System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Magdalena Skibińska
Wydział: Wydział Prawa i Administracji
Jednostka: Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 28 pozycji bibliograficznych
20 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 92,57 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 58,57 (4,88)    CZASOP: 29 (4,14)    RED: 5 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

4,63 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
90,07 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 58,57 (4,88)    CZASOP: 29 (4,14)    RED: 2,5 (2,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

4,5 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice / Natalia Banaś, Łukasz Błaszczak, Aleksandra Budniak, Izabella Gil, Piotr Gil, Justyna Kindrat-Nongiesser, Berenika Kaczmarek-Templin, Magdalena Mazur, Ewa Rudkowska-Ząbczyk, Magdalena Skibińska(*), Oliwia Żurawińska ; red. E. Marszałkowska-Krześ. .- Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2011 .- 467 s. - (Ćwiczenia Becka) .- ISBN: 9788325511388
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13121] [data modyf: 25-05-2016 12:55]
[2] Postępowanie cywilne / Natalia Banaś, Aleksandra Budniak, Marcin Drabik, Berenika Kaczmarek, Justyna Kindrat-Nongiesser, Magdalena Skibińska(*), Oliwia Żurawińska ; red. E. Marszałkowska-Krześ. .- Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2009 .- 191 s. .- ISBN: 9788325505073
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13120] [data modyf: 25-05-2016 12:39]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Macierzyństwo zastępcze w świetle prawa prywatnego międzynarodowego - analiza porównawcza na przykładzie Polski i USA / Magdalena Skibińska
// W: Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego / red. nauk. J. Gołaczyński, W. Popiołek .- Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2018 - s. 171--197 .- ISBN: 9788381580755
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20703] [data modyf: 14-02-2019 10:05]
[2] Rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy cywilnej na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 148 KPC w świetle zasad postępowania cywilnego i treści art. 5 KPC / Magdalena Skibińska
// W: Ars in vita. Ars in iure : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu / red. nauk. A. Barańska, S. Cieślak .- Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2018 - s. 151--170 .- ISBN: 9788381289900
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20598] [data modyf: 13-12-2018 12:33]
[3] Wykorzystanie nowych środków dowodowych w sprawach o rozwód i separację a prawo do prywatności / Magdalena Skibińska
// W: Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym / red. M. Łaszewska-Hellriegel, M. Skibińska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - (Acta Iuridica Lebusana ; Vol. 8) - s. 131--168 .- ISBN: 9788378423263
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20405] [data modyf: 08-10-2018 09:40]
[4] Artykuł 1481 K.P.C. jako przykład odformalizowania postępowania cywilnego / Magdalena Skibińska
// W: W kierunku odformalizowania postępowania sądowego / red. D. Gil .- Lublin : Wydaw. KUL, 2017 - s. 286--302 .- ISBN: 9788380614154
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19874] [data modyf: 26-02-2018 11:47]
[5] Mediacja / Magdalena Skibińska
// W: Meritum : postępowanie cywilne / red. nauk. E. Marszałkowska-Krześ .- Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2017 - (Meritum) - s. 2009--2047 .- ISBN: 9788326489860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18697] [data modyf: 01-02-2017 12:38]
[6] O zasadności regulacji art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. i jej skutkach / Magdalena Skibińska
// W: Postępowanie cywilne w dobie przemian / red. nauk. I. Gil .- Warszawa : Wolters Kluwer, 2017 - s. 169--197 .- ISBN: 9788381077156
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19591] [data modyf: 01-12-2017 11:51]
[7] Postępowanie nieprocesowe w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli / Magdalena Skibińska
// W: Meritum : postępowanie cywilne / red. nauk. E. Marszałkowska-Krześ .- Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2017 - (Meritum) - s. 899--939 .- ISBN: 9788326489860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18696] [data modyf: 01-02-2017 12:35]
[8] Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich / Magdalena Skibińska
// W: Meritum : postępowanie cywilne / red. nauk. E. Marszałkowska-Krześ .- Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2017 - (Meritum) - s. 551--575 .- ISBN: 9788326489860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18694] [data modyf: 01-02-2017 12:39]
[9] Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi / Magdalena Skibińska
// W: Meritum : postępowanie cywilne / red. nauk. E. Marszałkowska-Krześ .- Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2017 - (Meritum) - s. 599--610 .- ISBN: 9788326489860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18695] [data modyf: 01-02-2017 12:39]
[10] Mediacja notarialna - pojęcie, podstawy prowadzenia oraz wzywania i możliwości na tle rozwiązań polskich i amerykańskich / Elwira Marszałkowska-Krześ, Magdalena Skibińska
// W: Prawo obce w doktrynie prawa polskiego / red. A. Wudarski .- Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016 - (Polska Komparatystyka Prawa) - s. 365--428 .- ISBN: 9788362921201
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17956] [data modyf: 14-06-2016 14:21]
[11] Nowe technologie w służbie zasad jawności i ustności w postępowaniu cywilnym / Magdalena Skibińska
// W: Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji / red. D. Gil, E. Kruk .- Lublin : Wydaw. KUL, 2016 - s. 48--72 .- ISBN: 97883806212600
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18295] [data modyf: 21-10-2016 09:54]
[12] Rozważania wokół konstytucyjności regulacji art. 428 § 2 kpc w kontekście zasady równości i realizacji prawa do sądu / Magdalena Skibińska
// W: Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego / red. nauk. Ł. Błaszczak .- Wrocław : PRESSCOM, 2015 - (Kazusy Becka) - s. 251--269 .- ISBN: 9788364512544
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17909] [data modyf: 25-05-2016 12:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wybrane uwagi na temat rodzajów mediacji w sprawach cywilnych / Magdalena Skibińska // Klinika : Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych .- 2018, Nr 25 (30), s. 12--16, ISSN: 1508-1583, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: conctractual mediation, court-referred mediation, evaluative mediation, facilitative mediation, forms of mediation, mediacja ewaluatywna, mediacja facylitatywna, mediacja sądowa, mediacja transformatywna, mediacja umowna, rodzaje mediacji, transformative mediation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-23715] [data modyf: 22-02-2019 10:23]
[2] Mediacja a inne alternatywne formy rozwiązywania sporów na tle spraw rodzinnych - część I / Magdalena Skibińska // ADR. Arbitraż i Mediacja .- 2016, nr 1, s. 71--80, ISSN: 1898-942X, : summ.
Słowa kluczowe: alternative dispute resolution, alternatywne metody rozwiązywania sporów, family cases, mediacja, mediation, sprawy rodzinne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20099] [data modyf: 25-05-2016 12:05]
[3] Mediacja a inne alternatywne formy rozwiązywania sporów na tle spraw rodzinnych - część II / Magdalena Skibińska // ADR. Arbitraż i Mediacja .- 2016, nr 3, s. 75--101, ISSN: 1898-942X, : summ.
Słowa kluczowe: alternative dispute resolution, alternatywne metody rozwiązywania sporów, arb-med, arbitration, arbitraż, collaborative divorce, fact-finding, family cases, med-arb, mediacja, mediation, mini-rozprawa, mini-trial, negocjacje, negotiation, sprawy rodzinne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20519] [data modyf: 21-12-2016 14:24]
[4] Mediacja a inne alternatywne formy rozwiązywania sporów na tle spraw rodzinnych - część III / Magdalena Skibińska // ADR. Arbitraż i Mediacja .- 2016, nr 4, s. 75--103, ISSN: 1898-942X, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20764] [data modyf: 21-12-2016 14:24]
[5] Przedmiot mediacji rodzinnych w sprawach niemajątkowych / Magdalena Skibińska // Rodzina i Prawo: kwartalnik sędziów rodzinnych .- 2016, nr 37, s. 5--37, ISSN: 1895-5797, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21664] [data modyf: 12-09-2017 13:34]
[6] Prawnicy oraz psychologowie jako mediatorzy w sprawach rodzinnych / Magdalena Skibińska // ADR. Arbitraż i Mediacja .- 2015, nr 2, s. 49--65, ISSN: 1898-942X, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20098] [data modyf: 25-05-2016 11:59]
[7] Rola prawa i prawników w mediacjach rodzinnych / Magdalena Skibińska // ADR. Arbitraż i Mediacja .- 2015, nr 4, s. 33--51, ISSN: 1898-942X, : summ.
Słowa kluczowe: advisory role, law, lawyer as attorney in mediation, lawyer as mediator, lawyers, mediacja, mediation, prawnicy, prawnik jako mediator, prawnik jako pełnomocnik w mediacji, prawo, representation of parties in mediation, reprezentacja stron w mediacji, rola doradcza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20097] [data modyf: 25-05-2016 11:56]
[8] Certification of family mediators - Polish solutions in comparative perspective / Magdalena Skibińska(*) // Comparative Law Review .- 2014, Vol. 18, s. 49--67, ISSN: 0866-9449, : summ.
Słowa kluczowe: certification of family mediators, entities granting the certificate, mediation training, professionalization of mediation services, requirements for mediators
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.12775/CLR.2014.011
[AWCZ-20100] [data modyf: 25-05-2016 12:12]
[9] Zalety i wady mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów cywilnych / Magdalena Skibińska(*) // ADR. Arbitraż i Mediacja .- 2010, nr 3, s. 99--110, ISSN: 1898-942X, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20151] [data modyf: 14-06-2016 13:55]
[10] Koszty mediacji w sprawach cywilnych / Magdalena Skibińska(*) // ADR. Arbitraż i Mediacja .- 2009, nr 3, s. 41--60 : tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20095] [data modyf: 25-05-2016 11:37]
[11] Mediacja w sprawach cywilnych - studium porównawcze na tle rozwiązań polskich i francuskich / Magdalena Skibińska(*) // Rejent .- 2008, R. 18, nr 3, s. 46--73, ISSN: 1230-669X, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-20096] [data modyf: 25-05-2016 11:41]
[12] Przesłanki materialnoprawne unieważnienia małżeństwa cywilnego a stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w obrządku Kościoła rzymskokatolickiego / Justyna Kindrat-Nongiesser, Magdalena Skibińska(*) // Ius et Administratio .- 2007, Vol. 15, z. 3, s. 131--169, ISSN: 1732-7318, , eISSN: 2300-4797, : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-20094] [data modyf: 25-05-2016 11:31]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym / (Red.) Martyna Łaszewska - Hellriegel, Magdalena Skibińska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 241 s. .- ISBN: 9788378423263
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5756] [data modyf: 08-10-2018 09:26]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski