System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików Ľródłowych   |   Kategorie osi±gnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Anna G±siorek-Kowalewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inn± niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowi±zywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej li¶cie czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajduj± się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadaj±ca na pracownika
D - Czę¶ć slotu przypadaj±ca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkow±, po znaku "/" znajduj± się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach ksi±żkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Development of green jobs in the res sector in the Visegrad Group countries, Piotr Kułyk, Leszek KaĽmierczak-Piwko, Anna G±siorek-Kowalewicz, Patrycja ¦wistak
// W: Multidisciplinary aspects of production engineering : monograph : social sciences, 2019. / ed. P. H±bek, Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo (MAPE 2019 Vol. 2, iss. 1), s. 185--203, ISBN: 9783110674828
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21042] [data modyf: 11-09-2019 10:36]
[2] Inflacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej - analiza porównawcza z uwzględnieniem strefy euro, Piotr Kułyk, Paweł Szudra, Anna G±siorek-Kowalewicz
// W: Ekonomiczne skutki przyst±pienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, 2016. / red. Z. Binek, P. Szudra, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarz±dzania, s. 145--158, ISBN: 9788394535209
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18025] [data modyf: 07-07-2016 10:56]
[3] Rozwój obszarów "zielonej gospodarki" na szczeblu lokalnym na przykładzie województwa lubuskiego, Anna G±siorek-Kowalewicz
// W: Wyzwania współczesnej gospodarki : aspekty teoretyczne i praktyczne, 2016. / red. nauk. Barbara Gołębiewska . T. 2, Warszawa : Wydaw. Wie¶ Jutra Sp. z o.o., s. 58--67, ISBN: 9788362815289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18282] [data modyf: 18-10-2016 13:58]
[4] Kalkulacja cen biletów wydarzeń kulturalnych wg założeń Break Even Point, Wiesław Wasilewski, Maciej Kozaryn, Anna G±siorek-Kowalewicz
// W: Funkcjonowanie współczesnych organizacji : szanse i bariery, kierunki zmian, 2014. / red. nauk. J. Stankiewicz, M. Moczulska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 181--195, ISBN: 9788378421320
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16057] [data modyf: 18-10-2016 14:11]
[5] Rola przedsiębiorstw produkcyjnych w finansowaniu ochrony ¶rodowiska, Justyna Słonimiec, Katarzyna Marciniak, Anna G±siorek-Kowalewicz, Paulina Szatkowska
// W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji : inżynieria systemów technicznych, 2014. / red. E. Milewska, I. Żabińska, Gliwice : Wydaw. PA NOVA, s. 211--221, ISBN: 9788394015008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18283] [data modyf: 25-10-2016 14:02]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± całkowit± warto¶ć punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czę¶ć tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych / Dorota Roszkowska-Hołysz, Anna G±siorek-Kowalewicz, 2018. Czasopismo Ekonomia i Zarz±dzanie, nr 6, 7--24, ISSN: 2084-963X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: biznes rodzinny, family business, specyfika firm rodzinnych, the family business specifics, typologia firm rodzinnych, typology of family business
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23494] [data modyf: 09-01-2019 11:18]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ci±głych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± całkowit± warto¶ć punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czę¶ć tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] Rozwój zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Piotr Kułyk, Anna G±siorek-Kowalewicz // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa ¦wiatowego .- 2018, T. 18, z. 2, s. 193--206, ISSN: 2081-6960, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Grupa Wyszehradzka, Visegrad countries, elements of green economy, elementy zielonej gospodarki, green economy, indicators of monitoring, wskaĽniki pomiaru, zielona gospodarka,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWI-10707] [data modyf: 07-11-2018 10:40]
[2] Ocena poziomu oraz możliwo¶ci rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie lubuskim / Piotr Kułyk, Anna G±siorek-Kowalewicz // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2016, T. 18, z. 4, s. 151--156, ISSN: 1508-3535, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: macroeconomics, makroekonomia, organic agriculture, rolnictwo ekologiczne, rozwój zrównoważony, sustainable development,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10424] [data modyf: 27-10-2016 12:36]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The Renewable Energy Sector in Poland as a Place for The Creation of Green Jobs, 2019. Anna G±siorek-Kowalewicz, Piotr Kułyk // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 3771--3782, ISBN: 9780999855126
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-23517] [data modyf: 13-01-2020 15:02]
[2] Assessment of the Development of Green Jobs in European Union Countries, 2018. Anna G±siorek-Kowalewicz, Piotr Kułyk // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5601--5612, ISBN: 9780999855119
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-23450] [data modyf: 28-01-2020 10:06]
[3] Regional socio-economic determinants of the development of the bio-economy in agriculture, 2017. Piotr Kułyk, Anna G±siorek-Kowalewicz, Aleksandra Nowomiejska // W: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Economics. Toruń, Polska Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society, 2017, s. 288--297, ISBN: 9788365605061
Słowa kluczowe: bio-economy, economic and social determinants, local development, sustainable agriculture, the Lubuskie Voivodeship

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22779] [data modyf: 23-05-2019 16:20]
[4] Socio-economic differentiation of organic agriculture in the Polish-German border region, 2017. Piotr Kułyk, Anna G±siorek-Kowalewicz // W: 6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development - CERS 2017. Banská Bystrica, Słowacja Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University, 2017, s. 244--245, ISBN: 9788055713359
Słowa kluczowe: ecological focus areas, local development, organic farming, socio-macroeconomics determinants, sustainable agriculture

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23011] [data modyf: 23-05-2019 16:11]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski