System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Jakub Mrożek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz / Justyna Adamczuk-Mazoń, Urszula Bakuń-Nawłoka, Magdalena Debita, Angelika Drelichowska, Bartosz Gołębiowski, Marta Kessler, Filip Kmiciewicz, Paweł Kuczma, Justyna Mielczarek, Konrad Mikołajów, Jakub Mrożek(*), Michał Sikora, Aleksandra Szadok-Bratuń .- Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2016 .- 278 s. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie ; 82) .- ISBN: 978-83-65431-18-9
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14750] [data modyf: 20-11-2018 11:50]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ograniczenie do prawa udziału w postępowaniu administracyjnym podmiotów trzeciego sektora na przykładzie postępowania rekrutacyjnego w prawie oświatowym / Jakub Mrożek(*)
// W: Trzeci sektor a ekonomia społeczna w Polsce i na świecie : Uwarunkowania prawne. Kierunki działań / red. nauk. J. Blicharz, L. Zacharko .- Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2017 - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie) - s. 181--187 .- ISBN: 9788365431684
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20555] [data modyf: 24-05-2019 13:01]
[2] Wolność w prawie administracyjnym na przykładzie dyskrecjonalnej władzy wojewody w zakresie tworzenia delegatur urzędów wojewódzkich / Jakub Mrożek
// W: Wolność w prawie administracyjnym / red. nauk. J. Zimmermann .- Warszawa : Wolters Kluwer, 2017 - s. 237--249 .- ISBN: 9788381074193
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20560] [data modyf: 29-05-2019 17:57]
[3] Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne a konstytucyjny trójpodział władzy / Jakub Mrożek(*)
// W: Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego / red. nauk. E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab .- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017 - s. 59--74 .- ISBN: 9788377849682
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20551] [data modyf: 23-05-2019 18:05]
[4] Antywartości jako dyrektywy postępowania w procesie prawotwórczym / Jakub Mrożek(*)
// W: Antywartości w prawie administracyjnym : VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / red. nauk. A. Błaś .- Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016 - s. 309--320 .- ISBN: 9788326486654
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20556] [data modyf: 21-11-2018 09:18]
[5] Metoda marchewki czy kija? Czyli stymulacja prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie obniżonej stawki do ZUS / Jakub Mrożek
// W: Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia / red. T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek .- Lublin : Wydaw. KUL, 2016 - s. 165--171 .- ISBN: 9788380612693
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20561] [data modyf: 22-11-2018 09:28]
[6] Ustrojowo-prawna pozycja Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz obowiązek stosowania przez nią Kodeksu postępowania administracyjnego / Jakub Mrożek(*)
// W: Podmioty prawa we współczesnej administracji publicznej / red. P. Bieś-Srokosz, K. Mucha .- Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2016 - s. 135--144 .- ISBN: 9788374555036
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20559] [data modyf: 22-11-2018 09:11]
[7] Konstytucjonalizacja ustroju sądownictwa administracyjnego / Jakub Mrożek(*)
// W: Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego : wybrane zagadnienia / red. nauk. M. Chrzanowski, W. Orłowski, J. Nowak .- Lublin : Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, 2015 - s. 125--134 .- ISBN: 9788393878574
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20552] [data modyf: 20-11-2018 10:15]
[8] Wpływ konstytucyjnych wartości na ustrój sądownictwa powszechnego / Jakub Mrożek(*)
// W: Wartości w prawie administracyjnym : V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / red. nauk. Jan Zimmermann .- Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2015 - s. 415--436 .- ISBN: 9788326482083
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20553] [data modyf: 20-11-2018 10:15]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Uwagi krytyczne na temat sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych / Jakub Mrożek // Przegląd Prawa Publicznego .- 2018, nr 10, s. 29--44, ISSN: 1896-8996, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23333] [data modyf: 22-11-2018 09:01]
[2] Problem konstytucyjności art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście kontynuacji nauki na studiach doktoranckich / Jakub Mrożek(*) // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny .- 2017, R. 79, z. 4, s. 135--147, ISSN: 0035-9629, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23316] [data modyf: 20-11-2018 10:13]
[3] Regulacja zawodu urbanisty w Polsce w latach 1946--2014 / Jakub Mrożek(*) // Metropolitan. Przegląd Naukowy .- 2014, nr 2, s. 22--49, ISSN: 2353-7558, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23324] [data modyf: 21-11-2018 09:57]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O właściwościach postępowania hybrydowego w regulacji ochrony konkurencji i konsumenta / Jakub Mrożek(*) // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo .- 2017, No. 323, s. 289--297, ISSN: 0524-4544, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: President of the OCCP, administrative regulations, civil law regulations, division of power, hybrid proceedings,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.19195/0524-4544.323.26
[AWI-10711] [data modyf: 20-11-2018 13:53]
[2] Charakter prawny dyplomu ukończenia studiów wyższych w świetle nowelizacji art. 168 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym / Jakub Mrożek(*) // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo .- 2015, No. 318, s. 159--167, ISSN: 0524-4544, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Tertiary Education Minister, higher education diploma, national document, ordinance, university,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10710] [data modyf: 20-11-2018 12:42]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski