System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona g³ówna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesy³anie plików ¼ród³owych   |   Kategorie osi±gniêæ naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Wiêcej
z którymkolwiek ze s³ów
ze wszystkimi s³owami
skonstruuj wyra¿enie logiczne Pomoc
 

dr Monika Schönherr
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: jêzykoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Germañskiej
Okres: ca³y dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 31 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pe³ne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, ¿e w danej publikacji podano afiliacjê autora inn± ni¿ UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia siê przy artyku³ach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbê punktów, która obowi±zywa³a w roku 2009 niezale¿nie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia siê przy artyku³ach w czasopismach. Sygnalizuje, ¿e w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej li¶cie czasopism punktowanych.

Szczegó³owe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajduj± siê tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadaj±ca na pracownika
D - Czê¶æ slotu przypadaj±ca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarowa³ równie¿ dyscyplinê dodatkow±, po znaku "/" znajduj± siê analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podrêczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Deutsche Ratgeber für das Fach "Akademisches Schreiben" : Ein bibliographischer Abriss 2000-2016, 2017. Monika Schönherr, Tadeusz Zuchewicz ; pod red. Les³awa Cirko, Adama Go³êbiewskiego, Moniki Schönherr, Tadeusza Zuchewicz., Wroc³aw - Dresden : Neisse Verlag 93 s. , ISBN: 9788362571994, bibliogr. tab.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13719] [data modyf: 28-04-2017 10:07]
[5] [0,25]
[2] Modalität im Diskurs und im Kontext : Studien zur Verwendung von Modalitätsausdrücken im Althochdeutschen, 2011. Monika Schönherr, Frankfurt am Main : Peter Lang 155 s. (Danziger Beiträge zur Germanistik Band 38), ISBN: 9783631606537,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10539] [data modyf: 04-03-2015 12:41]
2. Rozdzia³y w monografiach, podrêcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach ksi±¿kowych (Rozdzia³y w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wortbildungspragmatik: Morphologische Strukturen aus kommunikativ-pragmatischer Sicht, Monika Schönherr
// W: Wortschätze und Sprachwelten. Beiträge zu Sprachtypologie, kontrastiver Wort- bzw. Wortschatzforschung und Pragmatik, 2019. . Band 10, Berlin : Peter Lang GmbH (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik), s. 259--271, ISBN: 9783631792155
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21167] [data modyf: 25-10-2019 09:57]
[20] [1]
[2] Zum Artikelgebrauch in wissenschaftlichen Texten polnischer Germanistikstudierender. Eine korpusgestützte Fallstudie, Monika Schönherr
// W: Wissenschaftliches Schreiben interkulturell: Kontrastive Perspektiven, 2018. / Hrsg. Les³aw Cirko, Karin Pittner, Berlin : Peter Lang GmbH, s. 249--266, ISBN: 9783631770702
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20673] [data modyf: 04-06-2019 11:22]
[20] [1]
[3] Die koverte ist-Prädikation aus diachroner und typologischer Sicht, Monika Schönherr
// W: To be or not to be? The Verbum Substantivum from Synchronic, Diachronic and Typological Perspectives, 2015. / ed. by Michail L. Kotin in collaboration with Richard J. Whitt, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 209--228, ISBN: 9781443880701
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17424] [data modyf: 07-12-2015 11:32]
[4] Syntax- und Textfunctionen von Wortbildungsstrukturen, Monika Schönherr
// W: Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs, 2015. / Mariola Wierzbicka, Joanna Golonka (Hrsg.) . Bd. 5, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 123--136, ISBN: 9788379962334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18022] [data modyf: 05-07-2016 09:25]
[5] Markierte Wortstellungsmuster aus dischroner und typologischer Sicht, Monika Schönherr
// W: Emotionalität im Text, 2014. / Hrsg. Lenka Vaòková, Tübingen : Stauffenburg Verlag (Linguistik Band 85), s. 161--170, ISBN: 9783958095069
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16759] [data modyf: 25-03-2015 15:07]
[6] "In anaginne uuas uuort... thaz uuas in anaginne". Anaphorische Referenzmittel im Althochdeutschen, Monika Schönherr
// W: Im Anfang war das Wort II, 2013. / Hg. Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczêk, Artur Tworek, Wroc³aw - Dresden : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT - Wroc³awskie Wydaw. O¶wiatowe (Linguistische Treffen in Wroc³aw Vol. 9), s. 241--248, ISBN: 9788379770182
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16334] [data modyf: 06-11-2014 12:13]
[7] Gibt es im Althochdeutschen ein Futurum praeteriti? Eine korpusbasierte Studie zur Verwendung einiger Verbformen in althochdeutschen Texten, Monika Schönherr
// W: Geschichte und Typologie der Sprachsysteme = History and Typology of Language Systems, 2011. / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova unter Mitarbeit von Martin Durrell, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 205--211, ISBN: 9783825358792
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13709] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Linguist: Denker oder Beobachter? Ausgewählte theoretische und empirische Ansätze zur Korpuslinguistik, Monika Schönherr
// W: Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge I, 2011. / herausgegeben von Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczêk, Artur Tworek, Wroc³aw - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wroc³awskie Wydaw. O¶wiatowe; Neisse Verlag (Linguistische Treffen in Wroc³aw vol. 6), s. 79--83, ISBN: 9788374326834
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14049] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Korpusgestützte Analyse der nicht-morphologischen Kodierungsformen der epistemischen Modalität in Otfrids Evangelienbuch, Monika Schönherr
// W: Modalität/Temporalität in kontrastiver und typologischer Sicht, 2010. / Andrzej K±tny, Anna Socka (Hrsg.), Frankfurt am Main : PETER LANG (Danziger Beiträge zur Germanistik Band 30), s. 203--209, ISBN: 9783631599853
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13710] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Ausdruck der Voluntativität in althochdeutschen Bibeltexten, Monika Schönherr
// W: Das Deutsche von außen betrachtet : die deutsche Gegenwartssprache in der germanistischen Nachwuchsforschung in Polen, 2009. / red. Beata Miko³ajczyk, Poznañ : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 105--110, ISBN: 9788323220190
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13711] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artyku³y w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± ca³kowit± warto¶æ punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czê¶æ tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] Kontrastivität als Forschungsperspektive und methodischer Ansatz in der Fremdsprachendidaktik / Monika Schönherr, 2019. Thalloris 3/2018, 213--228, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
S³owa kluczowe: academic German, contrastive linguistics, contrastive text analysis, foreign language didactics, translation studies
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24873] [data modyf: 27-01-2020 14:33]
[5] [1]
[2] Problemy sk³adniowe w tekstach naukowych studentów filologii germañskiej: Kilka uwag o specyfice pisarstwa naukowego w jêzyku niemieckim jako obcym / Monika Schönherr, 2018. Applied Linguistics Papers vol. 25, nr 1, 117--126, ISSN: 2080-4814, bibliogr. tab. summ.
S³owa kluczowe: German as foreign language, academic texts, academic writing, scientific language, syntactic problems, syntax
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22556] [data modyf: 26-03-2018 11:19]
[13] [1]
[3] Satzkonstruktionen ohne verbum finitum: diachrone, synchrone und panchone Zugriffe auf ein vergessenes Phänomen der deutschen Syntax. / Monika Schönherr, 2018. Kwartalnik Neofilologiczny LXV, z. 4, 565--579, ISSN: 0023-5911, bibliogr. summ.
S³owa kluczowe: auxiliary Drop, dependent Clauses, early New High German, non-finite Constructions, non-finiteness
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.24425/kn.2018.125004
[AWCZ-23565] [data modyf: 24-01-2019 08:33]
[12] [1]
[4] Meinungsbekundungen in akademischen Texten polnischer Studierender: Defizite, Schwierigkeiten, Optimierungsstrategien / Monika Schönherr, 2017. Linguistische Treffen in Wroc³aw: Grenzen der Sprache - Grenzen der Sprachwissenschaft I vol. 13, 203--216, ISSN: 2084-3062, bibliogr. summ.
S³owa kluczowe: academic texts, academing writing, markers of opinions
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.23817/lingtreff.13-18
[AWCZ-23044] [data modyf: 04-09-2018 12:04]
[8] [1]
[5] Metakommunikative Ausdrücke im akademischen Diskurs: Tendenzen, Defizite, Lösungsstrategien / Monika Schönherr, 2017. Thalloris, 2, 273--284, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
S³owa kluczowe: Academic Writing, German as a Foreign Language, Meta-Text, Metadiscuesive Strategies, Scientific Writing
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23128] [data modyf: 27-09-2018 11:55]
[5] [1]
[6] Nominale Satzrealizationen im Deutschen / Monika Schönherr, 2017. Germanica Wratislaviensia: Sichten - Belegen - Vermitteln (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis), 301--315, ISSN: 0435-5865, bibliogr. summ.
S³owa kluczowe: Nominalsätze, afinite Verbformen, koverte Prädikation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.19195/0435-5865.142.20
[AWCZ-22231] [data modyf: 16-01-2018 13:41]
[14] [1]
[7] Miêdzy s³owem a zdaniem / Monika Schönherr, 2015. Forum Akademickie, nr 12, 13, ISSN: 1233-0930,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20230] [data modyf: 05-07-2016 09:28]
[8] Niech MOC bêdzie z Tob±! O jêzyku - historycznie, filozoficznie, sentymentalnie / Monika Schönherr, 2015. Forum Akademickie, nr 7-8, 82--84, ISSN: 1233-0930,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19446] [data modyf: 22-10-2015 08:05]
[9] Finitheit ind Infinitheit: Routinen im Bereich der Kodierung verbaler Prädikationen aus diachroner und typologischer Sicht / Monika Schönherr, 2014. Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen, 93--118, ISSN: 2196-8403, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19445] [data modyf: 21-10-2015 12:43]
[10] Zweisprachigkeit im deutschen Frühmittelalter: kulturelle, philologische und linguistische Phänomene / Monika Schönherr, 2014. Polilog. Studia Neofilologiczne, nr 4, 285--294, ISSN: 2083-5485, bibliogr. summ.
S³owa kluczowe: Althochdeutsch, Bibelübersetzungen, Evangelienharmonie, Latein, Zweisprachigkeit
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19027] [data modyf: 29-07-2015 11:32]
[11] Nominalisierungs- und Funktionsverbgefüge in althochdeutschen Bibeltexten / Monika Schönherr, 2013. Energeia: Arbeitskreis für deutsche Grammatik, vol. 38, 17--32, ISSN: 0288-3759,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17301] [data modyf: 21-07-2015 09:57]
[12] Redewiedergabe im althochdeutschen Diskurs. Eine textlinguistische Studie / Monika Schönherr, 2012. Germanica Wratislaviensia, 135, 139--153, ISSN: 0435-5865,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-16719] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[13] Zum Verhältnis von Epistemizität und Evidentialität im Deutschen aus diachroner und typologischer Sicht / Mikhail Kotin, Monika Schönherr, 2012. Zeitschrift fûr Deutsche Philologie, H. 3, 393--416, ISSN: 0044-2496, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-16709] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[14] Zur Interdependenz von Wortstellung und Informationsstruktur im Althochdeutschen / Monika Schönherr, 2012. Sprachwissenschaft Bd. 37, H. 2, 125--155, ISSN: 0344-8169, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16547] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Der Referatskonjunktiv im Althochdeutschen - Eine sprachhistorische Studie zum Modusgebrauch in Strukturen der indirekten Rede / Monika Schönherr, 2011. Energeia: Arbeitskreis für deutsche Grammatik, 36, 21--38, ISSN: 0288-3759, bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15968] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ci±g³ych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± ca³kowit± warto¶æ punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czê¶æ tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] Zur Kondition der modernen Sprachgeschichtsforschung in der polnischen Germanistik: Paradigmen, Ansätze, Herausforderungen / Monika Schönherr // W: Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten = Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich .- 2015, 4, s. 65--75, ISSN: (null), bibliogr. summ.
S³owa kluczowe: German Historical Research, German language, Humanities Sciences, Poland, language change,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10271] [data modyf: 08-01-2016 12:09]
[2] Die funktional-semantischen Felder als Deskriptionsmodell der Sprache / Monika Schönherr // W: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica .- 2011, Nr 9, s. 85--93
S³owa kluczowe: lexical field, linguistic means, onomasiology, semantic-functional categories,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9214] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materia³y konferencyjne (KONF)

[1] Gesprochenes vergeht, Geschriebenes bleibt: Konversion als Wortbildungstyp in der deutschen Gegenwartssprache, 2013. Monika Schönherr // W: Gesprochenes, Geschriebenes: (Kon)Texte - Methoden - Didaktik : Akten der 24. internationalen Linguistenkonferenz Karpacz 16.-18.09.2013. Karpacz, Polska Dresden - Wroc³aw : Neisse Verlag, Oficyna Wydawnicza Atut, 2014, s. 159--172, ISBN: 9788379770694
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21672] [data modyf: 05-08-2015 10:02]
[2] Die Konjunktivformen und ihre kategorialen Funktionen aus diachroner Sicht, 2010. Monika Schönherr // W: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 17. Warszawa, Polska Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013, s. 33--37, ISBN: 9783631632178
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20798] [data modyf: 29-07-2015 08:58]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski