubskich analitycznych form czasownikowych, Piotr Bartelik
// W: Język w regionie, region w języku 2, 2017. / pod red. Błażeja Osowskiego, Justyny Kobus, Pauliny Michalskiej-Góreckiej i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań : Wydawnictwo PSP, s. 11--25, ISBN: 9788365666314
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19488] [data modyf: 05-06-2019 11:42]
[5] [1]
[7] Das Verb bëc "sein" und seine Funktionen im kaschubischen Tempus- und Genussystem, Piotr Bartelik(*)
// W: To be or not to be? The Verbum Substantivum from Synchronic, Diachronic and Typological Perspectives, 2015. / ed. by Michail L. Kotin in collaboration with Richard J. Whitt, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 181--209, ISBN: 9781443880701
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18704] [data modyf: 05-04-2017 10:45]
[8] Das moderne Kaschubische im Spannungsfeld zwischen Sprachkontinuität, Sprachkontakt und Sprachwandel, Piotr Bartelik(*)
// W: Wschód - Zachód. Sprachliche Einheiten in System und Text, 2013. / Hrsg. von Oleksij Prokopczuk, Klaudiusz Bobowski, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 10--19, ISBN: 9788374672054
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18670] [data modyf: 31-01-2017 09:44]
[9] Das slawische Substrat und das deutsche Superstrat im Kaschubischen, Piotr Bartelik(*)
// W: Sprachkontakte in Zentraleuropa, 2012. / Hrsg. Andrzej Kątny, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik 1), s. 145--156, ISBN: 9783631624098
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18678] [data modyf: 31-01-2017 13:59]
[10] Die kaschubischen sein (bëc)- und haben (miec-)-Konstruktionen aus der Sicht des Sprachwandels und im Sprachkontrast, Piotr Bartelik
// W: Geschichte und Typologie der Sprachsysteme = History and Typology of Language Systems, 2011. / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova unter Mitarbeit von Martin Durrell, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 189--196, ISBN: 9783825358792
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18684] [data modyf: 31-01-2017 14:15]
[11] Zum Archetyp deutsch-polnisch-kaschubischer Sprachkontakte in Bezug auf das kaschubische Lexikon in statu nascendi, Piotr Bartelik(*)
// W: Wort - Bedeutung, Sinn und Wirkung : Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag, 2011. / Herausgegeben von Mariola Smolińska, Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 21--29, ISBN: 9788374671651
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18682] [data modyf: 31-01-2017 14:09]
[12] Zu einigen interessanten Fällen neuester deutscher lexikalischer Enlehnungen im Kaschubischen, Piotr Bartelik(*)
// W: Dialog Kultur. : Studien zur Sprache und Literatur., 2010. / red. M. Smolińska, B. Widawska, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 11--19, ISBN: 9788374671446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18746] [data modyf: 13-02-2017 11:17]
[13] Zur Frage des "kaschubischen Perfekts", Piotr Bartelik(*)
// W: Die deutsche Sprache im Spiegel vielfältiger wissenschaftlicher Untersuchen : Einblicke in die germanistische Nachwuchsforschung in Polen, 2010. / Hrsg. von Zenon Weigt, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 9--16, ISBN: 9788375254068
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18669] [data modyf: 13-02-2017 11:59]
[14] Die temporalen Leistungen der "werden"+Infinitiv I Activ-Konstruktion, Piotr Bartelik(*)
// W: Wschód - Zachód : dialog kultur, 2007. / pod red. Doroty Werbińskiej, Barbary Widawskiej . Tom II, Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 67--70, ISBN: 9788374671279
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18671] [data modyf: 31-01-2017 09:56]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Geschichte und Gegenwart der kaschubisch-polnisch-deutschen Sprachkontakte / Piotr Bartelik, 2019. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. LXXV, 29--43, ISSN: 0032-3802, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: language contact, German loanwords, Kashubian language norm, Kashubian lexicography, system
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.5604/01.3001.0013.6610
[AWCZ-24890] [data modyf: 30-01-2020 12:11]
[70] [1]
[2] Zu der reportativen Evidentialität und information transfer in polnischen Formen mit "mieć" und Partizipien der "verba dicendi" / Piotr Bartelik, 2019. Studia Germanica Gedanensia, 41, 127--142, ISSN: 1230-6045, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Possessivitätstransfer, event structure, mieć construction, mieć-Konstruktionen reportative Modalität, reportative modality, transfer of possession, verba dicendi
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.26881/sgg.2019.41.09
[AWCZ-24687] [data modyf: 13-12-2019 09:17]
[20] [1]
[3] Zum Status und zu Funktionen der -n-\-t-Partizipien in polnischen mieć-Formen / Piotr Bartelik, 2019. Zeitschrift für Slavistik Vol. 64, Iss. 2, 190--230, ISSN: 0044-3506, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: argument structure, diathesis, event structure, participles, periphrastic mieć-forms, tense
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1515/slaw-2018-0044         Cytowania wg Scopus: 0 [25-01-2021]
[AWCZ-24470] [data modyf: 23-10-2019 09:33]
[70] [1]
[4] Sprachkontaktinduzierte Grammatikalisierung am Beispiel des polnischen und kaschubischen Tempussystems / Piotr Bartelik, 2018. Studia Germanica Posnaniensia XXXIX, 7--34, ISSN: 0137-2467, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: contact induced language change, grammaticalization, language contact, passive voice system in Polish and Kashubian, perfect tense, tense system in Polish and Kashubian
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.14746/sgp.2017.39.02
[AWCZ-23441] [data modyf: 20-12-2018 08:38]
[7] [1]
[5] Zu der Ereignis-und Argumentstruktur der ein- und dreistelligen Verben in polnischen Präteritum-Formen vs. "neueren" Formen mit "mieć" / Piotr Bartelik, 2018. Germanica Wratislaviensia: Quellen - Details - Arumente (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) vol. 143, 103--118, ISSN: 0435-5865, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Argument-Verlinkung, Ereignisstruktur, neues Tempus im Polnischen, periphrastische Verbformen
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23495] [data modyf: 09-01-2019 11:32]
[14] [1]
[6] Zu den Grenzen der grammatischen (Re)Analyse / Piotr Bartelik, 2017. Linguistische Treffen in Wrocław: Grenzen der Sprache - Grenzen der Sprachwissenschaft I vol. 13, 11--23, ISSN: 2084-3062, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: participles, the decomposition concepts, the verb 'mieć', transitivit
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.23817/lingtreff.13-1
[AWCZ-23041] [data modyf: 04-09-2018 11:48]
[8] [1]
[7] Zu den Schnittstellen von Grammatik und Pragmatik am Beispiel der kontrastiven Analyse periphrastischer Verbalformen des Deutschen und des Polnischen / Piotr Bartelik, 2017. Thalloris, 2, 285--301, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Polish forms with "mieć", grammar, periphrastic verbal passive, pragmatics, stative passive
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23129] [data modyf: 27-09-2018 11:58]
[5] [1]
[8] Ansatz einer Lehnwörter-Klassifikation am Beispiel der deutschen Entlehnungen im Kaschubischen und Polnischen / Piotr Bartelik, 2016. Polilog. Studia Neofilologiczne, nr 6, 249--260, ISSN: 2083-5485, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Assimilation, Entlehnungen, Kashubian lexicon, Lehenwort-Klassifikationen, Lexikon-Veränderung, Sprachkontakt, borrowings, language changes, language contacts, loanwords classifications
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20958] [data modyf: 31-01-2017 09:51]
[9] Wpływ języka niemieckiego na system gramatyczny kaszubszczyzny w świetle nowszych bada / Piotr Bartelik, 2015. Gwary Dziś 7, 215--230, ISSN: 1898-9276, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: czas gramatyczny, gramatykalizacja, grammaticalization, język kaszubski, konstrukcje mieć z imiesłowami, kontakty językowe, language contacts, periphrstic constructions with mieć and participles, tense, the Kashubian language
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20962] [data modyf: 02-02-2017 10:55]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Die kaschubischen sein- und haben-Konstruktionen als Widerspiegelung deutsch-kaschubischer Sprachkontakte, 2010. Piotr Bartelik(*) // W: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 17. Warszawa, Polska Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013, s. 89--94, ISBN: 9783631632178
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22490] [data modyf: 31-01-2017 14:06]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Studia nad słowiańsko - niemieckimi kontaktami językowymi / / Janusz Siatkowski , 2015 (Rec.) Piotr Bartelik(*) // Studia Germanica Gedanensia .- 2015, Band 35, s. 215--220
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Modalität/ Temporalität in kontrastiver und typologischer Sicht / / A. Kątny, A. Socka (Rec.) Piotr Bartelik(*) // Studia Germanica Gedanensia .- 2010, Band 30, s. 323--327
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski