System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Paweł Urbański
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 20 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Moralne zużycie mieszkań i przykład jego zmniejszania / Olga Kudła, Paweł Urbański
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 325--333 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7210] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Problemy remontowe zabytkowych zespołów obiektów rezydencjonalnych na przykładzie dworku pałacowego w Radwanowie / Irena Gruda, Paweł Urbański
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 155--165 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7207] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Wybrane zagadnienia adaptacji i modernizacji budynku pokoszarowego na internat z blokiem żywieniowym / Paweł Urbański
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 447--457 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7216] [data modyf: 29-03-2005 10:22]
[4] Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych / Paweł Urbański
// W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych .- Warszawa : StatSoft, 2004 - (Zastosowania Statystyki i Data Mining) - s. 105--119 .- ISBN: 8388724231
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6920] [data modyf: 27-10-2004 09:38]
[5] Ocena stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych za pomocą sztucznych sieci neuronowych / Paweł Urbański
// W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II .- Kraków : StatSoft, 2003 - s. 129--137 .- ISBN: 838872407X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5930] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wymagania dotyczące przeglądów stanu technicznego budynków - studium przypadku / Krystyna Urbańska, Paweł Urbański // Budownictwo i Architektura .- 2018, Vol. 17, no. 1, s. 177--188, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: planning of renovations, planowanie remontów, przeglądy stanu technicznego budynków, reviews of technical condition of buildings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_21
[AWCZ-22578] [data modyf: 03-04-2018 12:04]
[2] Dokumentacja projektowa jako element przewidywalności zakresu i czasu realizacji inwestycji / Paweł Urbański, Krystyna Urbańska // Materiały Budowlane .- 2017, nr 5, s. 43--45, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: additional work, czas i mkoszt realizacji inwestycji, dokumentacja projektowa, problemy remontowe, project documentation, repair problems, roboty dodatkowe, time and cost of the investment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21450] [data modyf: 05-06-2017 14:54]
[3] Problemy adaptacyjne zabytkowego budynku dawnej Resursy w Zielonej Górze / Krystyna Urbańska, Paweł Urbański // Materiały Budowlane .- 2017, nr 11, s. 79--80, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: adaptacja, adaptation, budynek zabytkowy, historical buildings, reinforcement of structure, remont, repair, wzmocnienie konstrukcji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.11.34
[AWCZ-22088] [data modyf: 12-12-2017 11:56]
[4] Ocena zużycia technicznego grupy budynków za pomocą sztucznych sieci neuronowych / Paweł Urbański // Wiadomości .- 2002, nr 12, s. 23--28 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8583] [data modyf: 16-01-2003 13:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Adaptacja i modenizacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne / Paweł Urbański, Krystyna Wybranowska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Budownictwo ; 39) .- 2001, s. 409--418 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: adaptacja, budynek, inwentaryzacja, modernizacja, remont,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3690] [data modyf: 05-10-2018 10:30]
[2] Komputerowe metody i narzędzia oceny stanu technicznego budynków oraz wspomagania decyzji o ich renowacji / Paweł Kochański, Grzegorz Misztal, Paweł Urbański // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Budownictwo ; 39) .- 2001, s. 239--250 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: renowacja, sieci neuronowe, stan techniczny, wspomaganie komputerowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3689] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Remont i modernizacja zabytkowej kamienicy o konstrukcji szkieletowej / Krystyna Wybranowska, Paweł Urbański // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Budownictwo ; 39) .- 2001, s. 153--161 : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: modernizacja, remont, zabytek,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3687] [data modyf: 05-10-2018 10:29]
[4] Problemy remontowe konstrukcji drewnianych na przykładzie remontu zabytkowej kamienicy o konstrukcji szachulcowej / Paweł Urbański // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 32) .- 1998, nr 120, s. 73--78 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2280] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wymagania dotyczące przeglądów stanu technicznego budynków - studium przypadku / Krystyna Urbańska, Paweł Urbański // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 121--122 .- ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22977] [data modyf: 29-03-2018 16:42]
[2] Neuronowa predykcja stopnia zużycia technicznego budynków mieszkalnych / Paweł Urbański, Zenon Waszczyszyn // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVIII Konferencja Naukowa - Krynica 2002. Krynica, Polska, 2002 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2002 .- T. 3 : Materiały Budowlane : Fizyka Budowli : Konstrukcje murowe i drewniane : Geotechnika : Organizacja i zarządzanie w budownictwie, s. 365--372 .- ISBN: 8371250916
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15169] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Applying neural networks for estimation the rate of technological wear of buildings / Paweł Urbański // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 135--140
Słowa kluczowe: building, neural networks, wear (exploation)

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2562] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Kontrakty budowlane jako podstawa ustalania cen robót budowlanych / Józef Czachorowski, Paweł Urbański // W: Ekologia w inżynierii procesów budowlanych : Konferencja Naukowa. Lublin - Kazimierz Dolny, Polska, 1998 .- Lublin : Politechnika Lubelska, 1998 .- T. 2, s. 163--171
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4722] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Ocena stopnia technicznego zużycia budynków mieszkalnych przy zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych / Ewa Marcinkowska, Paweł Urbański // W: Ekologia w inżynierii procesów budowlanych : Konferencja Naukowa. Lublin - Kazimierz Dolny, Polska, 1998 .- Lublin : Politechnika Lubelska, 1998 .- T. 2, s. 319--325
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4723] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Problemy natury administracyjno-prawnej i budowlanej związane z adaptacją poddaszy na cele mieszkaniowe / Paweł Urbański // W: IX Konferencja Spalska - SPAŁA '98 : Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych : Jak taniej budować i remontować domy mieszkalne. Spała, Polska, 1998 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 1--6
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6302] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[7] Building costs calculation in market economy conditions in Poland / Józef Czachorowski, Paweł Urbański, Jerzy Wołczański // W: VI. Vedecka Konferencia : Zbornik prednasok. Bukovec, Słowacja, 1997 .- Kosice : [brak wydawcy], 1997 .- Sekcia 10 : Technologia v stavebnictve, s. 78--82
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12099] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski