System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Rafał Bucholski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 19 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Krajowa Administracja Skarbowa : komentarz, 2018. Rafał Bucholski, Michał Ciecierski, Andrzej Melezini, Artur Mudrecki, Grzegorz Musolf, Tomasz Nowak, Krzysztof Teszner, Iwona Wołczak-Ciecierska, Warszawa : Wolters Kluwer 1138 s. (Komentarze), ISBN: 9788381240222,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14339] [data modyf: 30-05-2019 16:37]
[35] [0,35]
[2] Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych i kazusy, 2017. Rafał Bucholski, Przemysław Krawczyk, Dariusz Zalewski wyd. 2, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck 478 s. , ISBN: 9788325596453,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14213] [data modyf: 23-05-2019 18:01]
[58] [0,58]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ograniczenie liczby kadencji organów wykonawczych w gminach - rozważania o prawie, prawach i wolnościach, Rafał Bucholski
// W: Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy, 2017. / red. nauk. I. Wieczorek, M. Mazuryk, Łódź : Wydaw. Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, s. 215--231, ISBN: 9788394783303
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19731] [data modyf: 05-06-2019 12:02]
[5] [1]
[2] Art. 72 - Art. 75 [Państwowy dług publiczny; Sposób obliczania państwowego długu publicznego; Kontrola nad stanem długu; Strategia zarządzania długiem], Rafał Bucholski, W. Pahl
// W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz : [dokument elektroniczny], 2016. / red. A. Mikos-Sitek, R. Bucholski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck .- Wyd. 2, s. 1--17, ISBN: 9788325596026 .- System Informacji Prawnej. Legalis http://sip.legalis.pl/search-results.seam
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18138] [data modyf: 13-09-2016 08:52]
[3] Pozycja ustrojowa samorządowych kolegiów odwoławczych jako organów podatkowych, Rafał Bucholski
// W: Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej, 2016. / red. R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Monografie Prawnicze), s. 109--129, ISBN: 9788325587895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18398] [data modyf: 17-11-2016 10:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Postanowienie sygnalizacyjne jako szczególny środek quasi-nadzorczy w działalności samorządowych kolegiów odwoławcvzych / Rafał Bucholski, 2018. Procedury Administracyjne i Podatkowe, nr 6, 28--31
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24159] [data modyf: 13-06-2019 14:29]
[5] [1]
[2] Czy profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu podatkowym musi podać adres elektroniczny? / Rafał Bucholski, 2017. SAS : Serwis Administracyjno-Samorządowy, nr 5, 35--36, ISSN: 1426-112X,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22219] [data modyf: 16-01-2018 10:05]
[5] [1]
[3] Nowe regulacje w KPA / Rafał Bucholski, 2017. SAS : Serwis Administracyjno-Samorządowy, nr 4, 9--10, ISSN: 1426-112X,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22223] [data modyf: 16-01-2018 11:23]
[5] [1]
[4] Obowiązki i uprawnienia burmistrza (wójta) po wniesieniu odwołania w sprawie podatkowej / Rafał Bucholski, 2017. SAS : Serwis Administracyjno-Samorządowy, nr 6, 31--32, ISSN: 1426-112X,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22222] [data modyf: 16-01-2018 11:21]
[5] [1]
[5] Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych / Rafał Bucholski, 2017. Kazus Podatkowy, nr 1, 31--32, ISSN: 2543-5701,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21741] [data modyf: 02-10-2017 15:42]
[5] [1]
[6] Realizacja zasady dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnem w świetle projektu zmiany art. 15 KPA / Rafał Bucholski, 2017. Procedury Administracyjne i Podatkowe, 4--10
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21740] [data modyf: 02-10-2017 15:37]
[5] [1]
[7] Zasady sporządzania i wnoszenia skargi kasacyjnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Rafał Bucholski, 2017. Kazus Podatkowy, nr 2, 57--59, ISSN: 2543-5701,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22225] [data modyf: 16-01-2018 11:33]
[5] [1]
[8] Dostęp doktorów nauk prawnych do zawodów prawniczych - wybrane problemy / K. Nowak, Rafał Bucholski, 2015. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego R. 11, nr 6, 54--68, ISSN: 1734-803X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20341] [data modyf: 09-09-2016 16:26]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz : [dokument elektroniczny] / (Red.) Agnieszka Mikos-Sitek, Rafał Bucholski .- Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2017, 300 s. .- ISBN: 9788325596026 .- wyd. 6
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5675] [data modyf: 31-05-2019 12:20]
[2] Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej / (Red.) Rafał Bucholski, Jacek Jaśkiewicz, Agnieszka Mikos-Sitek .- Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2016, 393 s. .- ISBN: 9788325587895 .- właśc. paginacja: XLVI, 347
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5511] [data modyf: 15-03-2017 09:44]
[3] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz : [dokument elektroniczny] / (Red.) Agnieszka Mikos-Sitek, Rafał Bucholski .- Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2016, 300 s. .- ISBN: 9788325596026 .- http://sip.legalis.pl/search-results.seam
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5484] [data modyf: 10-03-2017 10:54]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski