System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski


Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 39 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zarys Dziejów osad górskich dawnej gminy Budziska (Gebirgsbauden) w Karkonoszach / Bogdan Bobowski .- Wrocław : Agencja Wydawnicza "Argi", 2017 .- 143 s. .- ISBN: 9788392898788
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14184] [data modyf: 31-05-2019 11:23]
[2] Kultura materialna mieszczan Świdnicy i rycerstwa Weichbildu świdnickiego w świetle testamentów (od I połowu XIV do końca I ćwierci XVIII wieku) / Bogdan Bobowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 286 s. .- ISBN: 9788374813648
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12116] [data modyf: 29-08-2014 12:01]
[3] Plomby tekstylne z wykopalisk na terenie Dolnego Miasta w Gdańsku / Bogdan Bobowski .- Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej, 2008 .- 167 s. .- ISBN: 9788361095095
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9210] [data modyf: 19-10-2009 13:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wyniki badań archeologicznych na wale von Plauena w Malborku / Bogdan Bobowski, Patryk Muntowski, Paweł Micyk
// W: XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / red. Ewa Fudzińska . t. 2 .- Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2013 - s. 11--35 .- ISBN: 9788360518601
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18919] [data modyf: 07-04-2017 10:26]
[2] Badania archeologiczne u zbiegu ulic Szafarnia i Angielska Grobla w Gdańsku / Bogdan Bobowski
// W: Archeologia Dolnego Miasta w Gdańsku : pólnocno-zachodnia część kwartału ulic Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla, św. Barbary / pod red. nauk. Bogdana Bobowskiego .- Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010 - s. 9--40 .- ISBN: 9788361095286
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12517] [data modyf: 03-01-2011 09:50]
[3] Średniowieczne plomby towarowe do znakowania tkanin wytwarzanych w ośrodku sukiennictwa w Augsburgu / Bogdan Bobowski
// W: Scriptura, diploma, sigillum : prace ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu / red. nauk. Joachim Zdrenka, Joanna Karczewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 361--368 .- ISBN: 9788374812658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11272] [data modyf: 09-09-2009 13:56]
[4] Nowożytne plomby towarowe do znakowania zielonogórskich wyrobów tekstylnych od XVII do XX w. (z wykopalisk w Gdańsku) / Bogdan Bobowski
// W: Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek .- Zielona Góra : Pro Libris, 2008 - s. 162--165 .- ISBN: 9788388336652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10550] [data modyf: 22-10-2008 15:27]
[5] Postęp techniczny w rzemiosłach metalowych na Śląsku w XIII w. / Bogdan Bobowski
// W: Opuscula archaeologica : opera dedicata in professorem Thaddeum Malinowski / red. nauk. Wojciech Dzieduszycki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 51--66 .- ISBN: 9788374810739
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9180] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Zielona Góra na mapie europejskich kaźni czarownic / Bogdan Bobowski
// W: Zielona Góra na przestrzeni dziejów : przemiany społeczno - kulturowe / red. Dawid Kotlarek, Przemysław Bartkowiak .- Zielona Góra : Pro Libris, 2007 - s. 62--66 .- ISBN: 9788388336577
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9489] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Istota przełomu XIII wieku na Śląsku / Bogdan Bobowski
// W: Polacy - Niemcy - Pogranicze : studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 65--74 .- ISBN: 8374810289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8439] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Rozwój rzemiosł skórzanych na Śląsku w okresie wcześniejszego średniowiecza / Bogdan Bobowski
// W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 465--472 .- ISBN: 8389712520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7274] [data modyf: 17-05-2005 14:57]
[9] Zamek legnicki - siedziba licznych instytucji edukacyjnych - na tle rozwoju budownictwa obronnego na Śląsku w XIII wieku / Bogdan Bobowski
// W: Edukacja - wychowanie - regionalizm : opracowanie zbiorowe / pod red. Kazimierza Bobowskiego .- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2005 - s. 117--123 .- ISBN: 8360357102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8173] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Ze studiów nad nauczaniem i stosowaniem pisma na ziemiach polskich w dobie średniowiecza. Techniki i narzędzia pisarskie / Bogdan Bobowski
// W: Edukacja - wychowanie - regionalizm : opracowanie zbiorowe / pod red. Kazimierza Bobowskiego .- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2005 - s. 45-47 .- ISBN: 8360357102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8172] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Miejsca pielgrzymkowe na Śląsku / Bogdan Bobowski
// W: Studia i materiały z dziejów Śląska i Małopolski .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2001 - s. 57--68 .- ISBN: 8386308532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4730] [data modyf: 13-11-2008 10:53]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Gmerki oraz pieczęcie herbowe mieszczan (uwagi w związku z odnalezieniem na terenie badań archeologicznych w Gdańsku przy ulicy 3 Maja dwóch nieznanych dotychczas zabytków sfragistyki mieszczańskiej o metryce XV- i XVI-wiecznej) / Bogdan Bobowski // Studia Zachodnie .- 2017, t. 19, s. 9--16, ISSN: 1428-0663, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: archaeological artifacts, coat of arms, gmerk, herb, house mark, pieczęć herbowa, seal, sfragistyka, sigillography, zabytki archeologiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22878] [data modyf: 20-06-2018 09:16]
[2] Testamenty mieszczan świdnickich (od połowy XIV do końca pierwszej ćwierci XVII wieku) nośnikiem treści sakralnych / Bogdan Bobowski // Echa przeszłości .- 2014, nr XV, s. 19--26, ISSN: 1509-9873, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: legaty, patrymonium, pochówek, testament
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21496] [data modyf: 23-06-2017 10:32]
[3] Rozgraniczanie dóbr jednostek osadniczych i innych przestrzeni ziemskich w średniowieczu (na przykładzie Śląska, Wielkopolski, Pomorza i Rugii) / Bogdan Bobowski // Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" .- 2008, nr 2, s. 221--228, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13938] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[4] Automatyczne przetwarzanie danych z kart dokumentacji jednostek archeologicznych i jego znaczenie dla opcowywania dokumentacji dotyczącej Śląska / Bogdan Bobowski // Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" .- 2005, nr 3, s. 387--392, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10638] [data modyf: 07-03-2008 13:33]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Testamenty mieszczan jako źródło historyczne / Bogdan Bobowski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo .- 2009, nr 8, zeszyt 56, s. 30--35, ISSN: 1730-3508, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8489] [data modyf: 11-06-2010 10:35]
[2] Osadnictwo pradziejowe na terenie wsi Ochla i jej najbliższych okolic / Bogdan Bobowski, Paweł Szymon Towpik // W: Studia Zachodnie .- 2007, T. 9, s. 7--49, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7938] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Archaeoscope - trójwymiarowa wizualizacja stratygrafii archeologicznej / Bogdan Bobowski // W: Studia Zachodnie .- 2005, T. 8, s. 7--12, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7502] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] "Melioratio terrae" zasadniczym czynnikiem rozwoju i wzrostu gospodarczego na Śląsku w XIII wieku / Bogdan Bobowski // W: Studia Zachodnie .- 2004, T. 7, s. 5--10, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Ponadregionalny wymiar ruchu pątniczego na Śląsku w XIII wieku / Bogdan Bobowski // W: Studia Zachodnie .- 2004, T. 7, s. 31--39, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6810] [data modyf: 24-01-2005 12:22]
[6] Karta negatywna w dziejach sądownictwa europejskiego w związku z procesami czarownic : (studium prawno-archeologiczne / Bogdan Bobowski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Polonijnej w Częstochowie - (Prace Wydziału Administracyjno-Prawnego ; nr 1) .- 2003, s. 101--108
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6408] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Rozwój technik informatycznych a zagadnienie kształtowania się nowego kosmopolitycznego człowieka : (studium prawno-archeologiczne / Bogdan Bobowski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Polonijnej w Częstochowie - (Prace Wydziału Administracyjno-Prawnego ; nr 1) .- 2003, s. 109--111
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6409] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Badania archeologiczne przy ulicy Milickiej w Trzebnicy / Bogdan Bobowski // W: Brzask: Rocznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej .- 2000, T. 7/8, s. 21--43
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5367] [data modyf: 03-03-2005 10:04]
[9] Renesansowe kafle ze stanowiska nr 7 - Polska Wieś w Trzebnicy / Bogdan Bobowski // W: Śląskie Sprawozdania Archeologiczne .- 1998, T. 40, s. 537--540
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5360] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Gdańskie plomby tekstylne z wyobrażeniem statków - nowe znaleziska / Bogdan Bobowski, Waldemar Ossowski // W: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Gdańsk, Polska, 2009 .- Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2013 .- Vol. 2 : Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, s. 263--270 .- ISBN: 9788385824541
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21259] [data modyf: 02-09-2015 11:40]
[2] Easy recording system: solutions based on Web Free Apps Databases / Bogdan Bobowski // W: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology : proceedings of the 39th conference. Beijing, Chiny, 2011 .- Amsterdam : Pallas Publications, 2012, s. 170176 .- ISBN: 9789085550662
Słowa kluczowe: archeology online, data distribution, documentation and recording, fieldwork techniques, management in archeology, web apps

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21260] [data modyf: 14-04-2014 11:03]
[3] Hybrid 3D Visualisations of Archaeological Sites: Dynamic 3D Visualisations of Harris Matrix Data for Rescue Town Excavations, Gdańsk/Szafarnia Site, Poland / Bogdan Bobowski, Krzysztof Walczak, Mirosław Stawniak // W: Layers of Perception - CAA 2007 : Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2-6, 2007. Berlin, Niemcy, 2007 .- Bonn : Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2008, s. 1-5[CD]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19355] [data modyf: 19-10-2009 14:54]
[4] Archaeoscope - interface for 3D stratigraphy visualisation / Bogdan Bobowski // W: The World is in your eyes - CAA2005 : Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 33rd Conference, Tomar, March 2005. Tomar, Portugalia, 2005 .- Tomar : CAAPortugal, 2007, s. 151--153
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19354] [data modyf: 19-10-2009 13:32]
[5] Automated simple context sheets processing / Bogdan Bobowski // W: The World is in your eyes - CAA2005 : Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 33rd Conference, Tomar, March 2005. Tomar, Portugalia, 2005 .- Tomar : CAAPortugal, 2007, s. 167--169
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19538] [data modyf: 09-04-2010 08:26]
[6] Dynamic 3D Visualisation of Harris Matrix Data / Bogdan Bobowski, Mirosław Stawniak, Krzysztof Walczak // W: Virtual Retrospect 2005 : Proceedings of the conference Biarritz, 8-10 November 2005. Biarritz, Francja, 2005 .- Bordeaux : Ausonius, 2006, s. 67--72 .- ISBN: 2910023796
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18290] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Perspektywy rozwoju aplikacji komputerowych wykorzystywanych w dokumentacji terenowej wykopalisk archeologicznych / Bogdan Bobowski // W: VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki : Jarosław 22 listopada 2004 roku. Jarosław, Polska, 2004 .- Jarosław : Wydaw. Nauk. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2005, s. 379--390 .- ISBN: 8388139738
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17619] [data modyf: 23-05-2006 18:18]
[8] Motywy gospodarcze na pieczęciach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Goleniowa / Bogdan Bobowski // W: Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego : materiały z konferencji naukowej 50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie 19-20 września 2002 roku. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Muzeum Narodowe, 2004, s. 185--188 .- ISBN: 838613650=2
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17618] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Ze studiów nad sztuką budowlaną cystersów w XII i XIII wieku / Bogdan Bobowski // W: Opactwo cysterskie w Paradyżu : jego kultura w dziejach i kulturze pogranicza. Paradyż, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 111--116 .- ISBN: 8389321947
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16390] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Archeologia Dolnego Miasta w Gdańsku : pólnocno-zachodnia część kwartału ulic Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla, św. Barbary / (Red.) Bogdan Bobowski .- Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010, 143 s. .- ISBN: 9788361095286
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4815] [data modyf: 03-01-2011 09:44]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Die Kircheneigene Land- und Forstwirtschaft im Bistum Dresden-Meißen 1953 - 1991, "Neues Lausitzisches Magazin" / / Simon Fickenscher : Verlag Gunter Oettel , 2006 (Rec.) Bogdan Bobowski // Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" .- 2008, nr 2, s. 257--259
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Die Teichwirtschaft der Stadt Görlitz, "Neues Lausitzisches Magazin" Band 9 -10 / / Erhard Hartstock , 2007 (Rec.) Bogdan Bobowski // Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" .- 2008, 2, s. 248--249
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski