System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: architektura i urbanistyka (100 %)
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 37 pozycji bibliograficznych
26 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Analiza badawcza wybranych uwarunkowań i czynników : zmiany, selekcja i rozwój funkcjonalno-przestrzenny / Joanna Jasińska, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Łucja Waligóra .- Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, 2019 .- 139 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788365929730
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-15020] [data modyf: 17-06-2019 10:13]
[2] Transformacja gmin obszaru metropolitalnego Poznania / Hanna Borucińska-Bieńkowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- 156 s. : bibliogr.rys.summ. .- ISBN: 9788378422679
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13526] [data modyf: 24-01-2017 12:36]
[3] Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej aglomeracji na kierunki rozwoju gmin / Hanna Borucińska-Bieńkowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 .- 149 s. : bibliogr.rys.tab.summ. .- ISBN: 9788378420910
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11823] [data modyf: 02-09-2015 11:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Synergistic Processes in Functional-Spatial Development of Communes in a Metropolitan Area / Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 / eds. J. Charytonowicz, C. Falcao .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2020 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 966) - s. 427--435 .- ISBN: 9783030201500
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-20151-7_40   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-20937] [data modyf: 10-06-2019 10:12]
[2] Procesy społeczne i gospodarcze jako czynnik rozwoju obszarów metropolitalnych / Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Finanse, ekonomia i zarządzanie (FEZ) : współczesne wyzwania teorii i praktyki / red. nauk. J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła .- Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, 2018 - s. 102--110 .- ISBN: 9788365929556
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21037] [data modyf: 10-09-2019 11:43]
[3] Budownictwo mieszkaniowe na terenach gmin obszaru metropolitalnego / Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Badania naukowe w świetle uwarunkowań turbulentnego otoczenia : gospodarka - społeczeństwo - człowiek / red. nauk. J. Nowakowska-Grunt, J. Kabus .- Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, 2017 - s. 43--49 .- ISBN: 9788365929099
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19658] [data modyf: 05-06-2019 12:59]
[4] Proces urbanizacji terenów wiejskich gmin powiatu poznańskiego / Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Na wsi, czyli gdzie? : architektura, środowisko, społeczenstwo, ekonomia współczesnej wsi / red. K. Gasidło, A. Twardoch .- Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017 - s. 16--28 .- ISBN: 9788378804956
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19661] [data modyf: 24-05-2019 14:01]
[5] Wpływ procesów społecznych na kreowanie przestrzeni / Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia / red. Elżbieta Przesmycka, Elżbieta Trocka-Leszczyńska .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2016 - s. 291--301 .- ISBN: 9788379772742
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19127] [data modyf: 08-06-2017 12:02]
[6] Metropolizacja jako proces urbanizacji gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego / Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji / red. nauk. M. Malikowski, M. Palak, J. Halik .- Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015 - s. 81--90 .- ISBN: 9788394377571
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17532] [data modyf: 20-01-2016 14:37]
[7] Rewitalizacja jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych / Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Współczesne problemy budownictwa : teoria i praktyka / oprac. nauk. L. Kurzak, J. Selejdak .- Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015 - s. 11--19 .- ISBN: 9788365179289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17621] [data modyf: 17-02-2016 13:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Social and economic urbanization processes in communes in a metropolitan area / Hanna Borucińska-Bieńkowska // IOP Conference Series : Materials Science and Engineering .- 2019, Vol. 603, s. 1--9, ISSN: 1757-899X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1088/1757-899X/603/4/042058
[AWCZ-24427] [data modyf: 11-10-2019 14:53]
[2] Adaptacja hali targowej na Ośrodek Kultury w Lubartowie / Alicja Maciejko, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Mirosław Strzelecki // Inżynieria i Budownictwo .- 2018, nr 4, s. 196--199, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22588] [data modyf: 03-04-2018 13:37]
[3] Ład energetyczny na etapie rozwiązań projektowych / Hanna Borucińska-Bieńkowska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa .- 2018, R. 11, nr 1, s. 864--871, ISSN: 1899-3524, : bibliogr.summ. .- [płyta CD ; Konferencja Naukowa Fundacja na rzecz Czystej Energii]
Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne, energy efficient building, functional-spatial planning, funkcjonalno-przestrzenne funkcjonalno-przestrzenne, planowanie funkcjonalno-przestrzenne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23212] [data modyf: 06-11-2018 15:20]
[4] Projektowanie energooszczędne na poziomie planów zagpospodarowania przestrzennego - szanse i zagrożenia / Hanna Borucińska-Bieńkowska // Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym .- 2018, Vol. 7, no. 2, s. 95--102, ISSN: 2299-8535, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne, energy efficient building, functional-spatial planning and management, planowanie i zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.17512/bozpe.2018.2.12
[AWCZ-24071] [data modyf: 09-05-2019 14:13]
[5] Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego / Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko // Budownictwo i Architektura .- 2018, Vol. 17, no. 1, s. 5--12, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: modernizacja, modernization, renovation, renowacja, revitalization of functional areas, rewaloryzacja, rewitalizacja obszarów funkcjonalnych, urban redevelopment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_01
[AWCZ-22568] [data modyf: 29-03-2018 17:57]
[6] Wpływ zapisów planistycznych na rozwiązania energooszczędne / Hanna Borucińska-Bieńkowska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa .- 2018, R. 11, nr 1, s. 829--838, ISSN: 1899-3524, : bibliogr.summ. .- [płyta CD; VII Konferencja Naukowa Fundacja na rzecz Czystej Energii]
Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne, energy-efficient building, functional-spatial development, sustainable development, zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23211] [data modyf: 06-11-2018 15:20]
[7] Zagrożenia ładu przestrzennego czyli zapisy dokumentów planistycznych a polityka funkcjonalno-przestrzenna na poziomie gminy / Hanna Borucińska-Bieńkowska // Builder .- 2018, nr 2, s. 42--44, ISSN: 1896-0642, : bibliogr.fot.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22348] [data modyf: 12-02-2018 10:05]
[8] Housing development. Council housing as an opportunity or threat for inhabitants / Hanna Borucińska-Bieńkowska // World Scientific News: an International Scientific Journal .- 2017, Vol. 89, s. 2392-2192, eISSN: 2392-2192, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: council housing estate, depopulation of the city, place to live
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22026] [data modyf: 25-03-2019 08:13]
[9] Social and economic urbanization processes in communes in a metropolitan area and development of energy efficient technologies. Case study: Poznań Metropolitan Area / Hanna Borucińska-Bieńkowska // Energy-Efficiensy in Civil Engineering and Architecture .- 2017, no. 9, s. 271--279, ISSN: 2310-0516,
Słowa kluczowe: central city, metropolitan area, miasto centralne, obszar metropolitalny, revitalization, rewitalizacja, urbanizacja, urbanization
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21367] [data modyf: 15-05-2017 13:19]
[10] Wpływ lokalizacji i formy budynku na jego właściwości energooszczędne / Hanna Borucińska-Bieńkowska // Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym .- 2017, nr 1(19), s. 27--34, ISSN: 2299-8535, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: building structure, energooszczędność, energy efficiency, form, forma, function, funkcja, konstrukcja budynku, sustainable development, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.17512/bozpe.2017.1.04
[AWCZ-22168] [data modyf: 08-01-2018 10:00]
[11] Modernizacja mieszkań / Hanna Borucińska-Bieńkowska // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 31--34, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17227] [data modyf: 20-08-2015 11:35]
[12] Rozwój gmin obszaru metropolitalnego a depopulacja miasta centralnego / Hanna Borucińska-Bieńkowska // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 12, s. 28--32, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16829] [data modyf: 21-12-2012 12:03]
[13] Człowiek jako twórca i odbiorca środowiska mieszkaniowego / Hanna Borucińska-Bieńkowska // Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN .- 2008, T. 4 B, s. 39--43, ISSN: 1895-3980, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: housing environment, percepcja przestrzeni, perception of space, social behaviour, zachowania społeczne, środowisko mieszkaniowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-17029] [data modyf: 05-02-2013 11:25]
[14] Wpływ różnorodnych form urbanistyczno-architektonicznych i lokalnych uwarunkowań na współczesne środowisko mieszkaniowe / Hanna Borucińska-Bieńkowska // Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN .- 2008, T. 4 B, s. 44--52, ISSN: 1895-3980, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: balanced development, housing environment, housing unit, jednostka osadnicza, zrównoważony rozwój, środowisko mieszkaniowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-17030] [data modyf: 05-02-2013 11:29]
[15] Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej kraju na mechanizmy rozwoju aglomeracji i gmin. Rozwój aglomeracji poznańskiej i gmin Wielkopolski / Hanna Borucińska-Bieńkowska // Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN .- 2008, T. 4 B, s. 53--59, ISSN: 1895-3980, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: aglomeracja miejska, balanced development, mechanisms of development, mechanizmy rozwoju, ponadlokalne cele publiczne, public targets beyond the local level, socio-economic transformation, transformacja społeczno-gospodarcza, urban agglomeration, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-17031] [data modyf: 05-02-2013 11:33]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rozwój funkcji mieszkaniowych na obszarze gmin powiatu poznańskiego / Hanna Borucińska-Bieńkowska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo .- 2017, Nr 173, z. 23, s. 26--34, ISSN: 0860-7214, , eISSN: 0526-5916, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: central city, funkcje mieszkaniowe, metropolitan area, miasto centralne, obszar metropolitalny, residential functions,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.17512/znb.2017.1.03
[AWI-10701] [data modyf: 08-10-2018 11:52]
[2] Obszary przyrodnicze a rozwój turystyki w gminach powiatu poznańskiego / Hanna Borucińska-Bieńkowska // W: Europa Regionum .- 2016, T. 28, s. 35--50, ISSN: 1428-278X, : rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10487] [data modyf: 17-08-2017 09:59]
[3] The directions of protection and development of natural environment of a metropolis on the example of the Poznań metropolitan area / Hanna Borucińska-Bieńkowska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 10, s. 19--32, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: metropolis, metropolitan area, natural environment,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9835] [data modyf: 24-08-2015 14:56]
[4] Wpływ migracji ludności na transformację gmin poznańskiego obszaru metropolitalnego / Hanna Borucińska-Bieńkowska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka .- 2013, nr 29, s. 97--104, ISSN: 1507-6407, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: depopulacja miasta centralnego, migracja ludności, obszar metropolitalny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10068] [data modyf: 24-08-2015 15:02]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Adaptacja hali targowej na Ośrodek Kultury w Lubartowie / Alicja Maciejko, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Mirosław Strzelecki // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 83 .- ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22970] [data modyf: 29-03-2018 16:29]
[2] Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego / Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 25 .- ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22957] [data modyf: 29-03-2018 15:51]
[3] Związki społecznych i ekonomicznych procesów urbanizacji gmin obszaru metropolitalnego z rozwojem technologii energetycznych. Studium przypadku: Poznański Obszar Metropolitalny / Hanna Borucińska-Bieńkowska // W: Integrovani Energoefektivni Tehnologii v Arhitekturi ta Budivnictvi - ENERGOINTEGRACIÂ 2017 : s'oma mižnarodna naukoco-praktična konferenciâ. Kiiv, Ukraina, 2017 .- Kiiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 26
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22591] [data modyf: 15-05-2017 14:45]
[4] Wpływ procesów społecznych na kreowanie przestrzeni / Hanna Borucińska-Bieńkowska // W: Architektura bez granic "Miasto-stolica kultury. Wyzwania i efekty" : IV/VII międzynarodowa konferencja. Wrocław, Polska, 2016 .- Wrocław : Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 9--10
Słowa kluczowe: budownictwo mieszkaniowe, housing development, socio-economic transformation, sustainable development, transformacja społeczno-ekonomiczna, zrównoważony rozwój

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22481] [data modyf: 30-01-2017 11:38]
[5] Problemy polityki przestrzennej gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego / Hanna Borucińska-Bieńkowska // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 23--24 .- ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, policy in municipalities, polityka przestrzenna, spatial planning

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21787] [data modyf: 17-07-2015 11:08]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Nowa koncepcja aktywizacji przestrzenno-gospodarczej regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Romuald Pustelnik, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 27s. Raport: SPR nr KAIU/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Pasaż Zielonogórski / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 53s. Raport: SPR nr KAIU/02/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Studia zagospodarowania przestrzennego pasm osiedleńczych miast: Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Sulechów i Nowa Sól. T. 1 / Zbigniew Bać, Bogusław Wojtyszyn, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Kleszcz, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 19s. Raport: SPR nr KAIU/01/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski