System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Ewa Wojnicka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ekspansywność iłów trzeciorzędowych z rejonu Legnicy, Ewa Wojnicka
// W: Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa, 2016. / red. A. Krawczyńska-Piechna, Warszawa : Politechnika Warszawska, s. 59--71, ISBN: 9788394654009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18504] [data modyf: 15-12-2016 14:05]
[2] Charakterystyka osadów jeziornych złoża "Zbąszyń", Ewa Wojnicka
// W: Współczesne problemy budownictwa : teoria i praktyka, 2015. / oprac. nauk. L. Kurzak, J. Selejdak, Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 189--198, ISBN: 9788365179289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17623] [data modyf: 17-02-2016 14:04]
[3] Przydatność iłów serii poznańskiej z okolic Lubska do budowy mineralnych barier izolacyjnych, Ewa Wojnicka
// W: Współczesne problemy budownictwa : teoria i praktyka, 2015. / oprac. nauk. L. Kurzak, J. Selejdak, Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 168--177, ISBN: 9788365179289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17622] [data modyf: 17-02-2016 14:01]
[4] Analiza wpływu czasu konsolidacji na wartości edometrycznych modułów ściśliwości, Jan Wojnicki, Ewa Wojnicka
// W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa, 2006. , Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 495--500, ISBN: 838911237x
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8405] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zróżnicowanie parametrów geotechnicznych gruntów spoistych południowo-zachodniej Polski / Ewa Wojnicka, 2017. Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Vol. 26, iss. 3, 298-306, ISSN: 1732-9353, , eISSN: 2543-7496, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Mio-Pliocene clays, cohesive soils, geotechnical parameters, grunty spoiste, iły mio-plioceńskie, parametry geotechniczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.29         Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-22799] [data modyf: 30-05-2018 09:54]
[2] Badania wpływu konsolidacji na wytrzymałość gytii z MIędzyrzecza / Ewa Wojnicka, 2016. Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Vol. 25, no. 3, 255--263, ISSN: 1732-9353, , eISSN: 2543-7496,
Słowa kluczowe: aparat bezpośredniego ścinania, consolidation, direct shear apparatus, gytia, gyttja, konsolidacja, shear strength, wytrzymałość na ścinanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20706] [data modyf: 15-12-2016 12:34]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Badania wpływu obciążeń cyklicznych na ściśliwość gytii / Ewa Wojnicka // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 139 (19), s. 136--142, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: compressibility, cyclic loading, gytia wapienna, gyttja, obciążenia cykliczne, ściśliwość,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8691] [data modyf: 08-07-2010 11:58]
[2] Charakterystyka geotechniczna gruntów organicznych ze Szczecinka / Ewa Wojnicka // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 139 (19), s. 143--151, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Szczecinek, charakterystyka geotechniczna, geotechnical characteristic, grunty organiczne, organic soils,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8692] [data modyf: 08-07-2010 12:01]
[3] Charakterystyka geotechniczna węglanowych osadów jeziornych ze złoża "Szumiąca" / Ewa Wojnicka // W: Geologos .- 2007, nr 11, s. 295--301, ISSN: 2080-6574, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: charakterystyka geotechniczna, geotechnical characteristic, gytia, gyttja, kreda jeziorna, lake marl,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7874] [data modyf: 25-03-2008 15:08]
[4] Analiza wpływu obciążenia gytii na zmiany jej parametrów geotechnicznych / Ewa Wojnicka // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo .- 2006, Z. 28, T. 1, s. 325--334 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8195] [data modyf: 23-09-2008 12:35]
[5] Charakterystyka złóż węglanowych osadów jeziornych Środkowego Nadodrza / Ewa Wojnicka // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Budownictwo .- 2002, nr 129, s. 209--220 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5678] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Charakterystyka geotechniczna kredy jeziornej z Pomorska / Ewa Wojnicka // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej - (Budownictwo Lądowe) .- 1995, nr 40, s. 291--306 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8196] [data modyf: 23-09-2008 15:09]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Badania współczynnika filtracji kredy jeziornej i gytii, 2010. Ewa Wojnicka // W: Przyrodnicze i techniczne problemy inżynierii i ochrony środowiska : ogólnopolska konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2010, s. 95 [abstr.], ISBN: 9788371606007
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19928] [data modyf: 09-03-2011 11:26]
[2] Wstępna ocena przydatności iłów mioceńskich z Lubska do formowania mineralnych barier izolacyjnych, 2010. Ewa Wojnicka, Jan Wojnicki // W: Przyrodnicze i techniczne problemy inżynierii i ochrony środowiska : ogólnopolska konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2010, s. 94 [abstr.], ISBN: 9788371606007
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19927] [data modyf: 09-03-2011 11:24]
[3] Analiza przydatności dwupunktowej metody wyznaczania granicy płynności gruntów budowlanych, 2003. Ewa Wojnicka, Jan Wojnicki // W: 45 lat geotechniki w Łodzi : geotechnika w polskim budownictwie : materiały konferencyjne. Arturówek, Polska Łódź : Papier-service, 2003, s. 155--160, ISBN: 8391762580
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17039] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Charakterystyka geotechniczna węglanowych osadów jeziornych Środkowego Nadodrza, 2003. Ewa Wojnicka // W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : Konferencja naukowo-techniczna. Olsztyn-Kortowo, Polska Olsztyn : [brak wydawcy], 2003, s. 393--401, ISBN: 8389112558
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15535] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Modelowe badania podłoża z gytii obciążonego fundamentami o różnej geometrii, 1997. Jan Wojnicki, Józef Swatowski, Ewa Wojnicka // W: Geotechnika w budownictwie i transporcie : XI krajowa konferencja mechaniki gruntów i fundamentowania. Gdańsk, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 1997, T. 2, s. 181--186, ISBN: 8390708833
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18921] [data modyf: 23-09-2008 15:03]
[6] Analiza badań trójosiowego ściskania z wykorzystaniem komputera, 1996. Ewa Wojnicka, Robert Janowski // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, T. 2 : Budownictwo i Inzynieria Środowiska, s. 101--105
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15920] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Właściwości fizyko-chemiczne kredy jeziornej z Pomorska, 1995. Ewa // W: 17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1995, T. 1 : Budownictwo i Inzynieria Środowiska, s. 190--194
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15959] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Parametry fizyczne gytii oraz kredy jeziornej i ich wpływ na konsystencję, 1994. Ewa // W: 16. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1994, T. 1 : Budownictwo i inżynieria środowiska, s. 93--95
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18924] [data modyf: 23-09-2008 15:36]
[9] Porównanie rzeczywistych i obliczeniowych osiadań stopy fundamentowej posadowionej na podłożu z gytii, 1994. Ewa // W: 16. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1994, T. 1 : Budownictwo i inżynieria środowiska, s. 96--99
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18925] [data modyf: 23-09-2008 15:38]
[10] Własności technologiczne surowców ilastych Ziemi Lubuskiej, 1992. Ewa // W: 14. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1992, T. 1 : Budownictwo i inżynieria środowiska, s. 100--104
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18922] [data modyf: 23-09-2008 15:24]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Wpływ konsolidacji na wybrane parametry geotechniczne kredy jeziornej i gytii / Ewa Wojnicka .- Politechnika Poznańska : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 2000 .- 128 s. / Promotor: dr hab. inż. Antoni Florkiewicz, prof. PP
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski