System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona g³ówna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesy³anie plików ¼ród³owych   |   Kategorie osi±gniêæ naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Wiêcej
z którymkolwiek ze s³ów
ze wszystkimi s³owami
skonstruuj wyra¿enie logiczne Pomoc
 

dr hab. Hans-Peter Müller
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydzia³u Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: ca³y dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 71 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pe³ne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, ¿e w danej publikacji podano afiliacjê autora inn± ni¿ UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia siê przy artyku³ach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbê punktów, która obowi±zywa³a w roku 2009 niezale¿nie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia siê przy artyku³ach w czasopismach. Sygnalizuje, ¿e w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej li¶cie czasopism punktowanych.

Szczegó³owe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajduj± siê tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadaj±ca na pracownika
D - Czê¶æ slotu przypadaj±ca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarowa³ równie¿ dyscyplinê dodatkow±, po znaku "/" znajduj± siê analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podrêczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] "Gestaltend Einfluß nehmen" : Bahngewerkschaft und Bahnreform 1993-2005, 2006. Hans-Peter Müller, Manfred Wilke, Berlin : edition sigma 344 s. , ISBN: 3894045469,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9531] [data modyf: 14-04-2010 08:40]
[2] Ferngelenkte Friedensbewegung? DDR und UdSSR im Kampf gegen den NATO-Doppelbeschluß, 2004. Michael Ploetz, Hans-Peter Müller, Münster : LIT Verlag 386 s. , ISBN: 3825872351,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9497] [data modyf: 23-03-2010 09:46]
[3] Quo vadis, IG Metall?, 2004. Hans-Peter Müller, Manfred Wilke, Köln : Deutscher Instituts - Verlag 168 s. , ISBN: 3602146421,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9494] [data modyf: 23-03-2010 09:15]
[4] ver.di: Porträt und Positionen, 2002. Hans-Peter Müller, Horst-Udo Niedenhoff, Manfred Wilke, Köln : Deutscher Instituts - Verlag 360 s. , ISBN: 3602145883,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9493] [data modyf: 23-03-2010 09:11]
[5] Rückkehr in die politische Arena : die deutschen Gewerkschaften und das Bündnis für Arbeit, 1999. Hans-Peter Müller, Manfred Wilke, Sankt Augustin : Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 234 s. , ISBN: 3933714044,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9503] [data modyf: 23-03-2010 12:51]
[6] Braunkohlepolitik der Steinkohlegewerkschaft : die Energiepolitik der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie im Vereinigungsprozess 1990 bis 1994, 1996. Hans-Peter Müller, Manfred Wilke, Berlin : Akademie-Verlag 309 s. , ISBN: 3050028955,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9477] [data modyf: 09-03-2010 13:46]
[7] SED-Politbüro und polnische Krise 1980-82 : Aus den Protokollen des Politbüros des ZK der SED zu Polen, den innerdeutschen Beziehungen und der Wirtschaftskrise der DDR: Band I: 1980, 1993. Manfred Wilke, Peter Erler, Martin G. Goerner, Michael Kubina, Horst Laude, Hans-Peter Müller . 2 Halbbände, Berlin : Freie Universität 775 s. (Arbeitspapier des Forschungsverbundes SED-Staat Nr 3/1993)
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9547] [data modyf: 19-04-2010 10:43]
[8] Karl Marx über Maschinerie, Kapital und industrielle Revolution : Exzerpte und Manuskriptentwürfe 1851-1861, 1992. Hans-Peter Müller, Opladen : Westdeutscher Verlag 434 s. , ISBN: 353111915X,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9472] [data modyf: 08-03-2010 12:33]
[9] Zwischen Solidarität und Eigennutz : die Gewerkschaften des DGB im deutschen Vereinigungsprozeß, 1991. Manfred Wilke, Hans-Peter Müller, Melle : Verlag Ernst Knoth 302 s. , ISBN: 388368225X,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9495] [data modyf: 23-03-2010 09:20]
[10] Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) : Geschichte - Organisation - Politik, 1990. Manfred Wilke, Hans-Peter Müller, Marion Brabant, Köln : Verlag Wissenschaft und Politik 302 s. , ISBN: 3804687628,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9502] [data modyf: 23-03-2010 10:52]
[11] FDGB: Vom alten Herrschaftsapparat zu neuer Gewerkschaftsmacht?, 1990. Manfred Wilke, Hans-Peter Müller, Sankt-Augustin : - 73 s. (Interne Studien Konrad-Adenauer-Stiftung 17/1990)
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9548] [data modyf: 19-04-2010 13:35]
[12] SED - Politik gegen die Realitäten. Verlauf und Funktion der Diskussion über die westdeutschen Gewerkschaften in SED und KPD/DKP 1961 bis 1972, 1990. Manfred Wilke, Hans-Peter Müller, Köln : Verlag Wissenschaft und Politik 495 s. , ISBN: 3804687636,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9500] [data modyf: 23-03-2010 10:31]
2. Rozdzia³y w monografiach, podrêcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach ksi±¿kowych (Rozdzia³y w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Status Quo der Euroregion Spree-Neisse-Bober - ein Bestandsbericht, Hans-Peter Müller
// W: Zielona Góra - Chociebu¿. Spo³eczeñstwo, rozwój przemys³owy, kultura = Grünberg - Cottbus. Gesellschaft, Industrielle, Kultur, 2013. / red. Günter Bayerl, Leszek C. Belzyt . Tom 2, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 265--283, ISBN: 9788378420668
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15446] [data modyf: 07-08-2015 12:01]
[2] Wprowadzenie. O trudach znalezienia stosownych pojêæ i zno¶nych metafor, Hans-Peter Müller
// W: Transgraniczno¶æ w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie* : przesiedlenia, wysiedlenia, wypêdzenia, deportacje. Ró¿ne punkty widzenia, 2012. / red. nauk. Hans-Peter Müller, Maria Zieliñska, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna tom VIII), s. 21--27, ISBN: 9788388317125
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15019] [data modyf: 16-01-2013 16:42]
[3] Zachodnioniemiecka Republika Federalna - polityczna republika wypêdzonych? Spostrze¿enia dotycz±ce politycznego wp³ywu organizacji wypêdzonych, Hans-Peter Müller
// W: Transgraniczno¶æ w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie : przesiedlenia, wysiedlenia, wypêdzenia, deportacje. Ró¿ne punkty widzenia, 2012. / red. nauk. Hans-Peter Müller, Maria Zieliñska, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna tom VIII), s. 345--377, ISBN: 9788388317125
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15016] [data modyf: 16-01-2013 16:14]
[4] Die "feinen Unterschiede", wo es keine geben sollte: Anmerkungen zum Verhältnis von Arbeiteraristokratie und Luxus, Hans-Peter Müller
// W: "Luxus und Konsum" - eine historische Annäherung, 2003. / Reinhold Reith, Torsten Meyer (Hrsg.), Münster : Waxmann, s. 209--220, ISBN: 9783830912767
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11838] [data modyf: 23-03-2010 13:30]
[5] Gewerkschaftsfusionen: Der Weg zu modernen Multibranchengewerkschaften, Hans-Peter Müller, Manfred Wilke
// W: Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland : ein Handbuch, 2003. / Wolfgang Schroeder, Bernhard Weßels (Hrsg.), Wiesbaden : Westdeutscher Verlag, s. 122--143, ISBN: 3531135872
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11903] [data modyf: 14-04-2010 09:00]
[6] Arbeitgeberverbände, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 25--26, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11873] [data modyf: 09-04-2010 09:41]
[7] Arbeitsgerichtsbarkeit, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 26--27, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11874] [data modyf: 09-04-2010 09:42]
[8] Arendt Walter, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 31, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11875] [data modyf: 09-04-2010 09:43]
[9] Aussperrung, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 48, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11876] [data modyf: 09-04-2010 09:44]
[10] Betriebsrat, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 73, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11877] [data modyf: 09-04-2010 09:45]
[11] Betriebsverfassungsgesetz, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 73--74, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11878] [data modyf: 09-04-2010 09:46]
[12] Böckler Hans, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 93--94, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11879] [data modyf: 09-04-2010 09:47]
[13] Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 117, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11880] [data modyf: 09-04-2010 09:49]
[14] Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände e.V. (BDA), Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 118, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11881] [data modyf: 09-04-2010 09:53]
[15] Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 118--119, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11882] [data modyf: 09-04-2010 09:58]
[16] Deutsche Angestellten - Gewerkschaft (DAG), Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 139, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11883] [data modyf: 09-04-2010 10:02]
[17] Einheitsgewerkschaft, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 177, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11884] [data modyf: 09-04-2010 11:36]
[18] Funktionäre, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 240--241, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11886] [data modyf: 09-04-2010 11:39]
[19] Fünftagewoche, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 240, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11885] [data modyf: 09-04-2010 11:37]
[20] Gesamtmetall, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 248--249, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11887] [data modyf: 09-04-2010 11:44]
[21] Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV), Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 252, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11888] [data modyf: 09-04-2010 11:47]
[22] Industrie- und Handelskammern (IHK), Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 306, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11893] [data modyf: 09-04-2010 11:57]
[23] Industriegewerkschaft Bergbau und Energie (IGBE), Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 304, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11889] [data modyf: 09-04-2010 11:49]
[24] Industriegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik (IGCPK), Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 304, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11890] [data modyf: 09-04-2010 11:52]
[25] Industriegewerkschaft Metall (IGM), Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 305, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11892] [data modyf: 09-04-2010 11:54]
[26] Industriegewerkschaften, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 304, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11891] [data modyf: 09-04-2010 11:53]
[27] Institut der deutschen Wirtschaft, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 318, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11894] [data modyf: 09-04-2010 12:37]
[28] Schlichtung, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 513, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11895] [data modyf: 09-04-2010 12:42]
[29] Sozialpartnerschaft, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 551, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11896] [data modyf: 09-04-2010 12:43]
[30] Streikrecht (Bundesrepublik), Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 587, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11897] [data modyf: 09-04-2010 12:46]
[31] Tarifautonomie, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 593, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11898] [data modyf: 09-04-2010 12:47]
[32] Wirtschafts- und Unternehmensverbände, Hans-Peter Müller
// W: Lexikon der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990 : Ereignisse - Institutionen - Personen im geteilten Deutschland, 2002. / Herausgegeben von Michael Behnen, Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, s. 669--670, ISBN: 3520834014
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11899] [data modyf: 09-04-2010 12:49]
[33] Die Friedensbewegung im politischen Kalkül der sowjetischen Außenpolitik 1977-1979, Hans-Peter Müller
// W: Raketenpoker um Europa. Das sowjetische SS-20 Abenteuer und die Friedensbewegung, 2001. / Koordination: Jürgen Maruhn; Manfred Wilke, München : Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit, s. 84--116
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11834] [data modyf: 23-03-2010 10:05]
[34] Friedensbewegung in Ost und West - Zeitleiste 1969-1987, Michael Ploetz, Hans-Peter Müller
// W: Raketenpoker um Europa. Das sowjetische SS-20 Abenteuer und die Friedensbewegung, 2001. / Koordination: Jürgen Maruhn; Manfred Wilke, München : Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit, s. 326--348
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11835] [data modyf: 23-03-2010 10:09]
[35] Rekombinatorik als Theorie und Praxis der Erfindung - historische Ansätze, Hans-Peter Müller
// W: Johann Beckmann und die Folgen : Erfindungen, Versuch der historischen, theoretischen und empirischen Annäherung an einen vielschichtigen Begriff, 2001. / Gerhard Banse, Hans-Peter Müller (Hrsg.), Münster : Waxmann (Cottbuser Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt 17), s. 111--141, ISBN: 3830910916
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11815] [data modyf: 09-03-2010 13:39]
[36] Die Stromverträge von 1990 und der "Stadtwerkestreit". Zur Transformation der Elektrizitätswirtschaft in den neuen Bundesländern, Hans-Peter Müller
// W: Die Wirtschaft im geteilten und vereinten Deutschland, 1999. / herausgegeben von Karl Eckart und Jörg Roesler, Berlin : Duncker & Humblot (Schriftenreihe der Gesellschaft für Deutschlandforschung Band 69), s. 197--227
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11916] [data modyf: 19-04-2010 08:30]
[37] Historische Betriebsräte in der ostdeutschen Braunkohle- und Kraftwerksindustrie, Hans-Peter Müller
// W: Die DDR - Politik und Ideologie als Instrument, 1999. / Timmermann, Heiner (Hrsg.), Berlin : Duncker & Humblot, s. 283--305, ISBN: 9783428095537
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11839] [data modyf: 23-03-2010 13:37]
[38] Gewerkschaftsvereinigung - Die Industriegewerkschaft Bergbau und Energie im deutschen Vereinigungsprozeß, Hans-Peter Müller
// W: Wiedervereinigung Deutschlands : Festschrift zum 20jährigen Bestehen der Gesellschaft für Deutschlandforschung, 1998. / hrsg. von Karl Eckart, Jens Hacker und Siegfried Mampel, Berlin : Duncker & Humblot (Schriftenreihe der Gesellschaft für Deutschlandforschung Band 56), s. 537--559
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11918] [data modyf: 19-04-2010 09:41]
[39] "Parteiministerien" als Modell politisch zuverlässiger Verwaltungsapparate. Eine Analyse der Protokolle der SED-Innenministerkonferenzen 1946-1948, Hans-Peter Müller
// W: Die Anatomie der Parteizentrale : die KPD/SED auf dem Weg zur Macht, 1998. / herausgegeben von Manfred Wilke, Berlin : Akademie Verlag (Studien des Forschungsverbundes SED-Staat an der Freien Universität Berlin), s. 337--411, ISBN: 3050032200
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11902] [data modyf: 12-04-2010 10:44]
[40] Die Verbandspolitik der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie in Ostdeutschland - ein Kapitel Transformationsgeschichte, Hans-Peter Müller
// W: Industrielle Beziehungen. Institutionalisierung und Praxis unter Krisenbedingungen, 1996. / Joachim Bergmann, Rudi Schmidt (Hrsg.), Opladen : Leske und Budrich, s. 49--70, ISBN: 3810017221
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11917] [data modyf: 19-04-2010 08:52]
[41] Die Westarbeit der SED am Beispiel der DKP, Hans-Peter Müller
// W: Deutschlandpolitik, innerdeutsche Beziehungen und internationale Rahmenbedingungen, 1995. , Baden-Baden - Stuttgart : Nomos - Suhrkamp (Materialien der Enquete-Kommission "Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland" 5,2), s. 1868--1926, ISBN: 3789040061(Nomos)
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11901] [data modyf: 12-04-2010 10:33]
[42] Die "Oktoberrevolution" und das Ende fer FDGB, Hans-Peter Müller
// W: Ursachen und Verlauf der deutschen Revolution 1989, 1991. / Konrad Löw(Hrsg.), Berlin : Duncker & Humblot, s. 85--103, ISBN: 3428072766
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11840] [data modyf: 24-03-2010 09:44]
[43] "Industrielle Revolutionen" - Zur historichen Soziologie eines sozialwissenschaftlichen Begriffs. Thesen un Desiderate einer Soziologie der Technik, Hans-Peter Müller
// W: Die technische Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit : Gestaltungsperspektiven der Techniksoziologie, 1990. / Robert Tschiedel (Hg.), München : Profil Verlag, s. 49--65, ISBN: 389019253X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11833] [data modyf: 23-03-2010 09:55]
[44] Das Konzept der "Industriellen Revolution" als überholtes Paradigma der Sozialwissenschaften, Theo Pirker, Hans-Peter Müller, Rainer Winkelmann
// W: Technik und Industrielle Revolution : vom Ende eines sozialwissenschaftlichen Paradigmas, 1987. / Theo Pirker, Hans-Peter Müller, Rainer Winkelmann (Hrsg.), Opladen : Westdeutscher Verlag, s. 13--27, ISBN: 3531119133
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11831] [data modyf: 23-03-2010 09:38]
[45] Eliten und Revolutionen als Motoren der Geschichte? Anmerkungen zu E.Noltes "Marxismus und Industrielle Revolution" und zu K.Marx' Konzept der "Industriellen Revolution", Hans-Peter Müller
// W: Technik und Industrielle Revolution : vom Ende eines sozialwissenschaftlichen Paradigmas, 1987. / Theo Pirker, Hans-Peter Müller, Rainer Winkelmann (Hrsg.), Opladen : Westdeutscher Verlag, s. 90--108, ISBN: 3531119133
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11832] [data modyf: 23-03-2010 09:37]
3. Artyku³y w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± ca³kowit± warto¶æ punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czê¶æ tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] "Centrum przeciwko wypêdzeniom" w ¶wietle g³ównych filarów polityki powojennych Niemiec. Polsko-niemieckie aspekty skomplikowanego dialogu / Hans-Peter Müller, 2010. Rocznik Lubuski: Druga dekada wolno¶ci. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji Tom 36, czê¶æ 2, 325--342, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15298] [data modyf: 04-01-2011 10:38]
[2] Chronik eines Dauerkonflikts / Hans-Peter Müller, Manfred Wilke, 2008. Mitbestimmung, 4, 28--30
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14600] [data modyf: 19-04-2010 13:05]
[3] Verdrängte Beruflichkeit - Renaissance des Berufsprinzips? / Hans-Peter Müller, Manfred Wilke, 2008. Industrielle Beziehungen: Zeitschrift für Arbeit, Organisation und Management Jg. 15, Heft 4, 376--401
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14601] [data modyf: 19-04-2010 13:20]
[4] DGB-Strategie: Im Zweifel doch SPD / Hans-Peter Müller, Manfred Wilke, 2002. Die Politische Meinung 47, nr 393, 41--49
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14599] [data modyf: 19-04-2010 10:05]
[5] Die Reform vor dem Bankrott. Multibranchengewerkschaften und DGB / Hans-Peter Müller, 2001. Die Neue Gesellschaft - Frankfurter Hefte, 6, 343--346
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14598] [data modyf: 19-04-2010 09:54]
[6] Tarifpolitik im reifen Produktzyklus / Hans-Peter Müller, 2001. Gewerkschaftliche Monatshefte, 1, 83--93
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14596] [data modyf: 19-04-2010 08:42]
[7] Marx und die Entwicklung des Kapitalismus Analytische und prognostische Irrtümer / Hans-Peter Müller, 1999. Sowi. Sozialwissenschaftliche Informationen 28, H. 3, 199--207 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14597] [data modyf: 19-04-2010 09:18]
5. Materia³y konferencyjne (KONF)

[1] Johann Beckmanns "Technologie": Ein historischer Beitrag zur Theorie der sozialen Arbeit, 1989. Hans-Peter Müller // W: Technologie zwischen Fortschritt und Tradition : Beiträge zum Internationalen Johann Beckmann-Symposium, Göttingen 1989. Göttingen, Niemcy Frankfurt am Main : Peter Lang, 1992, s. 53--62, ISBN: 3631433689
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19553] [data modyf: 19-04-2010 12:38]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podrêczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Transgraniczno¶æ w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie / (Red.) Hans-Peter Müller, Maria Zieliñska .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2012, 440 s. .- ISBN: 9788388317125
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5052] [data modyf: 16-01-2013 15:48]
[2] Johann Beckmann und die Folgen : Erfindungen, Versuch der historischen, theoretischen und empirischen Annäherung an einen vielschichtigen Begriff / (Red.) Gerhard Banse, Hans-Peter Müller .- Münster : Waxmann, 2001, 297 s. .- ISBN: 3830910916
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4708] [data modyf: 08-03-2010 12:52]
[3] Sozialpolitik der Aufklärung : Johann Beckmann und die Folgen. Ansätze moderner Sozialpolitik im 18. Jahrhundert / (Red.) Hans-Peter Müller .- Münster : Waxmann, 1999, 120 s. .- ISBN: 3893257330
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4707] [data modyf: 08-03-2010 12:26]
[4] Technologie zwischen Fortschritt und Tradition : Beiträge zum Internationalen Johann Beckmann-Symposium, Göttingen 1989 / (Red.) Hans-Peter Müller, Urlich Troitzsch .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 1992, 270 s. .- ISBN: 3631433689
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4718] [data modyf: 19-04-2010 12:42]
[5] Technik und Industrielle Revolution : vom Ende eines sozialwissenschaftlichen Paradigmas / (Red.) Theo Pirker, Hans-Peter Müller, Rainer Winkelmann .- Opladen : Westdeutscher Verlag, 1987, 322 s. .- ISBN: 3531119133
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4711] [data modyf: 23-03-2010 09:30]
[6] Die technologisch-historischen Exzerpte/ Karl Marx ; transkribiert und herausgegeben von / (Red.) Hans-Peter Müller .- Frankfurt am Main : Verlag Ullstein, 1981, 551 s. .- ISBN: 354835131X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4710] [data modyf: 23-03-2010 09:04]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski