System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Anna Asani (dawniej: Bobowska)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 34 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego / Urszula Kołodziejczyk, Marzena Nadolna, Sebastian Węclewski, Anna Asani, Anna Staszczuk, Artur Szymańczyk, Janusz Bohadkiewicz, Magdalena Drach, Małgorzata Helman-Grubba, Witold Sladkowski, Katarzyna Kiełbasa, Dariusz Scheffs .- Warszawa : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrod, 2009 .- 143 s. : bibliogr.fot.rys.tab. .- http://www.gddkia.gov.pl/article/drogi_i_mosty/analiza_metod_poprawy_stanu_odwodnienia_drog_i_nalezacych_do_nich_drogowych_obiektow_inzynierskich//index.php?id_item_tree=003e2ab4425922d09110db9540b99092
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9778] [data modyf: 11-10-2010 16:53]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Instrumenty zarządzania środowiskiem stosowane przy odwodnieniu pasa drogowego / Anna Asani
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3. / red. Z. Sadecka i in. .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 291--297 .- ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11234] [data modyf: 07-08-2009 11:17]
[2] Uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych przegrodą szczelną w postaci folii PVC i ścianki C-LOC / Anna Asani
// W: Antropogeniczne oddziaływania i ich wpływ na środowisko wodne .- Warszawa : Wydawnictwo IMGW, 2009 - (Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) - s. 100--106 .- ISBN: 9788361102205
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11294] [data modyf: 23-09-2009 12:29]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Historia i perspektywy wydobycia węgla brunatnego na Środkowym Nadodrzu / Urszula Kołodziejczyk, Anna Asani // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie .- 2012, nr 7, s. 47--52, ISSN: 2081-4224, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-16595] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[2] Hydrologia pojezierza antropogenicznego w rejonie Łęknicy (południowo-zachodnia Polska) / Urszula Kołodziejczyk, Anna Asani // Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus .- 2012, nr 11 (2), s. 27--44, ISSN: 1644-0765, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16618] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Metodyka kompleksowej oceny stanu wałów przeciwpowodziowych / Urszula Kołodziejczyk, Anna Asani // Gospodarka Wodna .- 2012, nr 8, s. 337--342, ISSN: 0017-2448, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16596] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[4] Lubuski odcinek Odry - analiza stanu technicznego - lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km 432,60-442,80 / Anna Asani // Górnictwo i Geoinżynieria: kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej .- 2011, R. 35, z. 2, s. 59--68, ISSN: 1732-6702, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: lubuski odcinek Odry, stan wałów przeciwpowodziowych, wały przeciwpowodziowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15573] [data modyf: 30-03-2011 08:53]
[5] Napełnienie koryta rzecznego a poziom wody w rejonie wałów przeciwpowodziowych / Anna Asani // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources .- 2008, nr 37, s. 64--71 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: levees, lubuski odcinek Odry, napełnienie koryta rzecznego, repletion of water in a river-bed, the section of the Oder River in the Lubuskie Province, wały przeciwpowodziowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13666] [data modyf: 27-03-2009 14:06]
[6] Empiryczny model obliczeniowy filtracji wody przez wał przeciwpowodziowy / Anna Asani // Ekotechnika .- 2007, nr 1, s. 8--13 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12228] [data modyf: 21-06-2007 10:58]
[7] Ocena stanu modernizowanego odcinka wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry na odcinku Leśna Góra-Cigacice / Anna Bobowska // Przegląd Geologiczny .- 2004, T. 52, nr 11, s. 1100, ISSN: 0033-2151, .- abstrakt
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10701] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Charakterystyka ekofizjograficzna rejonu Nowogrodu Bobrzańskiego / Anna Asani, Marta Gawron, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 5--16, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.mapy.rys.
Słowa kluczowe: Bóbr River, eco-physiography, ekofizjografia, eksploatacja kruszywa naturalnego, exploitation of natural aggregate, rzeka Bóbr,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9846] [data modyf: 28-07-2015 13:16]
[2] Uwarunkowania eksploatacji kruszywa naturalnego z rzeki Bóbr w obszarze chronionego krajobrazu ?25 - Dolina Bobru? / Anna Asani, Marta Gawron, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 17--28, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.mapy.rys.
Słowa kluczowe: eksploatacja kruszywa naturalnego, obszary chronionego krajobrazu, rzeka Bóbr,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9847] [data modyf: 28-07-2015 13:17]
[3] Wydobycie węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej / Urszula Kołodziejczyk, Anna Asani // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 107--122, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9495] [data modyf: 15-01-2013 17:54]
[4] Statistical analysis of flood risk factors / Anna Asani, Urszula Kołodziejczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 109--118, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie section of the Odra River, flood protection, statistical analysis,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9249] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Water balance of selected post-mining reservoirs in the Łęknica Region / Urszula Kołodziejczyk, Anna Asani, Marta Byszkiewicz, Agnieszka Jędrzejczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 69--81, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: anthropogenic lakeland, hydrological balance, post-mining reservoirs,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9247] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Nowoczesne rozwiązania w ochronie przeciwpowodziowej / Anna Asani // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 164--174, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: flood protection, materiały i technologie uszczelnienia wałów, methods and technologies of sealing flood embankments, mobile systems for flood protection, mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej, ochrona przeciwpowodziowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8930] [data modyf: 06-07-2011 14:19]
[7] Ochrona przeciwpowodziowa województwa lubuskiego / Anna Asani // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 133--141, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Oder River section in the Lubuskie Region, conditions of flood embankments, flood embankments, lubuski odcinek Odry, metody ochrony przeciwpowodziowej, ochrona przeciwpowodziowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8931] [data modyf: 06-07-2011 14:21]
[8] Stan wałów przeciwpowodziowych w rejonie miasta Nowa Sól / Anna Asani // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 137 (17), s. 102--111, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: lubuski odcinek Odry, stan wałów przeciwpowodziowych, wały przeciwpowodziowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8695] [data modyf: 23-07-2010 10:50]
[9] Analiza czynników sprzyjających powodziom / Anna Asani // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 136--145, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: czynniki sprzyjające powodziom, ochrona przeciwpowodziowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8669] [data modyf: 08-06-2010 11:30]
[10] Methods of general stability calculation for flood embankment body and foundation / Anna Asani // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2009, no 3, s. 5--14, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: calculation of stability, embankment stability,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8522] [data modyf: 12-02-2010 10:28]
[11] Miejsce i znaczenie terenów zieleni miejskiej / Anna Asani // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego - (Inżynieria Środowiska ; 15) .- 2007, nr 135, s. 11--21 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: green areas, importance in the cities, municipal green, rola zieleni w miastach, tereny zieleni, zieleń miejska,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8023] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Zastosowanie bentomaty i ścianki ilastej jako ekranów przeciwfiltracyjnych w wałach przeciwpowodziowych / Anna Asani // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 21--30, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bentomata, bentomats, filtracja wody przez wał przeciwpowodziowy, flood banks sealing, loam barrier, sealing truck elements of the flood banks, technologie uszczelniania wałów, uszczelnianie wałów, water filtration through a flood banks, ścianka ilasta,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7855] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Zmienność litologiczna gruntów występujących w obrębie pojezierza antropogenicznego w Łęknicy / Urszula Kołodziejczyk, Magda Hudak, Anna Asani // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 237--246, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: anthropogenic lake, contents of organic substance, pojezierze antropogeniczne, rodzaj gruntów, types of grounds, zawartość substancji organicznej,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7864] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Die Modernisierung der Flussdeiche auf der lubusen Strecke der Oder / Anna Bobowska, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 45--52, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Lubuse Strecke der Oder, Modernisierungsarbeiten, Schutz gegen überschwemmungen, Stand der flussdeiche, lubuski odcinek Odry, ochrona przeciwpowodziowa, prace modernizacyjne, stan wałów przeciwpowodziowych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6640] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Methods of strengthening flood-embankments / Anna Bobowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 37--43, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: building flood-embankment, elementy uszczelniające, natural and artificial consolidation, naturalne i sztuczne metody umocnień, sealing trunk elements, wały przeciwpowodziowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6639] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego - krótka charakterystyka w kontekście możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na inwestycje związane z ochroną środowiska / Anna Bobowska // W: Natura .- 2004, z. 10, s. 9--14 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: infrastruktura ochrony środowiska, inwestycje na rzecz ochrony środowiska, wsparcie środkami unijnymi,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6754] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych / Anna Bobowska // W: Natura .- 2003, z. 9, s. 11--18 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6285] [data modyf: 07-02-2006 09:23]
[18] Wykorzystanie wód geotermalnych gwarancją zrównoważonego rozwoju kraju / Anna Bobowska, Tadeusz Chrzan // W: Natura .- 2003, z. 9, s. 115--120 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Metodyka skutecznej oceny zagrożenia powodziowego / Urszula Kołodziejczyk, Anna Asani // W: Modelowanie procesów hydrologicznych : II ogólnopolska konferencja naukowa. Wrocław, Polska, 2011 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 31 [abstr.] .- ISBN: 9788374936392
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20156] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Empiryczny model obliczeniowy filtracji wody przez wał przeciwpowodziowy / Anna Asani // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : IX konferencja naukowo-techniczna : woda w środowisku. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17928] [data modyf: 28-08-2006 14:07]
[3] Hydrografia obszaru pojezierza antropogenicznego w rejonie Łęknicy w województwie lubuskim / Anna Asani, Urszula Kołodziejczyk // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : IX konferencja naukowo-techniczna : woda w środowisku. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17931] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych Odry w rejonie Bytomia Odrzańskiego / Anna Bobowska // W: Hydrotechnika VII 2005 : materiały. Ustroń, Polska, 2005 .- Katowice : Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT, 2005, s. 325--332 .- ISBN: 8391595161
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17074] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Ocena stanu zmodernizowanego odcinka wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry na odcinku Leśna Góra - Cigacice / Anna Bobowska // W: Geologiczne i środowiskowe problemy gospodarowania i ochrony doliny górnej i środkowej Odry. Wrocław, Polska, 2004 .- Wrocław : Państwowy Instytut Geologiczny, 2004, s. 199--205 .- ISBN: 8373727434
Słowa kluczowe: lubuski odcinek Odry, modernizacja, modernization, section lubuski of Oder, stan wałów przeciwpowodziowych, state of flood banks

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16771] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Przewodnik terenowy : V międzynarodowa konfeencja "Ochrona i rekultywacja dorzecza Odry: węgiel brunatny surowcem Nadodrza" / (Red.) Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Ewa Ogiołda, Anna Asani .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010, 28 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4758] [data modyf: 07-07-2010 13:17]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski