System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Piotr Bartelik
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 22 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zmiany językowe i kontakty językowe a system i norma (na przykładzie języka kaszubskiego) / Piotr Bartelik
// W: Wortschätze und Sprachwelten. Beiträge zu Sprachtypologie, kontrastiver Wort- bzw. Wortschatzforschung und Pragmatik . Band 10 .- Berlin : Peter Lang GmbH, 2019 - (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik) - s. 115--132 .- ISBN: 9783631792155
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21166] [data modyf: 25-10-2019 09:40]
[2] Zu einigen deutschen Lehnwörtern in dem "Grosswörterbuch Polnisch-Kaschubisch" (Band I A-K) von Eugeniusz Gołąbek / Piotr Bartelik
// W: Międzynarodowy dyskurs filologiczny / red. nauk. Joanna Wasiluk, Marta Gierczyńska-Kolas, Grażyna Lisowska .- Słupsk : Wydawnictwo Naukowej Akademii Pomorskiej, 2019 - s. 85--96 .- ISBN: 9788374673068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21057] [data modyf: 18-09-2019 11:08]
[3] Dynamika rozwoju kaszubskiego systemu temporalnego - archaiczność a kontakty językowe / Piotr Bartelik
// W: Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku / pod red. Doroty Krystyny Rembiszewskiej . T. 2 .- Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017 - (Dialektologia słowiańska) - s. 41--57 .- ISBN: 9788364031687
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19906] [data modyf: 03-06-2019 11:07]
[4] Gramatykalizacja i inne procesy rozwojowe a kontakty językowe na przykładzie polskich i kaszubskich analitycznych form czasownikowych / Piotr Bartelik
// W: Język w regionie, region w języku 2 / pod red. Błażeja Osowskiego, Justyny Kobus, Pauliny Michalskiej-Góreckiej i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk .- Poznań : Wydawnictwo PSP, 2017 - s. 11--25 .- ISBN: 9788365666314
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19488] [data modyf: 05-06-2019 11:42]
[5] Das Verb bëc "sein" und seine Funktionen im kaschubischen Tempus- und Genussystem / Piotr Bartelik(*)
// W: To be or not to be? The Verbum Substantivum from Synchronic, Diachronic and Typological Perspectives / ed. by Michail L. Kotin in collaboration with Richard J. Whitt .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015 - s. 181--209 .- ISBN: 9781443880701
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18704] [data modyf: 05-04-2017 10:45]
[6] Das moderne Kaschubische im Spannungsfeld zwischen Sprachkontinuität, Sprachkontakt und Sprachwandel / Piotr Bartelik(*)
// W: Wschód - Zachód. Sprachliche Einheiten in System und Text / Hrsg. von Oleksij Prokopczuk, Klaudiusz Bobowski .- Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2013 - s. 10--19 .- ISBN: 9788374672054
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18670] [data modyf: 31-01-2017 09:44]
[7] Das slawische Substrat und das deutsche Superstrat im Kaschubischen / Piotr Bartelik(*)
// W: Sprachkontakte in Zentraleuropa / Hrsg. Andrzej Kątny .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2012 - (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik ; 1) - s. 145--156 .- ISBN: 9783631624098
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18678] [data modyf: 31-01-2017 13:59]
[8] Die kaschubischen sein (bëc)- und haben (miec-)-Konstruktionen aus der Sicht des Sprachwandels und im Sprachkontrast / Piotr Bartelik
// W: Geschichte und Typologie der Sprachsysteme = History and Typology of Language Systems / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova unter Mitarbeit von Martin Durrell .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011 - s. 189--196 .- ISBN: 9783825358792
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18684] [data modyf: 31-01-2017 14:15]
[9] Zum Archetyp deutsch-polnisch-kaschubischer Sprachkontakte in Bezug auf das kaschubische Lexikon in statu nascendi / Piotr Bartelik(*)
// W: Wort - Bedeutung, Sinn und Wirkung : Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag / Herausgegeben von Mariola Smolińska .- Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2011 - s. 21--29 .- ISBN: 9788374671651
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18682] [data modyf: 31-01-2017 14:09]
[10] Zu einigen interessanten Fällen neuester deutscher lexikalischer Enlehnungen im Kaschubischen / Piotr Bartelik(*)
// W: Dialog Kultur. : Studien zur Sprache und Literatur. / red. M. Smolińska, B. Widawska .- Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2010 - s. 11--19 .- ISBN: 9788374671446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18746] [data modyf: 13-02-2017 11:17]
[11] Zur Frage des "kaschubischen Perfekts" / Piotr Bartelik(*)
// W: Die deutsche Sprache im Spiegel vielfältiger wissenschaftlicher Untersuchen : Einblicke in die germanistische Nachwuchsforschung in Polen / Hrsg. von Zenon Weigt .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010 - s. 9--16 .- ISBN: 9788375254068
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18669] [data modyf: 13-02-2017 11:59]
[12] Die temporalen Leistungen der "werden"+Infinitiv I Activ-Konstruktion / Piotr Bartelik(*)
// W: Wschód - Zachód : dialog kultur / pod red. Doroty Werbińskiej, Barbary Widawskiej . Tom II .- Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2007 - s. 67--70 .- ISBN: 9788374671279
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18671] [data modyf: 31-01-2017 09:56]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zum Status und zu Funktionen der -n-\-t-Partizipien in polnischen mieć-Formen / Piotr Bartelik // Zeitschrift für Slavistik .- 2019, Vol. 64, Iss. 2, s. 190--230, ISSN: 0044-3506, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: argument structure, diathesis, event structure, participles, periphrastic mieć-forms, tense
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1515/slaw-2018-0044         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-24470] [data modyf: 23-10-2019 09:33]
[2] Sprachkontaktinduzierte Grammatikalisierung am Beispiel des polnischen und kaschubischen Tempussystems / Piotr Bartelik // Studia Germanica Posnaniensia .- 2018, XXXIX, s. 7--34, ISSN: 0137-2467, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: contact induced language change, grammaticalization, language contact, passive voice system in Polish and Kashubian, perfect tense, tense system in Polish and Kashubian
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.14746/sgp.2017.39.02
[AWCZ-23441] [data modyf: 20-12-2018 08:38]
[3] Zu der Ereignis-und Argumentstruktur der ein- und dreistelligen Verben in polnischen Präteritum-Formen vs. "neueren" Formen mit "mieć" / Piotr Bartelik // Germanica Wratislaviensia: Quellen - Details - Arumente (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) .- 2018, vol. 143, s. 103--118, ISSN: 0435-5865, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Argument-Verlinkung, Ereignisstruktur, neues Tempus im Polnischen, periphrastische Verbformen
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23495] [data modyf: 09-01-2019 11:32]
[4] Zu den Grenzen der grammatischen (Re)Analyse / Piotr Bartelik // Linguistische Treffen in Wrocław: Grenzen der Sprache - Grenzen der Sprachwissenschaft I .- 2017, vol. 13, s. 11--23, ISSN: 2084-3062, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: participles, the decomposition concepts, the verb 'mieć', transitivit
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.23817/lingtreff.13-1
[AWCZ-23041] [data modyf: 04-09-2018 11:48]
[5] Zu den Schnittstellen von Grammatik und Pragmatik am Beispiel der kontrastiven Analyse periphrastischer Verbalformen des Deutschen und des Polnischen / Piotr Bartelik // Thalloris .- 2017, 2, s. 285--301, ISSN: 2543-8689, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Polish forms with "mieć", grammar, periphrastic verbal passive, pragmatics, stative passive
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23129] [data modyf: 27-09-2018 11:58]
[6] Ansatz einer Lehnwörter-Klassifikation am Beispiel der deutschen Entlehnungen im Kaschubischen und Polnischen / Piotr Bartelik // Polilog. Studia Neofilologiczne .- 2016, nr 6, s. 249--260, ISSN: 2083-5485, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Assimilation, Entlehnungen, Kashubian lexicon, Lehenwort-Klassifikationen, Lexikon-Veränderung, Sprachkontakt, borrowings, language changes, language contacts, loanwords classifications
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20958] [data modyf: 31-01-2017 09:51]
[7] Wpływ języka niemieckiego na system gramatyczny kaszubszczyzny w świetle nowszych bada / Piotr Bartelik // Gwary Dziś .- 2015, 7, s. 215--230, ISSN: 1898-9276, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: czas gramatyczny, gramatykalizacja, grammaticalization, język kaszubski, konstrukcje mieć z imiesłowami, kontakty językowe, language contacts, periphrstic constructions with mieć and participles, tense, the Kashubian language
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20962] [data modyf: 02-02-2017 10:55]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Die kaschubischen sein- und haben-Konstruktionen als Widerspiegelung deutsch-kaschubischer Sprachkontakte / Piotr Bartelik(*) // W: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 17. Warszawa, Polska, 2010 .- Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013, s. 89--94 .- ISBN: 9783631632178
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22490] [data modyf: 31-01-2017 14:06]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Studia nad słowiańsko - niemieckimi kontaktami językowymi / / Janusz Siatkowski , 2015 (Rec.) Piotr Bartelik(*) // Studia Germanica Gedanensia .- 2015, Band 35, s. 215--220
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Modalität/ Temporalität in kontrastiver und typologischer Sicht / / A. Kątny, A. Socka (Rec.) Piotr Bartelik(*) // Studia Germanica Gedanensia .- 2010, Band 30, s. 323--327
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski