System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików Ľródłowych   |   Kategorie osi±gnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Jarochna D±browska-Burkhardt
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 61 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inn± niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowi±zywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej li¶cie czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajduj± się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadaj±ca na pracownika
D - Czę¶ć slotu przypadaj±ca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkow±, po znaku "/" znajduj± się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Die gesamteuropäischen Verfassungsprojekte im transnationalen Diskurs : Eine kontrastive linguistische Analyse der deutschen und polnischen Berichterstattung, 2013. Jarochna D±browska-Burkhardt, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 599 s. , ISBN: 9788378420767,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11526] [data modyf: 28-07-2015 09:03]
[2] Dawna Zielona Góra=Das alte Grünberg; tłum. [z niem.] i oprac. : kronika=Chronik, 2005. Jarochna D±browska-Burkhardt Wyd. 2 popr. i uzup., Zielona Góra : Fundacja "My w Europie" 284 s. , ISBN: 6082433,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Stereotype und ihr sprachlicher Ausdruck im Polenbild der deutschen Presse : eine textlinguistische Untersuchung, 1999. Jarochna D±browska-Burkhardt, Tűbingen : Gunter Narr Verlag 346 s. (Studien zur Deutschen Sprache Bd. 17), ISBN: 382335147,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6063] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach ksi±żkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Das nationalistische Polenbild in der Pressekarikatur der Zwischenkriegszeit. "Polarisierung" im Satireblatt "Kladderadatsch" (1918--1938), Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Im Clash der Identitäten : Nationalismen im literatur- und kulturgeschichtlichen Diskurs, 2020. / Hg. Wolfgang Brylla, Cezary Lipiński, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, s. 381--398, ISBN: 9783847111405
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-21483] [data modyf: 30-04-2020 12:13]
[75] [1]
[2] Brexit in der "taz" - Berichterstattung des Sommers 2016, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Wortschätze und Sprachwelten. Beiträge zu Sprachtypologie, kontrastiver Wort- bzw. Wortschatzforschung und Pragmatik, 2019. . Band 10, Berlin : Peter Lang GmbH (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik), s. 273--284, ISBN: 9783631792155
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21168] [data modyf: 25-10-2019 10:01]
[20] [1]
[3] Das Stammbuch - ein Urahn des Facebook, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Güstrow. Jahrbuch 2020, 2019. / Hrsg. Friederike-Christiane Neubert, Güstrow : Güstrower Verlags GbR, s. 85--91, ISBN: 9783000641992
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21269] [data modyf: 07-01-2020 10:45]
[5] [1]
[4] "Der hässliche Deutsche" und "der faule Grieche". Nationale Stereotype im Sommer 2015 - eine diskursanalytische Untersuchung der deutschen Berichterstattung in der Zeit der Griechenlandkrise., Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Medienkulturen - Multimodalität und Intermedialität, 2019. / Hans W. Giessen, Hartmut E. H. Lenk, Susanne Tienken, Lisa Tittula . No.14, Bern : Peter Lang Publishing Group (Sprache in Kommunikation und Medien), s. 151--165, ISBN: 9783034334761
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21671] [data modyf: 23-09-2020 11:03]
[20] [1]
[5] Das Déja-vu des Europa der zwei Geschwindigkeiten im Sommer 2015. Eine diskursanalytische Untersuchung zur Griechenland-Krise in der deutschen Berichterstattung., Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Beiträge zur Germanistik. Germanistische Forschung in Polen. : Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen, 2017. / Hrsg. Ewa Żebowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska, Warszawa : Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, s. 27--38, ISBN: 9788364020599
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19061] [data modyf: 30-05-2019 14:51]
[5] [1]
[6] Einführung, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Deutsch: lokal - regional - global, 2017. / Hrsg. Jarochna D±browska-Burkhardt, Ludwig M. Eichinger, Uta Itakura . t. 77, Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag (Studien zur deutschen Sprache. Forschungen des Instituts für deutsche Sprache), s. 13--23, ISBN: 9783823381327
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19075] [data modyf: 03-06-2019 11:46]
[20] [1]
[7] Let's talk european! Politolinguistische Überlegungen zur "Europäischen Integration" anhand der deutschen Berichterstattung im Sommer 2015, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Deutsch: lokal - regional - global, 2017. / Hrsg. Jarochna D±browska-Burkhardt, Ludwig M. Eichinger, Uta Itakura . t. 77, Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag (Studien zur deutschen Sprache. Forschungen des Instituts für deutsche Sprache), s. 75--88, ISBN: 9783823381327
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19076] [data modyf: 03-06-2019 11:46]
[20] [1]
[8] Multimodalität in historischen Texten. Ein Beitrag zur historischen Textsemiotik am Beispiel eines Grünberger Stammbuchs aus dem 18. Jahrhundert, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Medienlinguistik und interdisziplinäre Forschung I : Textsortenfragen im medialen Umfeld, 2017. / Hrsg. Zofia Bilut-Homplewicz, Anna Hanus i Agnieszka Mac, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Studien zur Text- und Diskursforschung), s. 225--241, ISBN: 9783631667828
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19283] [data modyf: 30-05-2019 14:54]
[20] [1]
[9] Zwischensprachliche Äquivalenz von Idomen im transnationalen deutsch-polnischen Diskurs, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Phraseologie als Schnittstelle von Sprache und Kultur I : Abgrenzungen - sprach- und textvergleichende Zugänge, 2017. / Hrsg. Zofia Berdychowska, Heinz-Helmut Lüger, Czesława Schatte, Grażyna Zenderowska-Korpus, Frankurt am Main : Peter Lang Edition (Studien zur Text- und Diskursforschung), s. 135--151, ISBN: 9783631667545    DOI: 10,3726/978-3-635-06381-3
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19752] [data modyf: 30-05-2019 14:57]
[20] [1]
[10] Die Textsorte "Stammbuch" als Vorgänger von "Facebook". Eine linguistische Analyse der Stammbucheinträge aus dem 18. Jh. am Beispiel eines Grünberger album amicorum, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Zwischen Kontinuität und Modernität : Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen, 2016. / Ewa Żebrowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska (Hrsg.), Warszawa : Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, s. 85--93, ISBN: 9788364020353
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17915] [data modyf: 30-05-2016 13:02]
[11] Sprache und Identität. Eine linguistische Annäherung an das Thema am Beispiel der polnischen Sprache in Deutschland, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Sprache und Identität - Philologische Einblicke, 2016. / Edyta Grotek, Katarzyna Norkowska (Hg.), Berlin : Frank&Timme (Germanistik International Band 1), s. 321--329, ISBN: 9783732903214
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18554] [data modyf: 04-01-2017 11:33]
[12] Stereotype Aussagemuster und ihre semantische Analyse anhand frühneuzeitlicher Hexenverhörprotokolle aus Grünberg in Niederschlesien, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Vom Wort zum Gebrauch : Wortbedeutung und ihre Eigebundeheit in Diskurse, 2016. / Hrsg. Paweł B±k, Bogusława Rolek . t. 1, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Sprachkontraste in Mitteleuropa), s. 129--142, ISBN: 9783631674246
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19085] [data modyf: 25-05-2017 11:35]
[13] Teufelsbuhlschaft in frühneuzeitlichen Hexenverhörprotokollen aus Grünberg in Niederschlesien, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu, 2016. / red. nauk. Magdalena Steci±g, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015), s. 221--233, ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18650] [data modyf: 30-01-2017 10:19]
[14] Frazeologiczny zwi±zek wyrazowy "polski hydraulik" (polnischer Klempner) w polskim i niemieckim dyskursie publicznym w 2005 r., Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Język w życiu wspólnoty, 2015. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna UĽdzicka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014), s. 23--35, ISBN: 9788378422334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17726] [data modyf: 01-04-2016 13:27]
[15] Zu den Begriffen Europäer und Europejczyk in der deutschen und polnischen Berichterstattung 2005, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Valenz im Fokus : Grammatische und lexikographische Studien zu Ehren von Jacqueline Kubczak, 2015. / Herausgeber: María José Domínguez Vázquez/Ludwig M. Eichinger, Mannheim : Institut für Deutsche Sprache (IDS), s. 55--72, ISBN: 9783937241494
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15484] [data modyf: 17-03-2015 12:00]
[16] Braucht Europa ein Gravitationszentrum? Eine Analyse des Diskurses über die Zukunft Europas in der "Süddeutschen Zeitung" und in der "Gazeta Wyborcza" nach der Berliner Humboldt - Rede von Joschka Fischer, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Deutsche und Polen im Kontakt : Sprache als Indikator gegenseitiger Beziehungen, 2012. / Edyta Grotek (Hrsg.), Frankfurt am Main : PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften (Schriften zur diachronen und synchronen Linguistik Band 5), s. 31--49, ISBN: 9783631632390
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14454] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Der Pole - Feind, Bruder, Held oder Konkurrent? Eine diachrone Analyse des deutschen Polenbilds in den Jahren 1980 und 2005, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Im deutsch-polnischen Spiegel : Sprachliche Nachbarschaftsbilder, 2011. / Edyta Grotek, Anna Just (Hrsg.), Frankfurt am Main : PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften (Schriften zur diachronen und synchronen Linguistik Band 2), s. 97--109, ISBN: 9783631616765
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13080] [data modyf: 14-09-2011 09:11]
[18] Die Kerneuropametapher und ihre Argumentationsmuster im deutschen und polnischen Diskurs über die EU-Verfassung, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Die Sprache in Aktion. Pragmatik - Sprechakte - Diskurs = Language in Action. Pragmatic - Speech Acts - Discourse, 2011. / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 185--193, ISBN: 9783825360023
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14367] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Die Konstruktion von Identität und Alterität im europäischen Kontext. Zur Debatte um die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon in Polen im März 2008, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge I, 2011. / herausgegeben von Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek, Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. O¶wiatowe; Neisse Verlag (Linguistische Treffen in Wrocław vol. 6), s. 251--258, ISBN: 9788374326834
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13795] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] "Versailles ist zu Ende" - Sprache des politischen Umbruchs in Polen, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Politische Wechsel - sprachliche Umbrüche, 2011. / Bettina Bock, Ulla Fix, Steffen Pappert (Hg.), Berlin : Frank&Timme (Sprachwissenschaft), s. 239--252, ISBN: 9783865963635
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12920] [data modyf: 07-06-2011 10:26]
[21] Brüsseler Spitzen - Argumentationsmuster im europäischen Diskurs über den EU-Reformvertrag im Juni 2007, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective = Globalisierung, Diskurse, Medien: eine kritische Perspektive, 2010. / edited by Anna Duszak, Juliane House, Łukasz Kumięga, Warszawa : Warsaw University Press, s. 257--271, ISBN: 9788323507604
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11930] [data modyf: 27-04-2010 08:18]
[22] Metaphorik des deutschen und des polnischen Diskurses um den Vertrag von Lissabon am Beispiel der Debatte über das irische EU-Verfassungsreferendum im Juni 2008, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Text und Stil, 2010. / Zofia Bilut-Homplewicz, Agnieszka Mac, Marta Smykała, Iwona Szwed (Hrsg.), Frankfurt am Main : PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften (Studien zur Text- und Diskursforschung Band 1), s. 341--353, ISBN: 9783631614761
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13030] [data modyf: 05-08-2011 07:35]
[23] Todesmetaphorik in der interkulturellen politischen Kommunikation. Eine linguistische Untersuchung am Beispiel der deutsch - polnischen Debatte im Sommer 2007, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Germanistische Linguistik extra muros - Aufgaben, 2009. / herausgegeben von Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek, Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT, Neisse Verlag (Linguistische Treffen in Wrocław vol. 4), s. 171--178, ISBN: 9788374325141
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11479] [data modyf: 17-11-2009 09:59]
[24] Der politische Diskurs und seine Metaphorik am Beispiel deuscher und polnischer Zeitungstexte über die EU - Verfassungsreferenden 2005, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Linguistica et res cotidianae, 2008. / herausgegeben von Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek, Wrocław - Dresden : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT (Linguistische Treffen in Wrocław vol. 2), s. 83--93, ISBN: 9788374324281
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10681] [data modyf: 17-12-2008 09:16]
[25] Wspomnienie o Profesorze Augustynie Mańczyku, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Integracja w nauczaniu języków obcych, 2005. / red. nauk. Joannna Zawodniak, Katarzyna Trychoń - Cie¶lak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--9, ISBN: 8389712792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9340] [data modyf: 29-01-2008 11:37]
[26] Katholiken und Protestanten - ihr Zusammenleben im schlesischen und großpolnischen Grenzgebiet niedergeschreiben in Chroniken des 18. Jahrhunderts, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Werte und Wertungen : Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen: Festschrift für Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburstag, 2004. / Hrsg. Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub und Alina Jurasz, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. O¶wiatowe (Orbis Linguarum Bd. 26), s. 291--499, ISBN: 8389247542
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7001] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Vom Streiten um der richtige Religion im Grűnberg des 17. und 18. Jahrhundert, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Texte in Kontexten, 2004. / Hrsg. Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski 3), s. 233--247, ISBN: 8389712296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6904] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Die Rechtssprechung in Grünberg auf Grundlage der Grünberger Chronik aus den Jahren 1623-1795, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Sinngebung zwischen Festlegung und Pluralität, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski 2), s. 31--41, ISBN: 8389321033
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5311] [data modyf: 06-02-2008 14:09]
[29] Das Bild der Polen in der deutschen Presse. Ein textlinguistischer Zugang, Jarochna D±browska-Burkhardt
// W: Polen und Deutsche im Gespräch, 1997. , Tűbingen : Gunter Narr Verlag (Studien zur Deutschen Sprache Bd. 8), s. 180--208, ISBN: 3823351389
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4948] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± całkowit± warto¶ć punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czę¶ć tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] "Gestehstu zu, daß dein Geist den du bey dier gehabt, Hensel geheißen...": Teufelsbuhlschaft in frühneuzeitlichen Hexenverhörprotokollen aus Grünberg in Niederschlesien / Jarochna D±browska-Burkhardt, 2019. Moderna sprak vol. 113, no 3, 87--107, ISSN: 2000-3560, , eISSN: 2000-3560, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Grünberg in Niederschlesien, Hexenverhörprotokolle, Teufelsbuhlschaft, kulturlinguistische Sprachgeschichtsschreibung
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)
[AWCZ-24755] [data modyf: 03-01-2020 11:59]
[200] [1]
[2] Das Bild der Griechen in der deutschen Presse. Stereotype und ihr sprachlicher Ausdruck im Sommer 2015 / Jarochna D±browska-Burkhardt, 2018. Linguistische Treffen in Wrocław Vol. 14, 39--50, ISSN: 2084-3062, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Multimodalität, Politolinguistik, kognitiver Gehalt der Stereotype, nationale Stereotype, sprachliche Strukturen von Stereotypen, transnationale Diskursanalyse
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.23817/lingtreff.14-3
[AWCZ-24411] [data modyf: 08-10-2019 10:21]
[8] [1]
[3] Zur Instrumentalisierung von Musik in national geführten Diskursen / Jarochna D±browska-Burkhardt, 2018. Moderna sprak vol. 112, no 2, 93--107, ISSN: 0026-8577, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Diskursanalyse, Kulturlinguistik, Multimodalität, Musiksemiotik, Politilinguistik
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-23512] [data modyf: 03-01-2020 11:58]
[15] [1]
[4] O języku niemieckim w Polsce. Stereotypy i wyobrażenia na przestrzeni wieków. / Jarochna D±browska-Burkhardt, 2017. Lingwistyka Stosowana t. 23, nr 3, 15--25, ISSN: 2080-4814, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-21746] [data modyf: 25-10-2017 09:46]
[13] [1]
[5] Von Hexen und Zauberinnen in den frühneuzeitlichen Grünberger Hexenverhörprotokollen (1663-1665) / Jarochna D±browska-Burkhardt, 2017. Germanica Wratislaviensia: Sichten - Belegen - Vermitteln (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis), 155--168, ISSN: 0435-5865, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: 17. Jahrhundert, Grünberberg (Niederschlesien), Hexenverhörprotokolle, lexikalische Untersuchung von Wortbildungen mit Stammmorphemen hex- und zauber-, semantische-inhaltliche Analyse
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.19195/0435-5865.142.10
[AWCZ-22230] [data modyf: 16-01-2018 13:32]
[14] [1]
[6] Das geeinte Europa der getrennten Arbeitsmärkte? Eine diskursanalytische Untersuchung zur Arbeitsmigration in der EU des 21. Jahrhunderts / Jarochna D±browska-Burkhardt, 2015. Studia Linguistica XXXIV, 51--60, ISSN: 0137-1169, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20090] [data modyf: 25-05-2016 09:16]
[7] Flurgespräche im "europäischen Haus". Zum Metaphergebrauch in der deutschen und polnischen Berichterstattung / Jarochna D±browska-Burkhardt, 2015. Linguistische Treffen in Wrocław: Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch II Vol. 11, 51--61, ISSN: 2084-3062,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20554] [data modyf: 04-11-2016 08:42]
[8] Kochanek czarownicy. Semantyczna analiza XVII-wiecznych protokołów z przesłuchań osób pos±dzanych o czary w mie¶cie Grünberg [Zielona Góra] / Jarochna D±browska-Burkhardt, 2014. Scripta Neophilologica Posnaniensia: rocznik po¶więcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu t. XIV, 33--43, ISSN: 1509-4146, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18846] [data modyf: 29-07-2015 11:30]
[9] Nichts zu Lachen in den deutsch-polnischen Beziehungen? Eine linguistische Fallstudie anhand von Bildern und Texten aus der deutschen und polnischen Presse der Jahre 2006-2007 / Jarochna D±browska-Burkhardt, 2008. Trans: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Nr. 17, [13]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14822] [data modyf: 28-10-2016 11:17]
[10] Polen in der deutschen Presse / Jarochna D±browska-Burkhardt, 1995. Sprachreport : Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache, 3, 1--4
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14823] [data modyf: 07-06-2010 13:36]
[11] "Stilfragen" : 30. Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim (15.-17. Márz 1994) / Jarochna D±browska-Burkhardt, 1994. Kwartalnik Neofilologiczny, nr 3, 303--306, ISSN: 0023-5911,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11257] [data modyf: 28-10-2016 11:18]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ci±głych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± całkowit± warto¶ć punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czę¶ć tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] Zielonogórskie procesy czarownic jako symbol złej magii i przes±dów / Jarochna D±browska-Burkhardt // W: Studia Zielonogórskie .- 2010, tom 16, s. 33--52, ISSN: 1233-815X, bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8803] [data modyf: 25-01-2011 09:52]
[2] Argumentationsmuster der deutschen Presse im europäischen Diskurs über den EU-Reformvertrag. Eine Untersuchung zum medialen Polenbild rund um den EU-Gipfel vom Juni 2007 / Jarochna D±browska-Burkhardt // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica .- 2009, XXVIII, s. 65--75
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8656] [data modyf: 04-06-2010 13:50]
[3] "Wort - Satz - Text. Einheit und Vielfalt der modernen germanistischen Sprachwissenschaft". Internationale Fachtagung. Poznań, 25.-27.4.2008 / Jarochna D±browska-Burkhardt // W: Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen .- 2008, s. 445--446
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8323] [data modyf: 27-02-2009 08:59]
[4] Polonica in der Schul- und KIrchenbibliothek in Sorau im 18. Jahrhundert / Jarochna D±browska-Burkhardt // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 2000, nr 15, s. 23--31
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5445] [data modyf: 22-03-2002 09:56]
[5] Sprache der Wende in Deutschland 1989 / Jarochna D±browska-Burkhardt // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 10) .- 1997, s. 113--135
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7617] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Tagungsbericht: Stilfragen. Institut für deutsche Sprache. Mannhein (März 1994) / Jarochna D±browska-Burkhardt // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1997, nr 13, s. 105--110
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5476] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Argumentationsmuster des transnationalen EU-Reformvertragsdiskurses und ihre Wechselwirkung in der deutschen und polnischen Berichterstattung, 2010. Jarochna D±browska-Burkhardt // W: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 16. Warschau, Polska Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012, s. 33--38, ISBN: 9783631632161
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20803] [data modyf: 21-06-2013 10:47]
[2] Einleitung, 2010. Stefan J. Schierholz, Jarochna D±browska-Burkhardt, Klaus Fischer // W: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 15. Warschau, Polska Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012, s. 287--288, ISBN: 9783631632155
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [25-01-2021]
[KONF-20802] [data modyf: 23-04-2013 09:05]
[3] Die Rolle usueller Metaphern im deutschen und im polnischen Diskurs über die EU-Verfassungsreferenden in Frankreich und in den Niederlanden, 2005. Jarochna D±browska-Burkhardt // W: Akten des XI. Internationalen GermanistenKongresses Paris 2005 : Empirische Grundlagen moderner Grammatikforschung - Integrative Zugriffe auf Phänomene des Sprachwandels - Lexik und Lexikologie: sprachpolitische Einstellungen und Konflikte - Sprache und Diskurs in den neuen Medien. Paris, Francja Bern : Peter Lang, 2008, Band 4, s. 221--223, ISBN: 9783039107933
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18679] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Die Europäischen Verfassung im Kreuzfeuer nationaler Berichterstattung in Deutschland und Polen: diskursanalytische Überlegungen, 2006. Jarochna D±browska-Burkhardt // W: Perspektiven Zwei : akten der 2. Tagung Deutsche Sprachwissenschaft in Italien (Rom, 9.-11. Februar 2006). Rom, Włochy Roma : Instituto Italiano Di Studi Germanici, 2007, s. 297--308
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18613] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Sprachliche Aspekte und Untersuchungsmethoden von Chroniken am Beispil der Grünberger Chronik (1623-1795), 2004. Jarochna D±browska-Burkhardt // W: Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach : Synchronie - Diachronie - Sprachkontrast - Glottodidaktik: Akten der Internationale Fachtagung anlässlich des 30jähringen Bestehens der Germanistik in Zielona Góra. Zielona Góra, Polska Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2006, s. 71--93, ISBN: 3621534892
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17965] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] 30 konferenja Instytutu Języka Niemieckiego (Institut fűr Deutsche Sprache) w Mannheim (15-17 marca 1994 r.), 1994. Jarochna D±browska-Burkhardt // W: Język i styl gatunków literackich o¶wiecenia i romantyzmu : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1995, s. 181--184, ISBN: 838569372
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15846] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Deutsch: lokal - regional - global / (Red.) Jarochna D±browska-Burkhardt, Ludwig M. Eichinger, Uta Itakura .- Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2017, 468 s. .- ISBN: 9783823381327
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5579] [data modyf: 31-05-2019 11:35]
[2] Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 15 / (Red.) Franciszek Grucza, Jarochna D±browska-Burkhardt, et al. .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2012, 389 s. .- ISBN: 9783631632154
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5088] [data modyf: 23-04-2013 09:26]
[3] Dawna Zielona Góra=Das alte Grünberg: kronika: Chronik / (Red.) Jarochna D±browska-Burkhardt .- Zielona Góra : Fundacja "My w Europie", 2005, 284 s. .- ISBN: 6082433
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4157] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Uprawa winoro¶li i produkcja wina w zapisie Kroniki Zielonej Góry 1623-1795 / (Red.) Jarochna D±browska-Burkhardt .- Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej, 2001, 52 s. .- ISBN: 8388426109
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3825] [data modyf: 06-02-2008 10:53]
[5] Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka / (Red.) Helmut Liebsch, Eugeniusz Klin, Augustyn Mańczyk, Jarochna D±browska-Burkhardt .- Zielona Góra : Wydaw. WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1998, nr 14, 250 s. .- ISBN: 8386832711
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3776] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski