System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anna Feja - Paszkiewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 42 pozycji bibliograficznych
23 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dopuszczalność przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie zmiany granic powiatu i zmiany granic województwa, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce, 2020. / red. K. Skotnicki, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego (Prawo), s. 225--243, ISBN: 9788382201970
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21779] [data modyf: 18-11-2020 08:38]
[20] [1]
[2] Pojęcie rodziny i podział rodzin na tle Konstytucji RP - kilka uwag, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, 2020. / red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak . T. 3, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 417--437, ISBN: 9788381801928
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21559] [data modyf: 24-06-2020 13:52]
[20] [1]
[3] Wybrane kwestie sporne w odniesieniu do konsultacji statutu jednostki pomocniczej gminy (aktualne ujęcie), Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 11, 2020. / red. A. Bielecki, D. Szafrański, T. Gąsior, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, s. 31--45, ISBN: 9788382352320
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21954] [data modyf: 02-03-2021 12:06]
[20] [1]
[4] Cenzus domicylu a wygaśnięcie mandatu radnego jednostki samorządu terytorialnego - kluczowe zasady, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy : Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, 2019. / red. A. Bisztyga, A. Chodorowska, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 12), s. 233--255, ISBN: 9788378424000
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21538] [data modyf: 18-06-2020 12:01]
[20] [1]
[5] Dobro rodziny - ujęcie konstytucyjne (wybrane zagadnienia), Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, 2019. / red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak . T. 3, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 246--264, ISBN: 9788366220874
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20969] [data modyf: 03-07-2019 11:48]
[20] [1]
[6] Uchwała stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego z uwagi na brak spełnienia cenzusu domicylu - wybrane zagadnienia formalne, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 10, 2019. / red. A. Bielecki, D. Szafrański, T. Gąsior, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, s. 53--68, ISBN: 9788381981972
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21358] [data modyf: 19-02-2020 14:24]
[20] [1]
[7] Charakter prawny uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne, 2018. / red. Agaty Bulicz i Beata Springer . Tom 5, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji), s. 15--28, ISBN: 9788378423546
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21000] [data modyf: 24-09-2019 12:22]
[20] [1]
[8] Ewolucja stanowiska Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego jego kognicji w stosunku do rozporządzeń ustalających granice jednostek samorządu terytorialnego, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Państwo i jego instytucje : konstytucja, sądownictwo, samorząd terytorialny, 2018. / red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 3868), s. 381--397, ISBN: 9788322936320
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20805] [data modyf: 30-05-2019 17:35]
[20] [1]
[9] Konstytucyjna zasada ochrony i opieki Rzeczypospolitej Polskiej względem rodziny i zasada uwzględniania dobra rodziny w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Dwie dekady konstytucji RP. Doświadczenia i wyzwania, 2018. / red. M. Haczkowska, H. Duszko-Jakimko, Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej (Studia i Monografie 487), s. 193--211, ISBN: 9788366033160
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20630] [data modyf: 30-05-2019 17:32]
[20] [1]
[10] Zmiany terytorium miasta na prawach powiatu - zagadnienia prawne, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, 2018. / pod red. Adama Jarosza i Beaty Springer, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji T. 4), s. 79--95, ISBN: 9788378423522
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20909] [data modyf: 23-05-2019 12:18]
[20] [1]
[11] Związek metropolitalny "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia" na tle aktualnego modelu samorządu terytorialnego - uwarunkowania konstytucyjnoprawne, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich, 2018. / red. nauk. B. Dolnicki, Warszawa : Wolters Kluwer Polska (Monografie), s. 69--85, ISBN: 9788381249003
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20521] [data modyf: 30-05-2019 14:34]
[20] [1]
[12] Konsultacje związane z określeniem organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej gminy odrębnym statutem w orzecznictwie sądów administracyjnych, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Aktualne wyzwania demokracji partycypacyjnej w Polsce i na świecie, 2017. / red. P. Kuczma, Polkowice : Wydaw. Uczelni Jana Wyżykowskiego, s. 123--146, ISBN: 9788361234234
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19418] [data modyf: 05-06-2019 13:58]
[5] [1]
[13] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące pomocy rodzinie a zasada pomocniczości, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, 2017. , Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 122--138, ISBN: 9788361389552
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19422] [data modyf: 02-08-2019 13:40]
[5] [1]
[14] Specyfika referendum lokalnego na tle procedury zmiany granic gmin - przegląd wybranych zagadnień prawnych, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Wyzwania rozwoju miast : łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski, 2017. / red. nauk B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 68--81, ISBN: 9788387193676
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19717] [data modyf: 29-01-2020 09:29]
[20] [1]
[15] Struktura samorządu terytorialnego - model przyjęty w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. i jego realizacja, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP : polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, 2017. / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 84--107, ISBN: 9788380197138
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19179] [data modyf: 29-05-2019 11:52]
[20] [1]
[16] Uchwały określające zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy - zagadnienia formalne, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, 2017. / red. nauk. B. Dolnicki, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 198--216, ISBN: 9788381077149
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19688] [data modyf: 28-05-2019 17:26]
[20] [1]
[17] Przesłanki warunkujące przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Aktualne problemy referendum, 2016. / red. B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak, Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, s. 317--337, ISBN: 9788393967469
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18351] [data modyf: 03-11-2016 13:33]
[18] Uprawnienia wyborcze obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w Rzeczypospolitej Polskiej, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Aktualne problemy prawa wyborczego, 2015. / red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 1), s. 91--109, ISBN: 9788378422068
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17226] [data modyf: 12-10-2015 10:15]
[19] Zmiany w postrzeganiu statusu członka wspólnoty samorządowej - kilka uwag, Anna Feja - Paszkiewicz
// W: Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki : prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi, 2014. / red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 50), s. 193--206, ISBN: 9788361370901
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16928] [data modyf: 07-07-2015 09:55]
[20] Udział mieszkańców (konsultacje) w procedurze tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych gminy - wybrane aspekty prawne, Anna Feja - Paszkiewicz(*)
// W: Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego, 2012. / pod red. Bernadetty Nitschke i Kamila Glinki, Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 186--199, ISBN: 9788360389268
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17079] [data modyf: 01-09-2015 23:49]
[21] Zasada ochrony granic społeczności lokalnych - wybrane zagadnienia, Anna Feja - Paszkiewicz(*)
// W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie : doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, 2009. / red. J. Sługocki, Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, s. 83--93, ISBN: 9788389914255
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17078] [data modyf: 01-09-2015 15:11]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Opieka i ochrona państwa w stosunku do rodzin - uwagi konstytucyjnoprawne / Anna Feja - Paszkiewicz, 2020. Przegląd Prawa Publicznego, nr 7-8, 182--195, ISSN: 1896-8996, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-25603] [data modyf: 07-09-2020 09:55]
[20] [1]
[2] Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, Zielona Góra 19-20 października 2018 r. / Anna Feja - Paszkiewicz, 2019. Przegląd Konstytucyjny, nr 3, 126--133, ISSN: 2544-2031,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24779] [data modyf: 08-01-2020 13:34]
[0] [0]
[3] Vidkrita dla svitu, vcenij, pol'skij patriot / Andrzej Stec, Anna Feja - Paszkiewicz, 2019. Visnik Konstitucijnogo Sudu Ukraini, no. 2, 183--185, ISSN: 2310-6158,
Słowa kluczowe: article dedicated to the memory of Professor Bogusław Banaszak, scientific achievements
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25818] [data modyf: 16-11-2020 17:52]
[2,5] [0,5]
[4] Statut jednostki pomocniczej gminy - aspekty formalne / Anna Feja - Paszkiewicz, 2018. Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, nr 1, 51--70, ISSN: 2657-926X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: charakter prawny, distinctiveness, form, legal nature, odrębność, promulgacja, promulgation, statut jednostki pomocniczej gminy, statute of the auxiliary unit borough
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24925] [data modyf: 11-02-2020 12:43]
[5] [1]
[5] Statut jednostki pomocniczej gminy - co konsultować? / Anna Feja - Paszkiewicz, 2017. Samorząd Terytorialny, nr 5, 42--57, ISSN: 0867-4973, summ.
Słowa kluczowe: charter of a municipality's auxiliary unit, consultations with residents, konsultacje z mieszkańcami, statut jednostki pomocniczej gminy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21436] [data modyf: 02-06-2017 09:01]
[11] [1]
[6] Referendum lokalne w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy - wybrane aspekty / Anna Feja - Paszkiewicz, 2016. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, 191--207, ISSN: 1731-7517, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: changing the communes' borders, local referendum, referendum lokalne, zmiany granic gmin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.14746/ssp.2016.1.9
[AWCZ-21026] [data modyf: 14-02-2017 09:34]
[7] Międzynarodowa konferencja naukowa Edukacja prawnicza we współczesnej Europie, Zielona Góra, 30 września-2 października 2014r. : sprawozdanie / Anna Feja - Paszkiewicz, Justyna Węgrzyn, 2014. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 6, 177--186, ISSN: 2082-1212,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19097] [data modyf: 20-08-2015 14:07]
[8] Konsultacje z mieszkańcami na tle procedury nadania gminie lub miejscowości statusu miasta / Anna Feja - Paszkiewicz(*), 2011. Samorząd Terytorialny, nr 10, 40--58, ISSN: 0867-4973, tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19233] [data modyf: 01-09-2015 23:49]
[9] Konferencja naukowa poświęcona problematyce współczesnego prawa porównawczego / Anna Feja - Paszkiewicz(*), 2005. Przegląd Uniwersytecki: pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 2, 10--11
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19234] [data modyf: 01-09-2015 23:49]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - wybrane problemy / Anna Feja - Paszkiewicz(*) // W: Przegląd Prawa i Administracji - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3264) .- 2010, No. 83, s. 21--47, ISSN: 0137-1134,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10219] [data modyf: 01-09-2015 15:11]
[2] Zasada pomocniczości a samorząd terytorialny / Anna Feja - Paszkiewicz(*) // W: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy .- 2008, nr 4, s. 21--38, ISSN: 1896-8333, bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10221] [data modyf: 01-09-2015 15:11]
[3] Prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych - uwagi w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Anna Feja - Paszkiewicz(*) // W: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy .- 2007, nr 1, s. 39--50, ISSN: 1896-8333, bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10222] [data modyf: 01-09-2015 15:11]
[4] Członkostwo we wspólnocie samorządowej - wybrane zagadnienia w kontekście członkowstwa Polski w Unii Europejskiej / Anna Feja - Paszkiewicz(*) // W: Przegląd Prawa i Administracji - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2950) .- 2006, No. 74, s. 119--145, ISSN: 0137-1134,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-10220] [data modyf: 01-09-2015 15:11]
[5] Konsultacje społeczne a zasada ochrony granic społeczności lokalnych / Anna Feja - Paszkiewicz(*) // W: Przegląd Prawa i Administracji - (Acta Universitatis Wratislaviensis) .- 2004, No. 63, s. 55--76, ISSN: 0137-1134,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-10223] [data modyf: 01-09-2015 23:49]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy / (Red.) Andrzej Bisztyga, Anna Chodorowska, Anna Feja - Paszkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 .- ISBN: 9788378424000
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5904] [data modyf: 03-06-2020 10:22]
[2] Dyskurs Prawniczy i Administracyjny / (Red.) Anna Feja - Paszkiewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2018, nr 1 .- ISSN: 2657-926X
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5872] [data modyf: 19-02-2020 12:32]
[3] Aktualne problemy referendum / (Red.) Beata Tokaj, Anna Feja - Paszkiewicz, Bogusław Banaszak .- Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, 2016, 393 s. .- ISBN: 9788393967469
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5505] [data modyf: 15-03-2017 09:43]
[4] Aktualne problemy prawa wyborczego / (Red.) Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Anna Feja - Paszkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 484 s. .- ISBN: 9788378422068
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5364] [data modyf: 04-08-2016 12:11]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski