System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Sebastian Kowalski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wykroczenia przeciwko prawom pracownika : postępowanie mandatowe : komentarz do art. 281-283 KP i art. 17, 95-102a KPW / Sebastian Kowalski .- Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2018 .- 179 s. - (Krótkie Komentarze Becka) .- ISBN: 9788381289207
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14781] [data modyf: 30-05-2019 14:46]
[2] Kodeks karny skarbowy : praktyczny komentarz z orzecznictwem / Sebastian Kowalski, Olaf Włodkowski .- Warszawa : Difin, 2016 .- 423 s. .- ISBN: 9788380852211 .- Uwzględnia zmiany planowane na 1 stycznia 2017 r.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13400] [data modyf: 25-11-2016 10:13]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Faktura jako przedmiot bezpośredniego działania sprawcy czynu zabronionego stypizowanego w art. 271a § 1 KK / Sebastian Kowalski
// W: Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego / red. S. Kowalski, H. Paluszkiewicz, O. Włodkowski .- Warszawa : C.H. Beck, 2019 - s. 55--66 .- ISBN: 9788381581615
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20658] [data modyf: 31-05-2019 12:11]
[2] Pozakodeksowe prawo wykroczeń : zagadnienia szczególne / Sebastian Kowalski
// W: Reforma prawa wykroczeń / red. P. Daniluk . T. 1 .- Warszawa : Wydaw. C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2019 - s. 610--674 .- ISBN: 9788381583138
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20676] [data modyf: 31-05-2019 12:15]
[3] Przepadek przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy przestępstwa - wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego / Sebastian Kowalski
// W: Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017 : zagadnienia wybrane / red. H. Paluszkiewicz . T. 2 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 - (Acta Iuridica Lebusana ; Vol. 11) - s. 89--100 .- ISBN: 9788378423829
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21079] [data modyf: 20-09-2019 10:07]
[4] Obowiązek ustalenia istnienia stosunku pracy przez organ postępowania karnego / Sebastian Kowalski
// W: Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego : teraźniejszość i przyszłość : księga jubileuszowa profesora Zdzisława Kubota / red. T. Kuczyński, A. Jabłoński .- Warszawa : Difin, 2018 - s. 115--125 .- ISBN: 9788380857087
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20579] [data modyf: 30-05-2019 14:48]
[5] Utrwalenie czynności wyjaśniających w formie notatki urzędowej / Sebastian Kowalski
// W: Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego / red. A. Mezglewski, M. Skwarzyński .- Lublin : Wydaw. KUL, 2018 - s. 41--54 .- ISBN: 9788380616264
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20700] [data modyf: 30-05-2019 15:52]
[6] Wpływ ustalenia istnienia stosunku pracy w postępowaniach dotyczących czynów zabronionych lub w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wyrok w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy / Jarosław Błaszczak, Sebastian Kowalski
// W: Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia / red. nauk. Z. Kubot, S. Kowalski .- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018 - (Monografie) - s. 178--211 .- ISBN: 9788381246392
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20244] [data modyf: 30-05-2019 17:58]
[7] Wykroczenia związane z nieujawnieniem nawiązania stosunku pracy / Sebastian Kowalski
// W: Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia / red. nauk. Z. Kubot, S. Kowalski .- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018 - (Monografie) - s. 149--177 .- ISBN: 9788381246392
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20243] [data modyf: 30-05-2019 17:58]
[8] Uwagi o nowelizacji przepisów dotyczących postępowania w sprawie o wydanie wyroku łącznego / Sebastian Kowalski
// W: Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017 / red. H. Paluszkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - (Acta Iuridica Lebusana ; Vol. 7) - s. 127--138 .- ISBN: 9788378423171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20100] [data modyf: 28-05-2019 18:32]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Uwagi o karnoprawnych kwalifikacjach wystawienia faktury w sposób nierzetelny / Sebastian Kowalski // Państwo i Prawo .- 2019, nr 2, s. 87--102, ISSN: 0031-0980, , eISSN: , : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: attesting an untruth, crime, faktura, fiscal offence, invoice, poświadczenie nieprawdy, przestępstwo, przestępstwo skarbowe
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)
[AWCZ-23939] [data modyf: 08-10-2019 11:19]
[2] Przepisy karne w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre dni / Sebastian Kowalski // Monitor Prawniczy .- 2018, nr 10, s. 522--526, ISSN: 1230-6509, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ban on trade, naruszenie praw pracownika, penal labour law, prawo karne pracy, violation of employee's rights, zakaz handlu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22872] [data modyf: 18-06-2018 14:59]
[3] Statutory limits to penalty for misdemeanours against the provisions of the act on employment promotion and labour market institutions / Sebastian Kowalski // Ius Novum .- 2018, nr 3, s. 53--69, ISSN: 1897-5577, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fundusz Pracy, Labour Fund, employment, misdemeanour, out-of-code misdemeanours, penal sanction, promocja zatrudnienia, promotion, sankcja karna, wykroczenia pozakodeksowe, wykroczenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.26399/iusnovum.v12.3.2018.23/s.kowalski
[AWCZ-23260] [data modyf: 05-11-2018 14:56]
[4] Fałsz materialny i intelektualny faktury na tle lutowej nowelizacji Kodeksu karnego / Sebastian Kowalski // Monitor Podatkowy .- 2017, nr 8, s. 11--17, ISSN: 1231-1855, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: amendment, dishonest invoices, intellectual falsity, invoice, material falsity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22119] [data modyf: 18-12-2017 09:11]
[5] Karne prawo - charakter prawny przestępstwa niealimentacji / Sebastian Kowalski // Orzecznictwo Sądów Polskich .- 2017, R. 61, z. 5, s. 59--73, ISSN: 0867-1850, : summ.
Słowa kluczowe: a string of offences, ciąg przestępstw, collective offence, permanent offence, persevering, przestępstwo trwałe, przestępstwo zbiorowe, uporczywość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21497] [data modyf: 23-06-2017 12:14]
[6] Przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe udaremnienia lub utrudniania wykonania czynności służbowej / Sebastian Kowalski // Przegląd Podatkowy .- 2017, nr 5, s. 50--55, ISSN: 0867-7514, : summ.
Słowa kluczowe: czynności służbowe, fiscal offence, kontrola, official duties, organy podatkowe, przestępstwo skarbowe, tax authorities
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21446] [data modyf: 02-06-2017 11:46]
[7] "Odpowiednie" stosowanie znowelizowanych przepisów Części ogólnej Kodeksu karnego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego / Sebastian Kowalski, Olaf Włodkowski // Monitor Prawniczy .- 2016, nr 6, s. 301--307, ISSN: 1230-6509, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20063] [data modyf: 18-06-2018 15:18]
[8] Skutki popadnięcia płatnika w trudności finansowe na tle odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe niewpłacenia w terminie pobranego podatku / Sebastian Kowalski // Monitor Podatkowy .- 2016, nr 12, s. 17--22, ISSN: 1231-1855, : summ.
Słowa kluczowe: input tax, socially harmful act, tax fraud
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21212] [data modyf: 29-03-2017 13:35]
[9] Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 24 czerwca 2015 r., II PK 189/14; art. 22 § 1 k.p. Glosa / Sebastian Kowalski // Orzecznictwo Sądów Polskich .- 2016, z. 9, s. 1260--1264, ISSN: 0867-1850, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20604] [data modyf: 25-11-2016 10:03]
[10] Z orzecznictwa sądów administracyjnych / Sebastian Kowalski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne .- 2016, nr 10, s. 36--39, ISSN: 0032-6186, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: administrative decision, decyzja administracyjna, employment relationship, inspektor pracy, labour inspector, stosunek pracy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20603] [data modyf: 25-11-2016 09:51]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego / (Red.) Sebastian Kowalski, Hanna Paluszkiewicz, Olaf Włodkowski .- Warszawa : C.H.Beck, 2019, 299 s. .- ISBN: 9788381581615
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5787] [data modyf: 31-05-2019 12:59]
[2] Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia / (Red.) Zdzisław Kubot, Sebastian Kowalski .- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018, 239 s. .- ISBN: 9788381246392
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5740] [data modyf: 31-05-2019 12:39]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski