System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Jakub Mrożek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz, 2016. Justyna Adamczuk-Mazoń, Urszula Bakuń-Nawłoka, Magdalena Debita, Angelika Drelichowska, Bartosz Gołębiowski, Marta Kessler, Filip Kmiciewicz, Paweł Kuczma, Justyna Mielczarek, Konrad Mikołajów, Jakub Mrożek(*), Michał Sikora, Aleksandra Szadok-Bratuń, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa 278 s. (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 82), ISBN: 978-83-65431-18-9,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14750] [data modyf: 20-11-2018 11:50]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ograniczenie do prawa udziału w postępowaniu administracyjnym podmiotów trzeciego sektora na przykładzie postępowania rekrutacyjnego w prawie oświatowym, Jakub Mrożek(*)
// W: Trzeci sektor a ekonomia społeczna w Polsce i na świecie : Uwarunkowania prawne. Kierunki działań, 2017. / red. nauk. J. Blicharz, L. Zacharko, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie), s. 181--187, ISBN: 9788365431684
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20555] [data modyf: 24-05-2019 13:01]
[20] [1]
[2] Wolność w prawie administracyjnym na przykładzie dyskrecjonalnej władzy wojewody w zakresie tworzenia delegatur urzędów wojewódzkich, Jakub Mrożek
// W: Wolność w prawie administracyjnym, 2017. / red. nauk. J. Zimmermann, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 237--249, ISBN: 9788381074193
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20560] [data modyf: 29-05-2019 17:57]
[20] [1]
[3] Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne a konstytucyjny trójpodział władzy, Jakub Mrożek(*)
// W: Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, 2017. / red. nauk. E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 59--74, ISBN: 9788377849682
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20551] [data modyf: 23-05-2019 18:05]
[20] [1]
[4] Antywartości jako dyrektywy postępowania w procesie prawotwórczym, Jakub Mrożek(*)
// W: Antywartości w prawie administracyjnym : VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, 2016. / red. nauk. A. Błaś, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 309--320, ISBN: 9788326486654
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20556] [data modyf: 21-11-2018 09:18]
[5] Metoda marchewki czy kija? Czyli stymulacja prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie obniżonej stawki do ZUS, Jakub Mrożek
// W: Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia, 2016. / red. T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek, Lublin : Wydaw. KUL, s. 165--171, ISBN: 9788380612693
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20561] [data modyf: 22-11-2018 09:28]
[6] Ustrojowo-prawna pozycja Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz obowiązek stosowania przez nią Kodeksu postępowania administracyjnego, Jakub Mrożek(*)
// W: Podmioty prawa we współczesnej administracji publicznej, 2016. / red. P. Bieś-Srokosz, K. Mucha, Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, s. 135--144, ISBN: 9788374555036
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20559] [data modyf: 22-11-2018 09:11]
[7] Konstytucjonalizacja ustroju sądownictwa administracyjnego, Jakub Mrożek(*)
// W: Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego : wybrane zagadnienia, 2015. / red. nauk. M. Chrzanowski, W. Orłowski, J. Nowak, Lublin : Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, s. 125--134, ISBN: 9788393878574
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20552] [data modyf: 20-11-2018 10:15]
[8] Wpływ konstytucyjnych wartości na ustrój sądownictwa powszechnego, Jakub Mrożek(*)
// W: Wartości w prawie administracyjnym : V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, 2015. / red. nauk. Jan Zimmermann, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, s. 415--436, ISBN: 9788326482083
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20553] [data modyf: 20-11-2018 10:15]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Uwagi krytyczne na temat sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych / Jakub Mrożek, 2018. Przegląd Prawa Publicznego, nr 10, 29--44, ISSN: 1896-8996, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23333] [data modyf: 22-11-2018 09:01]
[7] [1]
[2] Problem konstytucyjności art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście kontynuacji nauki na studiach doktoranckich / Jakub Mrożek(*), 2017. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. 79, z. 4, 135--147, ISSN: 0035-9629, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23316] [data modyf: 20-11-2018 10:13]
[11] [1]
[3] Regulacja zawodu urbanisty w Polsce w latach 1946--2014 / Jakub Mrożek(*), 2014. Metropolitan. Przegląd Naukowy, nr 2, 22--49, ISSN: 2353-7558, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23324] [data modyf: 21-11-2018 09:57]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O właściwościach postępowania hybrydowego w regulacji ochrony konkurencji i konsumenta / Jakub Mrożek(*) // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo .- 2017, No. 323, s. 289--297, ISSN: 0524-4544, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: President of the OCCP, administrative regulations, civil law regulations, division of power, hybrid proceedings,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.19195/0524-4544.323.26
[AWI-10711] [data modyf: 20-11-2018 13:53]
[2] Charakter prawny dyplomu ukończenia studiów wyższych w świetle nowelizacji art. 168 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym / Jakub Mrożek(*) // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo .- 2015, No. 318, s. 159--167, ISSN: 0524-4544, bibliogr.
Słowa kluczowe: Tertiary Education Minister, higher education diploma, national document, ordinance, university,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10710] [data modyf: 20-11-2018 12:42]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski