System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marta Górka
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 19 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Dekoncentracja wewnętrzna w prawie administracyjnym / Marta Górka .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017 .- 230 s. : bibliogr. .- ISBN: 9788380196827
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13839] [data modyf: 29-05-2019 12:29]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kodeks dobrych praktyk sponsoringowych w sporcie dotyczący spółek z udziałem Skarbu Państwa / Marta Górka
// W: Wybrane prawne i ekonomiczne uwarunkowania sportu / red. B. Stępień-Załucka .- Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018 - s. 58--68 .- ISBN: 9788379965977
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20687] [data modyf: 30-05-2019 16:30]
[2] Budżet partycypacyjny - mechanizm kreowania budżetu gminy przez jej mieszkańców - wybrane zagadnienia / Marta Górka
// W: Wyzwania rozwoju miast : łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski / red. nauk B. Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017 - s. 156--168 .- ISBN: 9788387193676
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19720] [data modyf: 05-06-2019 12:21]
[3] Monitoring wizyjny w otwartej przestrzeni publicznej a prawo do prywatności / Marta Górka
// W: Antywartości w prawie administracyjnym : VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / red. nauk. A. Błaś .- Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016 - s. 391--399 .- ISBN: 9788326486654
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18590] [data modyf: 16-01-2017 12:27]
[4] Dekoncentracja wewnętrzna - instytucja umożliwiająca realizację wartości prawa administracyjnego / Marta Górka
// W: Wartości w prawie administracyjnym : V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / red. nauk. Jan Zimmermann .- Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2015 - s. 408--414 .- ISBN: 9788326482083
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19151] [data modyf: 14-06-2017 09:47]
[5] Rodzaje dekoncentracji wewnętrznej w materialnym prawie administracyjnym / Marta Górka(*)
// W: Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych / red. nauk. Małgorzata Giełda, Renata Raszewska-Skałecka .- Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2015 - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie ; 71) - s. 51--65 .- ISBN: 9788365431035
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19152] [data modyf: 14-06-2017 11:18]
[6] Problematyka samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce / Marta Górka
// W: Dwadzieścia lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce / red. nauk. J. Sługocki, D. Wacinkiewicz .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011 - s. 33--40 .- ISBN: 9788389682994
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19794] [data modyf: 30-01-2018 10:24]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Electronic territorial self-government - the impact of new information and communication technologies on the development of the local civic dialogue / Marta Górka // Com.press .- 2018, no. 3, s. 24--35 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ITC tools, civil dialogue, dialog obywatelski, local government, narzędzia ITC, new technologies, nowe technologie, samorząd terytorialny
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23182] [data modyf: 05-10-2018 13:43]
[2] Dekoncentracja wewnętrzna dotycząca wykonywania kompetencji kolegialnych organów administracji publicznej / Marta Górka // Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka .- 2016, nr 1, s. 80--107, ISSN: 1896-0049, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20845] [data modyf: 16-01-2017 12:45]
[3] Samorządowe centra usług wspólnych - nowe rozwiązanie prawne dla jednostek samorządu terytorialnego / Marta Górka // Prawo Finansów Publicznych .- 2016, nr 6, s. 28--31, ISSN: 2083-1013,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20843] [data modyf: 16-01-2017 12:35]
[4] Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań o należnościach / Marta Górka // Prawo Finansów Publicznych: Kontrola Zarządcza i Audyt .- 2014, nr 4, s. 35--37, ISSN: 2083-1013,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23185] [data modyf: 05-10-2018 14:02]
[5] Najczęściej występujące błędy przy sporządzaniu sprawozdań o zobowiązaniach / Marta Górka // Prawo Finansów Publicznych: Kontrola Zarządcza i Audyt .- 2014, nr 4, s. 39--44, ISSN: 2083-1013,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23184] [data modyf: 05-10-2018 14:00]
[6] Najnowsze zmiany we wzorze Wieloletniej Prognozy Finansowej / Marta Górka // Prawo Finansów Publicznych: kontrola zarządcza i audyt .- 2014, nr 7, s. 39--42, ISSN: 2083-1013, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23082] [data modyf: 19-09-2018 11:04]
[7] Nieprawidłowości w zakresie realizacji kontroli zarządczej / Marta Górka // Prawo Finansów Publicznych: kontrola zarządcza i audyt .- 2014, nr 8, s. 27--31, ISSN: 2083-1013, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23083] [data modyf: 19-09-2018 11:04]
[8] Okres obowiązywania WPF a okres na jaki planuje sie przedsięwzięcia / Marta Górka // Prawo Finansów Publicznych: kontrola zarządcza i audyt .- 2014, nr 11, s. 40, ISSN: 2083-1013, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23086] [data modyf: 19-09-2018 11:13]
[9] Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym / Marta Górka // Prawo Finansów Publicznych: kontrola zarządcza i audyt .- 2014, nr 10, s. 35--39, ISSN: 2083-1013, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23085] [data modyf: 19-09-2018 11:10]
[10] Umowy o partnerstwie publiczno-prawnym a zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego / Marta Górka // Prawo Finansów Publicznych: kontrola zarządcza i audyt .- 2014, nr 9, s. 10--12, ISSN: 2083-1013, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23084] [data modyf: 19-09-2018 11:11]
[11] Zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego / Marta Górka // Prawo Finansów Publicznych: Kontrola Zarządcza i Audyt .- 2014, nr 3, s. 41--45, ISSN: 2083-1013,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23183] [data modyf: 05-10-2018 13:50]
[12] Zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego / Marta Górka // Prawo Finansów Publicznych .- 2013, nr 3, s. 41--45, ISSN: 2083-1013, : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22273] [data modyf: 05-10-2018 13:51]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski