System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików Ľródłowych   |   Kategorie osi±gnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Stefan Jerzyniak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 18 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inn± niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowi±zywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej li¶cie czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajduj± się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadaj±ca na pracownika
D - Czę¶ć slotu przypadaj±ca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkow±, po znaku "/" znajduj± się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ci±głych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± całkowit± warto¶ć punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czę¶ć tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] Determination of composition, melting heat and the crystallinity degree of polyamide phase in polyamide-6/barium titanate system / Marek G±siorek, Stefan Jerzyniak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2007, no 2, s. 19--26, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: composite materials, composition of polyamide-ceramic composites,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7931] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Ładunek elektryczny w foliach polimerowych modyfikowanych termicznie / Stefan Jerzyniak, Marek G±siorek // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Fizyka ; 9) .- 2001, nr 126, s. 33--39 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3606] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Ładunek elektryczny w układach polimerowo-ceramicznych / Stefan Jerzyniak, Marek G±siorek // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria ¦rodowiska ; 10) .- 2000, nr 124, s. 5--14 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2422] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Układ polimer-addytyw niskocz±steczkowy jako potencjalna baza dla matryc polimerowych specjalnego przeznaczenia / Marek G±siorek, Stefan Jerzyniak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria ¦rodowiska ; 10) .- 2000, nr 124, s. 15--21 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2423] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Wpływ warunków wytwarzania i polaryzowania na wielko¶ć ładunku depolaryzacyjnego w wybranych układach: ceramika, polimer / Stefan Jerzyniak, Marek G±siorek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Fizyka - Chemia ; 8) .- 1995, nr 109, s. 23--35 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6142] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Preparatyka i wybrane wła¶ciwo¶ci elektretowe układów wielowarstwowych typu: PET-PU i PET-PU/PZT / Marek G±siorek, Stefan Jerzyniak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Fizyka - Chemia ; 6-7) .- 1994, nr 106, s. 73--82 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6135] [data modyf: 15-09-2003 11:50]
[7] Aktywno¶ć piezoelektryczna układów wielowarstwowych opartych na krajowych polimerach PVDF i PET / Stefan Jerzyniak, Marek G±siorek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Fizyka - Chemia ; 4) .- 1990, nr 94, s. 45--49 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7043] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Stan spolaryzowania układów wielowarstwowych PET-PA-6/BaTiO3-PET / Stefan Jerzyniak, Marek G±siorek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Fizyka - Chemia ; 3) .- 1989, nr 90, s. 33--39 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6956] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wpływ termicznej modyfikacji kompozytów PA-6/BaTi03 na czasow± trwało¶ć ich stanu spolaryzowania / Marek G±siorek, Stefan Jerzyniak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Fizyka - Chemia ; 3) .- 1989, nr 90, s. 41--48 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6957] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Charakterystyka termoelektretów z PA-6 i z kompozytów PA-6/BaTiO3 / Stefan Jerzyniak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Fizyka - Chemia ; 2) .- 1988, nr 86, s. 41--48 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7047] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Rentgenograficzne badania zmian stopnia krystaliczno¶ci folii teflon FEP poddanej rozci±ganiu i wygrzewaniu / Stefan Jerzyniak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Fizyka - Chemia ; 2) .- 1988, nr 86, s. 73--83 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7050] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Zastosowanie mikroskopii polaryzacyjno-interferencyjnej do pomiaru dwójłomno¶ci modyfikowanej folii teflon FEP / Stefan Jerzyniak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Fizyka - Chemia ; 2) .- 1988, nr 86, s. 85--89 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7051] [data modyf: 22-05-2007 14:35]
[13] Optymalizacja warunków wytwarzania elektretów metod± przebiciow± z jednostronnie metalizowanej folii teflonowej FEP - 12,7 \mi m / Stefan Jerzyniak, Jan Kułek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Fizyka - Chemia ; 1) .- 1983, nr 71, s. 7--21 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7053] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wpływ wstępnego starzenia na lokalizację ładunku w elektretach wytwarzanych metod± przebiciow± z folii teflonowej FEP - 12,7 \mi m / Stefan Jerzyniak, Jan Kułek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Fizyka - Chemia ; 1) .- 1983, nr 71, s. 23--39 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7054] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wpływ warunków preparatyki poliamidów na przebieg pr±dów ładowania, 1987. Marek G±siorek, Stefan Jerzyniak // W: Ładunek przestrzenny i zjawiska starzeniowe w dielektrykach : II sympozjum krajowe. Drzonków, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1987, s. 60--65
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17241] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Wpływ zawarto¶ci fazy krystalicznej na temperaturow± stabilno¶ć elektretów wytwarzanych metod± przebiciow±, 1987. Stefan Jerzyniak // W: Ładunek przestrzenny i zjawiska starzeniowe w dielektrykach : II sympozjum krajowe. Drzonków, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1987, s. 97--102
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17243] [data modyf: 08-07-2005 11:34]
[3] Wpływ warunków starzenia na lokalizację ładunku i obsadzenie poziomów pułapkowych w elektretach wytwarzanych metod± przebiciow± z folii Teflon FEP, 1984. Stefan Jerzyniak // W: Ładunek przestrzenny w dielektrykach i jego wpływ na ich własno¶ci elektryczne : sympozjum ogólnokrajowe '84. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 41--49
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17246] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób wytwarzania materiałów elektretowo-piezoelektrycznych / Marek G±siorek, Stefan Jerzyniak .- Numer : 178558 .- Data zgłoszenia : 09-06-1997 .- Data udzielenia : 31-05-2000
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski