System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików Ľródłowych   |   Kategorie osi±gnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Jolanta Lipińska-Lok¶
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 142 pozycji bibliograficznych
28 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inn± niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowi±zywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej li¶cie czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajduj± się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawno¶ci± w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lok¶ .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 288 s. .- ISBN: 9788374814133
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10568] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach ksi±żkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Metoda Ruchu Rozwijaj±cego Weroniki Sherborne / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Encyklopedia staro¶ci, starzenia się i niepełnosprawno¶ci. T. 5 / red. nauk. Adam A. Zych .- Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb ¦l±ski, 2018 - s. 102--104 .- ISBN: 9788360781258
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20667] [data modyf: 29-05-2019 12:43]
[2] Uczeń z niepełnosprawno¶ci± fizyczn± w klasie szkolnej / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: (Nie)codzienno¶ć indywidualizacji w przestrzeni wczesnoszkolnej. T.2 : Inny w ławce szkolnej / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Marzanna farnicka .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - s. 111--137 .- ISBN: 9788380198074
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20090] [data modyf: 03-06-2019 11:16]
[3] Aspiracje życiowe młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Klaudia Osocka, Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych o¶rodków wychowawczych / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Ernesta Magdy .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 163--178 .- ISBN: 9788378422860
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19106] [data modyf: 04-06-2019 12:02]
[4] Codzienno¶ć dziecka z niepełnosprawno¶ci± i jego rodziny - wybrane aspekty / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Pedagogika specjalna - nowe obszary teorii i praktyki / pod red. Teresy Żółkowskiej i Ireny Ramik-Mażewskiej .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2017 - (Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywisto¶ć ; t. XII) - s. 261--282 .- ISBN: -
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19695] [data modyf: 03-06-2019 09:29]
[5] Dziecko autystyczne w ¶rodowisku szkolnym, s. 87 - 117. / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy. / red. nauk. Iwona Banach, Anetta Soroka - Fedorczuk .- - : Wydawnictwo internetowe e-bookowo.pl, 2017 .- wyd. I - s. 87--117 .- ISBN: 978-83-7859-794-0
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18932] [data modyf: 05-06-2019 11:43]
[6] Osoba z niepełnospawno¶ci± jako ofiara przemocy w rodzinie / Jolanta Lipińska-Lok¶, Ewa Janion
// W: Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie / red. nauk. Grażyna Miłkowska, Agnieszka Nowicka i Lidia Wawryk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 169--181 .- ISBN: 9788378422969
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20000] [data modyf: 03-06-2019 11:31]
[7] Rola nauczyciela we wczesnej edukacji uczniów z niepełnosprawno¶ci± / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Pedagogika przedszkolna szans± na ¶wiadome budowanie potencjału dziecka / pod red. Lidii Kataryńczuk Manii, Marzeny Magdy-Adamowicz, Agnieszki Olczak .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 - s. 185--202 .- ISBN: 9788380196339
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19598] [data modyf: 31-05-2019 13:50]
[8] Zaburzenia emocjonalne u dzieci z chorob± przewlekł± / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Emocje dzieci i młodzieży z trudno¶ciami w rozwoju i zachowaniu / red. Barbara Winczura .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 - s. 137--159 .- ISBN: 9788380951976
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18961] [data modyf: 03-06-2019 09:39]
[9] Alternatywne i wspomagaj±ce metody komunikacji a rozwój mowy funkcjonalnej u osób z autystycznym spektrum zaburzeń / Jolanta Lipińska-Lok¶, Katarzyna Stein-Szała
// W: Edukacyjne oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, 2016 - s. 213--232 .- ISBN: 9788394571405
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18514] [data modyf: 20-01-2017 09:14]
[10] Aspekty zdrowia i jego promocji, choroby oraz niepełnosprawno¶ci w tre¶ci programów nauczania i działaniach podejmowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie / Jolanta Lipińska-Lok¶, Justyna Staszak
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015] / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 275--287 .- ISBN: 9788378421924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17500] [data modyf: 18-01-2016 09:46]
[11] Early support of the development of children with autistic spectrum disorder - possibilities and limitations / Jolanta Lipińska-Lok¶, Katarzyna Stein-Szała
// W: Early Support for a Child with a Disability in the Polish and International Perspective / ed. by Jaroslaw B±bka, Anna I. Brzezińska .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015 - (International Forum for Education ; 8) - s. 131--152 .- ISBN: 9788380194441
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18171] [data modyf: 20-01-2017 09:13]
[12] Możliwo¶ci wykorzystania aktywno¶ci ruchowej i sportu w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Sport heterogeniczny. Kultura - nauka / red. nauk. Piotr Godlewski, Jan Kuriata, Aleksandra Sajek .- Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, 2015 - s. 111--120 .- ISBN: 9788393324071
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17535] [data modyf: 25-01-2016 08:34]
[13] Risky Behaviour Undertaken by Young People with Disabilities as a Response to Difficult Life Situations / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohroľení / ed. Silvia Nesluąanová, Miriam Niklová, Ewa Jarosz .- Brno : Institut mezioborových studií, 2015 - s. 778--784 .- ISBN: 9788088010043
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17351] [data modyf: 18-11-2015 12:18]
[14] Wspólna edukacja dzieci o różnym stopniu sprawno¶ci w opinii refleksyjnych praktyków / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Niepełnosprawno¶ć w spirali naukowych rozważań / red. Teresa Żółkowska, Joanna Buława-Halasz, Łukasz Skryplonek .- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA, 2015 - (Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywisto¶ć ; t. X) - s. 311--326 .- ISBN: 9788364277597
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17584] [data modyf: 11-02-2016 08:35]
[15] Edukacja inkluzyjna / oprac. / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica / red. nauk. Krzysztof Zajdel, Małgorzata Prokosz .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 - s. 52--55 .- ISBN: 97808377809259
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16079] [data modyf: 03-06-2014 12:35]
[16] Edukacja integracyjna / oprac. / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica / red. nauk. Krzysztof Zajdel, Małgorzata Prokosz .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 - s. 55--57 .- ISBN: 97808377809259
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16080] [data modyf: 03-06-2014 12:37]
[17] Edukacja uczniów z niepełnosprawno¶ci± - możliwo¶ci i ograniczenia / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Pedagogika wczesnoszkolna. Uczeń i nauczyciel w zmieniaj±cej się przestrzeni społecznej (II) / red. nauk. Iwona Kopaczyńska, Marzenna Magda-Adamowicz, Mirosława Nyczaj-Dr±g . t. 2 .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 - s. 248--264 .- ISBN: 9788377806371
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16141] [data modyf: 02-07-2014 12:23]
[18] Troska uczelni wyższej o przygotowanie zawodowe przyszłych pedagogów - praktyki studenckie i aktywizacja społeczna studentów / Jolanta Lipińska-Lok¶, Lidia Wawryk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2014 - s. 155--166 .- ISBN: 9788393228089
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16668] [data modyf: 27-08-2015 12:09]
[19] Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / oprac. / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica / red. nauk. Krzysztof Zajdel, Małgorzata Prokosz .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 - s. 186--188 .- ISBN: 97808377809259
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16087] [data modyf: 03-06-2014 12:45]
[20] Ustalenia terminologiczne w obszarze dysleksji rozwojowej i innych specyficznych trudno¶ci w uczeniu się / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Komunikacja - zaburzenia - terapia / red. Ewa Małgorzata Skorek, Katarzyna Barbara Kochan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 309--320 .- ISBN: 9788378421481
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16239] [data modyf: 08-09-2014 11:07]
[21] Człowiek wobec utraty zdrowia i sprawno¶ci / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Zdrowie w kulturze i życiu codziennym / pod red. Piotra Godlewskiego i Daniela Kalinowskiego .- Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, 2013 - s. 89--100 .- ISBN: 9788393324040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15702] [data modyf: 10-12-2013 14:15]
[22] Edukacja integracyjna drog± ku normalizacji życia osób z niepełnosprawno¶ci± / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Opieka, edukacja, profilaktyka i resocjalizacja - wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej / red. nauk. Agnieszka Nowicka i Renata M. Ilnicka .- Lubin : Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, 2013 - s. 233--243 .- ISBN: 9788392663461
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15959] [data modyf: 27-03-2014 12:14]
[23] Nauczyciel w klasie integracyjnej - propozycje wskazań do pracy wychowawczej / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych - ci±gło¶ć i zmiany / red. nauk. Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska .- Szczecin : Minerwa Wydawnictwo Naukowe WH, 2013 - (Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywisto¶ć ; tom VIII) - s. 171--180 .- ISBN: 9788364277085
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15869] [data modyf: 24-02-2014 08:15]
[24] Poczucie bezpieczeństwa dzieci z niepełnosprawno¶ci± i ich rodziców w ¶rodowisku szkolnym / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego / red. nauk. Jolanta Lipińska-Lok¶, Grażyna Miłkowska, Anna Napadło-Kuczera .- Zielona Góra : Stowarzysz. Penitencjarne "Patronat" oddz. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, 2013 - s. 331--345 .- ISBN: 9788378421214
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15923] [data modyf: 19-03-2014 11:23]
[25] Projekt "Życie Lubuszan. Współczesno¶ć i perspektywy" - jako przykład diagnozy problemu zagrożenia wykluczeniem społecznym młodego pokolenia / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Wykluczenie społeczne a potrzeby wsparcia społecznego / red. Anna Zamkowska .- Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydawnictwo, 2013 - (Monografie ; nr 180) - s. 296--302
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15423] [data modyf: 04-07-2013 08:46]
[26] Pupils with special educational needs - some aspects of the problem / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: A Pupil with Special Educational Needs at School / ed. by Jolanta Lipińska-Lok¶, Aneta Rudzińska-Rogoża .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013 - s. 13--25 .- ISBN: 9788377808894
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16510] [data modyf: 15-01-2015 09:28]
[27] Rodzice w obliczu niepełnosprawno¶ci dziecka / Jolanta Lipińska-Lok¶, Beata Skwarek
// W: Rodzicielstwo w kontek¶cie wychowania i edukacji / red. nauk. Józefa Br±giel, Przemysław E. Kaniak i Alicja Kurcz .- Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013 - s. 359--372 .- ISBN: 9788373955264
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15571] [data modyf: 03-10-2013 17:15]
[28] Szkoła wyższa w trosce o społeczn± integrację osób z niepełnosprawno¶ci± / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Student z niepełnosprawno¶ci± w szkole wyższej / red. nauk. Beata Tylewska-Nowak, Władysław Dykcik .- Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013 - (Psychologia i Pedagogika ; nr 183) - s. 101--116 .- ISBN: 9788323225133
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15244] [data modyf: 10-04-2013 15:57]
[29] The Teacher in the Integration Classroom - Proposed Indications for Educational Work / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Special Education: Learning, Education and Rehabilitation / ed. by Irena Ramik-Mażewska, Teresa Żółkowska .- Szczecin : University of Szczecin Departement of Special Pedagogy, 2013 - (Special Pedagogy - Conception and the Reality ; Vol. II) - s. 44--49 .- ISBN: 9788364277054
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15762] [data modyf: 03-01-2014 08:17]
[30] Wspólna edukacja dzieci pełnosprawnych i dzieci z niepełnosprawno¶ci± szans± na likwidowanie mitów i stereotypów dotycz±cych niepełnosprawno¶ci i osób ni± dotkniętych / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu : W poszukiwaniu pozytywów / pod red. Iwony Chrzanowskiej, Beata Jachimczak, Katarzyny Pawełczak .- Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013 - (Psychologia i Pedagogika ; nr 187) - s. 403--415 .- ISBN: 9788323225300
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15245] [data modyf: 12-04-2013 11:40]
[31] Wybrane aspekty komunikowania w klasie integracyjnej / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : Diagnoza - edukacja - terapia / red. nauk. Barbara Winczura .- Kraków : Wydawnictwo Impuls, 2013 - s. 237--250 .- ISBN: 9788378504894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15763] [data modyf: 03-01-2014 08:39]
[32] Choroba przewlekła a zaburzenia emocjonalne i trudno¶ci w uczeniu się / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Dzieci z zaburzeniami ł±czonymi : trudne ¶cieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2012 - s. 241--267 .- ISBN: 9788375872774
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14440] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[33] "Dobry dorosły" w rzeczywisto¶ci szkolnej ucznia z niepełnosprawno¶ci± / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, do¶wiadczenia i oczekiwania społeczne / pod red. nauk. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anity Famuły-Jurczak .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2012 .- wyd. II - s. 201-212 .- ISBN: 9788378501442
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14941] [data modyf: 06-12-2012 10:52]
[34] Rozwój zainteresowań uczniów / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 391--393 .- ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14847] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[35] Sytuacja szkolna i plany edukacyjne oraz zawodowe lubuskiej młodzieży gimnazjalnej / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 197--221 .- ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14834] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[36] The role of inclusive education in the prevention of negative social phenomena in people with disabilities / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Prevention in School - Prevention in Education / ed. by Grażyna Miłkowska .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012 - (International Forum for Education ; No. 2(4)) - s. 130--139 .- ISBN: 9788377807507
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15606] [data modyf: 22-10-2013 08:05]
[37] Trudna sytuacja szkolna jako czynnik ryzyka marginalizacji lubuskich gimnazjalistów / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Życie Lubuszan : współczesno¶ć i perspektywy lubuskiej młodzieży / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 25--44 .- ISBN: 9788362098118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14807] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[38] Trudno¶ci szkolne uczniów / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 355--358 .- ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14843] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[39] Współpraca z rodzicami / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 397--401 .- ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14848] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[40] Gotowo¶ć dzieci z klas integracyjnych do altruizmu i prospołecznych zachowań / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Uszkodzenie, niepełnosprawno¶ć, upo¶ledzenie - aspekty teoretyczne i praktyczne w pedagogice XXI wieku / red. nauk. Teresa Żółkowska, Lilianna Konopska, Dorota Szarkowicz .- Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2011 - (Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywisto¶ć ; tom VII) - s. 35--45 .- ISBN: 9788362355631
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13072] [data modyf: 13-09-2011 12:12]
[41] Kształcenie akademickie szans± społecznej integracji osób z niepełnosprawno¶ci± / Helena Ochonczenko, Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Kształtowanie się tożsamo¶ci zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 563--572 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13692] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[42] Kwestionariusz ankiety. Budowa. Rodzaje pytań / Jolanta Lipińska-Lok¶, Marzena Sendyk
// W: Życie Lubuszan. Współczesno¶ć i perspektywy : przewodnik po badaniach / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Media Consulting Agency, 2011 - s. 72--79 .- ISBN: 9788392619741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14042] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[43] Możliwo¶ci badania jako¶ci życia osób z chorob± Alzheimera i ich rodzin / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Człowiek z chorob± Alzheimera w rodzinie i ¶rodowisku lokalnym / red. nauk. Agnieszka Nowicka, Wioletta Baziuk .- Zielona Góra : Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorob± Alzheimera, Oficyna Wydaw. UZ, 2011 - s. 201--218 .- ISBN: 9788374814263
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13640] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[44] My¶l i działanie pedagogów w obszarze pedagogiki specjalnej w przestrzeni Uniwersytetu Zielonogórskiego / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Kształtowanie się tożsamo¶ci zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 69--78 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13655] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[45] Opportunities for Diagnosing Social Integration of Children with Disabilities and Able-Bodied Children in Integration Classes / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Special pedagogy towards new challenges / Edited by Teresa Żółkowska, Dorota Szarkowicz .- Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2011 - (Special pedagogy - conceptions and the reality ; vol. 1) - s. 185--196 .- ISBN: 9788362355656
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12870] [data modyf: 16-05-2011 10:57]
[46] Osoba z niepełnosprawno¶ci± w roli studenta - możliwo¶ci i ograniczenia (przegl±d zagadnień) / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Osoby z niepełnosprawno¶ci± w szkole wyższej : wybrane zagadnienia / Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska, Marcin Garbat .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 139--157 .- ISBN: 9788374814249
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13805] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[47] Powiat grodzki Zielona Góra / Halina Borcz, Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Życie Lubuszan. Współczesno¶ć i perspektywy : przewodnik po badaniach / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Media Consulting Agency, 2011 - s. 46--56 .- ISBN: 9788392619741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14039] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[48] Studenci z niepełnosprawno¶ciami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie / Jolanta Lipińska-Lok¶, Mirosława Krasicka
// W: Uczelnia przyjazna niepełnosprawno¶ci : pomiędzy stereotypami a rzeczywisto¶ci± funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer .- Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011 - s. 131--139 .- ISBN: 9788389682895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14279] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[49] Zasady i specyfika pracy terapeutycznej z dziećmi ryzyka dysleksji w wieku przedszkolnym / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011 - s. 33--42 .- ISBN: 9788375870213
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14355] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[50] "Dobry dorosły" w rzeczywisto¶ci szkolnej ucznia z niepełnosprawno¶ci± / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, do¶wiadczenia i oczekiwania społeczne / pod red. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anity Famuły-Jurczak .- Kraków : Impuls, 2010 .- wyd. I - s. 201-212 .- ISBN: 9788373089563
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11949] [data modyf: 10-05-2010 12:28]
[51] Dziecko autystyczne w kontek¶cie relacji rodzinnych / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Osoba autystyczna w rodzinie i ¶rodowisku lokalnym. Do¶wiadczenia lubuskie / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży i Jolanty Lipińskiej-Lok¶ .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem", 2010 - s. 40--48 .- ISBN: 9788393121700
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12536] [data modyf: 10-01-2011 10:34]
[52] Niepełnosprawno¶ć dziecka jako czynnik konstruuj±cy życie rodziny / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny* / red. Joanna Cichla, Jerzy Herberger, Beata Skwarek .- Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, 2010 - s. 341--352 .- ISBN: 9788392896838
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12085] [data modyf: 07-07-2010 08:47]
[53] Social re-integration of the disabled people / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Disability - the contextuality of its meaning / edited by Teresa Żółkowska, Lilianna Konopska .- Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2010 - s. 267-273 .- ISBN: 9788360903902
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12075] [data modyf: 02-07-2010 09:29]
[54] Uczeń z niepełnosprawno¶ci± w szkole ogólnodostępnej - potrzeby ucznia i możliwo¶ci szkoły / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Życie z niepełnosprawno¶ci± - wyzwania edukacyjne, rehabilitacyjne i normalizacyjne / pod red. Amadeusza Krause, Katarzyny Materny, Jolanty RzeĽnickiej - Kruppy .- Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010 - (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; 9) - s. 185--193 .- ISBN: 9788375310290
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12394] [data modyf: 18-11-2010 10:20]
[55] Wybrane aspekty do¶wiadczania niepełnosprawno¶ci / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Człowiek i jego rodzina wobec utraty zdrowia i sprawno¶ci / red. Agnieszka Nowicka, Jarosław B±bka .- Lubin : Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, 2010 - s. 45-63 .- ISBN: 9788392663454
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12133] [data modyf: 13-07-2010 10:44]
[56] Wybrane aspekty terapii i edukacji dzieci autystycznych / Aneta Rudzińska-Rogoża, Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Osoba autystyczna w rodzinie i ¶rodowisku lokalnym. Do¶wiadczenia lubuskie / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży i Jolanty Lipińskiej-Lok¶ .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem", 2010 - s. 29--39 .- ISBN: 9788393121700
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12535] [data modyf: 10-01-2011 10:33]
[57] Znaczenie kompleksowego wsparcia w codzienno¶ci osób autystycznych - do¶wiadczenia gorzowskie / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Osoba autystyczna w rodzinie i ¶rodowisku lokalnym. Do¶wiadczenia lubuskie / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży i Jolanty Lipińskiej-Lok¶ .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem", 2010 - s. 49--57 .- ISBN: 9788393121700
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12537] [data modyf: 10-01-2011 10:39]
[58] Aggression Among Pupils with Intellectual Disability / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Special Pedagogy in researches and scientific analysis / Ed. Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska .- Stettin : Special Pedagogy Department, 2009 - s. 503--506 .- ISBN: 97883751811456
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11127] [data modyf: 09-06-2009 14:53]
[59] Agresja w¶ród uczniów z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Wielowymiarowo¶ć edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / red. Teresa Żółkowska, Irena Ramik - Mażewska . Tom IV .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2009 - (Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywisto¶ć) - s. 463--467 .- ISBN: 9788375181296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11121] [data modyf: 09-06-2009 12:13]
[60] Czas wolny dzieci z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± (szans± ich społecznej integracji!?) / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Wielowymiarowo¶ć edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / red. Teresa Żółkowska, Irena Ramik - Mażewska . Tom IV .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2009 - (Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywisto¶ć) - s. 851--858 .- ISBN: 9788375181296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11125] [data modyf: 09-06-2009 12:21]
[61] Diagnoza skuteczno¶ci działań wychowawczych szkoły na rzecz społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych - rozważania wstępne / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: W kręgu niepełnosprawno¶ci - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej * / red. nauk. Teresa Żółkowska, Lilianna Konopska . tom V .- Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2009 - (Dylematy Pedagogiki Specjalnej) - s. 181--188 .- ISBN: 9788360903834
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12095] [data modyf: 07-07-2010 10:55]
[62] Jako¶ć integracji edukacyjnej / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Wielowymiarowo¶ć edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / red. Teresa Żółkowska, Irena Ramik - Mażewska . Tom IV .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2009 - (Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywisto¶ć) - s. 757--764 .- ISBN: 9788375181296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11123] [data modyf: 09-06-2009 12:17]
[63] Przemiany w ujęciu istoty i uwarunkowań społeczej integracji osób niepełnosprawnych / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Trwało¶ć i zmiana w pedagogice specjalnej / pod red. Grażyny Dryżałowskiej i Hanny Żuraw .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2009 - s. 150--163 .- ISBN: 9788362015078
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11671] [data modyf: 03-02-2010 13:15]
[64] Reintegracja społeczna wychowanków Młodzieżowego O¶rodka Socjoterapii w Zaborze / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych : profilaktyka - reedukacja - resocjalizacja / red. naukowa Grażyna Miłkowska, Anna Napadło .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat", 2009 - s. 267-274 .- ISBN: 9788392639503
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11987] [data modyf: 19-05-2010 16:30]
[65] The quality of the educational integrity / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Special Pedagogy in researches and scientific analysis / Ed. Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska .- Stettin : Special Pedagogy Department, 2009 - s. 305--311 .- ISBN: 97883751811456
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11126] [data modyf: 09-06-2009 14:50]
[66] Integracja edukacyjna osób z niepełnosprawno¶ciami - teoria i możliwo¶ci praktyki / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Osoby z niepełnosprawno¶ciami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation / oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko .- Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 159--173 .- ISBN: 9788392442912
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10652] [data modyf: 08-12-2008 16:43]
[67] Psychospołeczna sytuacja dzieci z wad± słuchu w klasie integracyjnej / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: TeraĽniejszo¶ć i przyszło¶ć osób niepełnosprawnych w kontek¶cie społecznych zmian / pod red. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak - Krzyżanowskiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008 - s. 139--145 .- ISBN: 9788373084803
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10533] [data modyf: 18-10-2008 12:52]
[68] Konieczno¶ć wspierania dzieci z niepełnosprawno¶cia i ich rodziców w ¶rodowisku szkolnym / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: "By człowiek nie musiał cierpieć...": księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz / pod red. Adama A. Zycha i Agnieszki Nowickiej .- Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolno¶l±skiej Szkoły Wyższej, 2007 - s. 152--166 .- ISBN: 9788389518682
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9854] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Osoby z niepełnosprawno¶ci± wobec konieczno¶ci nagłej zmiany roli zawodowej / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Osoby z niepełnosprawno¶ciami na współczesnym rynku pracy. Mobilno¶ć pracowników / red. nauk. Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2007 - s. 21--28 .- ISBN: 9788374811163
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9455] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[70] Doradztwo zawodowe na rzecz osón niepełnosprawnych / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 185--194 .- ISBN: 8373087273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8963] [data modyf: 28-01-2008 16:39]
[71] Postrzeganie staro¶ci przez młodzież z wad± słuchu / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Wybrane problemy osób starszych / pod red. Agnieszki Nowickiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 73--85 .- ISBN: 8373086463
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8893] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] Wzajemne relacje emocjonalne między dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Jako¶ć życia a niepełnosprawno¶ć : konteksty psychopedagogiczne / pod red. Zofii Palak, Agnieszki Lewickiej, Anny Bujnowskiej .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006 - s. 85--95 .- ISBN: 8322725892
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9016] [data modyf: 29-01-2008 09:47]
[73] Postatwy nauczycieli wobec niepełnosprawnych dzieci a ich zachowania w szkole / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: ¦wiadomo¶ć i samo¶wiadomo¶ć nauczyciela a jego zachowania zawodowe / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 483--490 .- ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Samopoczucie na studiach i stosunek do uczelni niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Osoba niepełnosprawna w społeczno¶ci akademickiej / pod red. Heleny Ochonczenko i Grażyny Miłkowskiej .- Kraków : Oficyba Wydaw. "Impuls", 2005 - s. 213--225 .- ISBN: 8373085254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7722] [data modyf: 19-10-2005 16:18]
[75] Wspieranie społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w ¶rodowisku szkolnym / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Niepełnosprawni, osieroceni, niedostosowani : problemy profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice: praca zbiorowa / pod red. Izabelli Fornalik .- Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2005 - s. 61--69 .- ISBN: 8391203166
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7325] [data modyf: 17-05-2005 15:58]
[76] Dziecko niepełnosprawne w¶ród rówie¶ników - kolega czy obcy? / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Następstwa wykluczenia społecznego dla kobiet, dzieci i rodzin : wybrane zagadnienia / red. Grażyna Miłkowska .- Zielona Góra : Stowarzyszenia Penitencjarne "Patronat", 2004 - s. 189--198
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7514] [data modyf: 29-01-2008 11:56]
[77] Psychospołeczne funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław B±bka .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004 - s. 81--92 .- ISBN: 8389501155
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6731] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[78] Psychospołeczna sytuacja dzieci z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Człowiek z niepełnosprawno¶ci± intelektualn±. T. 1: Wybrane problemy osobowo¶ci rodzin i edukacji osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± : praca zbiorowa / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nie¶cioruk .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003 - s. 249--256 .- ISBN: 8373083324
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6645] [data modyf: 01-06-2004 10:37]
[79] Stosunek i zachowanie dzieci pełnosprawnych wobec dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lok¶, Aneta Rogoża
// W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i w interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowska .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003 - s. 277--284 .- ISBN: 8322720831
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6150] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[80] Integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówie¶nikami - szans± rozwoju społecznego wszystkich dzieci / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / red. nauk. Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 218--221 .- ISBN: 0389321041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5527] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[81] Kompetencje społeczne dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w ¶rodowisku lokalnym .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2001 - s. 415--425 .- ISBN: 8388317350
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3954] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[82] Kulturowy aspekt adaptacji społecznej studentów / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych i niedostosowanych .- Zielona Góra : Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanisycznych I Społecznych Uniwersytetu Zielongórskiego, 2001 - s. 137--149 .- ISBN: 8372680604
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2692] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[83] Wzmacnienie społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Osoba niepełnosprawna w społeczno¶ci lokalnej : raport I Ogólnopolskiego Komkursu dla Samorz±dów Powiatowych .- Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2001 - s. 69--73 .- ISBN: 8391563804
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4047] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[84] Zaspokajanie potrzeb psychicznych dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Dylematy pedagogiki specjanej .- Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000 - s. 127--133 .- ISBN: 8372710686
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4062] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] Kompensacja sieroctwa społecznego wychowanków domu dziecka w grupie rówie¶niczej na terenie szkoły / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Sieroctwo społeczne i jego kompensacja .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999 - s. 134--139 .- ISBN: 8372680019
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2730] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[86] Porady wychowawcze dla nauczycieli ucz±cych w klasach integracyjnych / Aleksandra Maciarz, Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych .- Kraków : "Impuls", 1999 - s. 135-137 .- ISBN: 8388030302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4059] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[87] Układ stosunków emocjonalno-społecznych między dziećmi w integracyjnych klasach szkolnych / Jolanta Lipińska-Lok¶
// W: Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych .- Kraków : "Impuls", 1999 - s. 63--71 .- ISBN: 8388030302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4055] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± całkowit± warto¶ć punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czę¶ć tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] Miło¶ć w do¶wiadczeniach osób z niepełnosprawno¶ci± / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej .- 2019, 24, s. 29--52, ISSN: 2300-391X, , eISSN: 2300-391X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: affiliations, disability, love, person with disability
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.14746/ikps.2019.24.02
[AWCZ-24349] [data modyf: 16-09-2019 12:06]
[2] Nauczyciel ucznia z niepełnosprawno¶ci± - rozwój kompetencji zawodowych / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2018, nr 1, s. 118--130, ISSN: 1507-6563,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23449] [data modyf: 21-12-2018 11:58]
[3] Parents facing the choice of a form of education for their disabled child / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej .- 2018, 22, s. 305--321, ISSN: 2300-391X,
Słowa kluczowe: forms of special education, parents of a child with disability, student with disability
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23538] [data modyf: 17-01-2019 12:41]
[4] Profilaktyka przemocy domowej wobec osób z chorob± Alzheimera / Jolanta Lipińska-Lok¶, Lidia Wawryk // Niepełnosprawno¶ć: Osoba z niepełnosprawno¶ci± w kręgu bliskich relacji i oddziaływań .- 2018, 31, s. 100--115, ISSN: 2080-9476, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Alzheimer's disease, choroba Alzheimera, old age, profilaktyka, prophylaxis, przemoc wobec osób starszych, staro¶ć, violence against the elderly
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23576] [data modyf: 25-01-2019 12:50]
[5] Rodzice wobec wyboru formy kształcenia dziecka z niepełnosprawno¶ci± / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej .- 2018, 22, s. 305--321, ISSN: 2300-391X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: forms of special education, parents of a child with disability, student with disability
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-24205] [data modyf: 28-06-2019 09:22]
[6] The 20th Congress of the Nationwide Alliance of Alzheimer's Organisations and The Scientific Conference: PUBLIC HEALTH - Problems of the elderly and their families / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej .- 2018, 22, s. 395--402, ISSN: 2300-391X,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23539] [data modyf: 17-01-2019 13:15]
[7] Uczeń z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w przestrzeni szkoły - wybrane aspekty funkcjonowania / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2018, 570 (5), s. 34--44, ISSN: 0552-2188, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.5604/01.3001.0012.1578
[AWCZ-23102] [data modyf: 26-09-2018 13:11]
[8] XX Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich oraz Konferencja Naukowa: ZDROWIE PUBLICZNE - Problemy osób wieku podeszłego i ich rodzin / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej .- 2018, 22, s. 395--402, ISSN: 2300-391X,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24222] [data modyf: 03-07-2019 12:32]
[9] Młodzież i narkotyki / Jolanta Lipińska-Lok¶, Agata Sokołowska // Remedium: profilaktyka problemowa i promocja zdrowia psychicznego .- 2017, nr 3, s. 24--26, ISSN: 1230-7769, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21258] [data modyf: 11-04-2017 11:12]
[10] Znaczenie spotkania z drugim człowiekiem w procesie normalizacji życia osób z niepełnosprawno¶ci± / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Spotkania. Rocznik Nauk Społecznych PWSZ w Głogowie, .- 2017, nr 1 (1), s. 33--46, ISSN: 2544-0144,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22122] [data modyf: 18-12-2017 10:35]
[11] Aspiracje i plany życiowe (nie)pełnosprawnych zielonogórzanek / Beata Kałużna, Jolanta Lipińska-Lok¶ // Niepełnosprawno¶ć : zagadnienia, problemy, rozwi±zania .- 2016, I (18), s. 60--88, ISSN: 2084-7734, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: adulthood, aspiracje, aspirations, disability, dorosło¶ć, jako¶ć życia, kobieta z niepełnosprawno¶ci±, life plans, life quality, niepełnosprawno¶ć, plany życiowe, women with disabilities
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19946] [data modyf: 04-04-2016 10:01]
[12] Aktualne problemy edukacji uczniów z niepełnosprawno¶ci± w percepcji nauczycieli w różnych formach kształcenia specjalnego / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Kultura-Społeczeństwo-Edukacja .- 2015, nr 1, s. 159--177, ISSN: 2300-0422, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: special education, special education teacher, student with a disability
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19968] [data modyf: 11-04-2016 09:17]
[13] Koleżeństwo i przyjaĽń w do¶wiadczeniach osób z niepełnosprawno¶ci± / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Niepełnosprawno¶ć: Dziecko z niepełnosprawno¶ci±. Konteksty rozwojowe i edukacyjne .- 2015, Nr 20, s. 57--69, ISSN: 2080-9476, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: koleżeństwo, osoby z niepełnosprawno¶ci±, przyjaĽń, wspomnienia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19769] [data modyf: 03-02-2016 14:47]
[14] Konferencja naukowo-szkoleniowa: Wspieranie rozwoju psychospołecznego ucznia z niepełnosprawno¶ci± w szkole z klasami integracyjnymi / Paulina Urbaszek, Roksana Łucka, Małgorzata Majewska, Jolanta Lipińska-Lok¶ // Uniwersytet Zielonogórski .- 2015, nr 7, s. 70--71, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19450] [data modyf: 23-10-2015 09:42]
[15] Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego / Jolanta Lipińska-Lok¶, Lidia Wawryk // Uniwersytet Zielonogórski .- 2014, 9/1, s. 45--48, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17894] [data modyf: 29-07-2015 11:14]
[16] Profesor Nancy Rappaport na Uniwersytecie Zielonogórskim / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Uniwersytet Zielonogórski .- 2014, nr 6, s. 66--67, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18483] [data modyf: 29-07-2015 10:19]
[17] Zachowania ryzykowne młodzieży z niepełnosprawno¶ci± / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej .- 2014, nr 7, s. 9--25, ISSN: 2300-391X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: disability, risky behaviours, young people
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19449] [data modyf: 21-02-2017 09:39]
[18] Młodzi Lubuszanie w przestrzeni społecznej szkoły gimnazjalnej / Jolanta Lipińska-Lok¶, Barbara Winczura // Rocznik Lubuski: Pedagogika społeczna na rzecz społeczno¶ci lokalnych .- 2013, Tom 39, cz. 2, s. 95--105, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17810] [data modyf: 21-07-2015 11:22]
[19] Program Profilaktyczny "Słoneczniej" jako przykład profilaktyki społecznej w ¶rodowisku lokalnym / Jolanta Lipińska-Lok¶, Agnieszka Nowicka, Lidia Wawryk // Uniwersytet Zielonogórski .- 2013, nr 4/5, s. 49--51, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17326] [data modyf: 21-07-2015 10:00]
[20] Ogólnopolska Konferencja: Poci±g do terapii. Tworzenie kontekstu terapeutycznego / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Uniwersytet Zielonogórski .- 2011, nr 9/ 1, s. 40--42, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16098] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[21] Premiera filmu "Moje życie nie jest pomyłk±" / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczno¶ci akademickiej .- 2011, nr 4/5, s. 65--66, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15698] [data modyf: 05-05-2017 11:06]
[22] Gimnazjali¶ci wobec narkotyków / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia .- 2010, Tom 36, cz. 1, s. 161--171, ISSN: 0485-3083, : tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15145] [data modyf: 04-11-2010 14:24]
[23] Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek z chorob± alzheimera w rodzinie i w ¶rodowisku lokalnym" / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczno¶ci akademickiej .- 2010, nr 8, s. 47--50, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15224] [data modyf: 05-05-2017 11:07]
[24] Studiować bez barier - IV Seminarium Naukowe z cyklu "Uczelnia bez barier" / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Uniwersytet Zielonogórski .- 2010, nr 4, s. 18--20, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14773] [data modyf: 26-05-2010 08:48]
[25] Codzienno¶ć osób autystycznych i ich rodzin / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2009, nr 1-2, s. 102--111
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14885] [data modyf: 12-07-2010 09:46]
[26] II Konferencja Naukowa "Osoby z niepełnosprawno¶ciami na współczesnym rynku pracy." Przygotowanie zawodowe. / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczno¶ci akademickiej .- 2008, nr 12, s. 18--20, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13497] [data modyf: 05-05-2017 10:56]
[27] II Konferencja Naukowa "Osoby z niepełnosprawno¶ciami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe" - Zielona Góra, 24 paĽdziernika 2008 roku / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2008, nr 3-4, s. 163--166 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14033] [data modyf: 28-09-2009 08:38]
[28] II Konferencja Naukowa "Osoby z niepełnosprawno¶ciami na współczesnym rynku pracy" Przygotowanie zawodowe. Zielona Góra, 24 paĽdziernika 2008 / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Problemy Profesjologii .- 2008, nr 2, s. 173--177, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13803] [data modyf: 20-05-2009 11:36]
[29] Społeczna integracja dzieci niepełnosprawnych - przemiany w ujęciu istoty i uwarunkowań / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2008, nr 3-4, s. 69--77 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14030] [data modyf: 28-09-2009 08:19]
[30] Osoby z niepełnosprawno¶ci± wobec konieczno¶ci nagłej zmiany roli zawodowej / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Problemy Profesjologii .- 2007, nr 1, s. 111--118, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-12607] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Stosunek i zachowanie dzieci pełnosprawnych wobec dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2003, nr 3/4, s. 38--42
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9526] [data modyf: 24-03-2004 18:56]
[32] Dzieci niepełnosprawne w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2000, nr 7, s. 39--41
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9619] [data modyf: 22-06-2004 09:01]
[33] Przemoc i agresja w społeczno¶ci uczniów w okresie dorastania / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Nowa Szkoła .- 2000, nr 1, s. 35--38
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7109] [data modyf: 10-01-2003 10:50]
[34] Rady dla nauczycieli ucz±cych dzieci niepełnosprawne / Jolanta Lipińska-Lok¶, Aleksandra Maciarz // Życie Szkoły .- 2000, nr 10, s. 602--603
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13804] [data modyf: 06-05-2009 16:31]
[35] Kompensacja poczucia sieroctwa w szkole / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 1999, nr 3, s. 24--26
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7111] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Przemoc i agresja w spoleczno¶ci uczniów / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Opieka, Wychowanie, Terapia .- 1999, nr 1, s. 5--7
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7113] [data modyf: 22-06-2004 08:39]
[37] Przemoc i agresja w społeczno¶ci uczniow w okresie dorastania / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Opieka, Wychowanie, Terapia .- 1997, nr 2, s. 7--10
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7112] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Studenci w ¶rodowisku rodzinnym dzieci niepełnosprawnych / Jolanta Lipińska-Lok¶ // Szkoła Specjalna .- 1996, nr 1, s. 46--49
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9620] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ci±głych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± całkowit± warto¶ć punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czę¶ć tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawno¶ci± w ¶rodowisku szkolnym - zielonogórski przyklad dobrych praktyk / Jolanta Lipińska-Lok¶ // W: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych .- 2014, t. 18 (1/2014), s. 123--136, ISSN: 2391-9973,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10095] [data modyf: 31-07-2015 13:03]
[2] Działania Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" jako przykład inicjatywy społecznej na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym / Jolanta Lipińska-Lok¶ // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, Nr 239, s. 323--331, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: autyzm, osoba autystyczna, rodzina osoby autystycznej, wsparcie społeczne, zagrożenie wykluczeniem społecznym,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9389] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Stosunki między dziećmi pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lok¶, Aleksandra Maciarz // W: Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego .- 2000, nr 1, s. 126--136
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4806] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Nurse education - reality and expectations / Jolanta Lipińska-Lok¶ // W: Vzdělávání ve zdravotnictví. Sbornik z 10. vědeckě konference s mezinárodní účastí. -, Czechy, 2015 .- Praha : Vysoká ąkola zdravot, 2015, s. 72--81 .- ISBN: 9788090572829 .- [publikacja on-line]
Słowa kluczowe: nurse, social expectations, vocational training

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21768] [data modyf: 19-11-2015 12:07]
[2] Social exclusion of people with disabilities - counteracting the phenomenonin the fields of education and social life / Jolanta Lipińska-Lok¶ // W: Sociální pedagogika v souvislostech globální krize : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno, Polska, 2011 .- Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2011, s. 446--451 .- ISBN: 9788087182161
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20220] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Metody wykorzystywane w pracy terapetycznej z dziećmi dyslektycznymi / Jolanta Lipińska-Lok¶ // W: W kręgu specyficznych trudno¶ci w uczeniu się czytania i pisania. Zielona Góra, Polska, 2003 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 85--99 .- ISBN: 8389712342
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17362] [data modyf: 18-10-2005 14:38]
[4] Wspieranie społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w ¶rodowisku szkolnym / Jolanta Lipińska-Lok¶ // W: Niepełnosprawni, osieroceni, niedostosowani : problemy profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice. [Jelenia Góra], Polska, 2004 .- Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2005, s. 61--69 .- ISBN: 8391203166
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17099] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Przemoc i agresja społeczno¶ci uczniów / Jolanta Lipińska-Lok¶ // W: Agresja i przemoc we współczesnym ¶wiecie : [materiały konferencji ogólnopolskiej]. Kraków, Polska, 1998 .- Kraków : Wydaw. WSP, 1998 .- T. 2: Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych, s. 180--184
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13925] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Studenci w ¶rodowisku rodzinnym dzieci niepełnosprawnych / Jolanta Lipińska-Lok¶ // W: Dziecko z upo¶ledzeniem umysłowym w rodzinie : materiały z konferencji naukowej na temat: "Dziecko z upo¶ledzeniem umysłowym w rodzinie" zorganizowanej w Warszawie w dniach 8-9 grudnia 1995. Warszawa, Polska, 1995 .- Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1996, s. 59--60
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16432] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] A Pupil with Special Educational Needs at School / (Red.) Jolanta Lipińska-Lok¶, Aneta Rudzińska-Rogoża .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, 155 s. .- ISBN: 9788377808894
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5274] [data modyf: 02-09-2015 16:22]
[2] Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego / (Red.) Jolanta Lipińska-Lok¶, Grażyna Miłkowska, Anna Napadło-Kuczera .- Zielona Góra : Stow. Penitencjarne "Patronat" oddz. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, 2013, 444 s. .- ISBN: 9788378421214
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5185] [data modyf: 02-09-2015 16:20]
[3] Osoba autystyczna w rodzinie i ¶rodowisku lokalnym. Do¶wiadczenia lubuskie / (Red.) Aneta Rudzińska-Rogoża, Jolanta Lipińska-Lok¶ .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem", 2010, 139 s. .- ISBN: 9788393121700
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4820] [data modyf: 10-01-2011 10:36]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Na bakier z jedzeniem / / Jablow M.M. .- Gdańsk , 1993 (Rec.) Jolanta Lipińska-Lok¶ // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 1995, nr 5, s. 44-45
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lok¶ .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 2002 .- 439 s. / Promotor: dr hab. Aleksandra Maciarz, prof. DSWE
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski