System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Magdalena Hawrysz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 86 pozycji bibliograficznych
34 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w. / Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego. .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 .- 630 s. .- ISBN: 9788379694266
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12687] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[2] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w. / Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego. .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 .- 689 s. .- ISBN: 9788379697526
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12688] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[3] Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej / Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 .- 310 s. .- ISBN: 9788378420422
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11288] [data modyf: 09-01-2013 14:52]
[4] Język miejskiej wspólnoty Opola na przełomie XVII i XVIII wieku : studium pragmalingwistyczne / Magdalena Hawrysz .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2003 .- 336 s. - (Orbis Linguarum ; vol. 24) .- ISBN: 8389247585
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6707] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Poglądy Adama Kazimierza Czartoryskiego na estetykę wypowiedzi w świetle "Myśli o pismach polskich" / Magdalena Hawrysz
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 - s. 77--86 .- ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20869] [data modyf: 04-06-2019 11:53]
[2] Adama Kazimierza Czartoryskiego uwagi o sztuce przekładu jako przejaw świadomości lingwistycznej osiemnastowiecznych elit / Magdalena Hawrysz
// W: Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem : Ad honorem Professoris Marci Cybulski / pod red. Ewy Woźniak i Anny Lenartowicz-Zagrodnej .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018 - s. 243--254 .- ISBN: 9788381424011
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20851] [data modyf: 29-05-2019 12:14]
[3] Ariańskie pojęcia religijne w "Rejestrze" do Nowego Testamentu w tłumaczeniu Marcina Czechowicza z 1577 r. / Magdalena Hawrysz
// W: Reformacja protestancka 1517 roku. Spory o dziedzictwo / red. Cezary Lipiński i Wolfgang Brylla .- Wrocław : Quaestio, 2018 - s. 317--326 .- ISBN: 9788365815163
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20607] [data modyf: 29-05-2019 12:33]
[4] Konwencjonalne i niestandardowe elementy przzewodnika "Warszawa kobiet" Sylwii Chutnik - perspektywa genologiczna / Magdalena Hawrysz
// W: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze / pod red. Ewy Biłas-Pleszak, Joanny Przyklenk, Artura Rejtera, Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz .- Katowice : Wydawnictwo Uniwerstetu Śląskiego, 2018 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 3730) - s. 407--421 .- ISBN: 9788322633687
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20477] [data modyf: 29-05-2019 11:55]
[5] Edukacja jako wartość w świetle XVIII-wiecznego podręcznika dla szkół ludowych "Przyjaciel dzieci" / Magdalena Hawrysz
// W: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter .- Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017 - s. 21--30 .- ISBN: 9788378673811
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19217] [data modyf: 03-06-2019 11:53]
[6] Elementy spontaniczne i automatyczne w katalogach monarchów z okresu I Rzeczypospolitej - wstęp do charakterystyki gatunku (aspekt strukturalny) / Magdalena Hawrysz
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016 : Zachowanie językowe - spontaniczność i automatyzm / pod red. Magdaleny Hawrysz, Marzanny Uździckiej i Anny Wojciechowskiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 29--40 .- ISBN: 9788378423945
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19300] [data modyf: 31-05-2019 13:47]
[7] Wartości transcendentne we wspólnocie zakonnej w świetle XVI-wiecznej reguły klarysek / Magdalena Hawrysz
// W: Zielonogórskie Seminaria Językowe. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 51-60 .- ISBN: 9788378423188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19828] [data modyf: 03-06-2019 11:19]
[8] Kilka uwag o stylu XIX-wiecznych poradników językowych / Magdalena Hawrysz
// W: Donum amicitiae : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Ewie Kołodziejek / pod red. Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej i Rafała Sidorowicza .- Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016 - s. 61--72 .- ISBN: 9788378673521
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20547] [data modyf: 19-11-2018 08:26]
[9] Międzywyznaniowe kontakty językowe. Sacrum i profanum w reformacyjnej polemice religijnej / Magdalena Hawrysz
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2015) - s. 191--202 .- ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18649] [data modyf: 02-02-2017 10:59]
[10] Obraz Polaków w katalogach władców z okresu I Rzeczpospolitej w kontekście badań nad tożsamością narodową / Magdalena Hawrysz
// W: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter .- Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016 - s. 43--54 .- ISBN: 9788378673262
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17969] [data modyf: 17-06-2016 08:40]
[11] Obrazy obcego w dawnych katalogach władców. Mity i stereotypy (wstęp do badań) / Magdalena Hawrysz
// W: Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, 2016 - s. 229--238 .- ISBN: 9788394050610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18625] [data modyf: 25-01-2017 12:53]
[12] Język polski w Niemczech i na pograniczu polsko-niemieckim jako przedmiot dociekań lingwistycznych - tożsamość językowa, bilingwizm, kontakty międzyjęzykowe / Magdalena Steciąg, Magdalena Hawrysz
// W: Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit : Status und Prestige der Nachbarsprachen im polnisch-sächsischen Grenzgebiet / Hrsg. Christian Prunitsch, Annette Berndt, Radosław Buraczyński .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2015 - (Fremdsprachen Lebenslang Lernen ; Band 3) - s. 11--23 .- ISBN: 9783631653944
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16890] [data modyf: 06-08-2015 12:04]
[13] Mitologizacja przeszłości w katalogach monarchów z okresu I Rzeczypospolitej, czyli o konstruowaniu tożsamości narodowej / Magdalena Hawrysz
// W: Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, 2015 - s. 187--197 .- ISBN: 9788394050689
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17153] [data modyf: 01-10-2015 11:36]
[14] Motywacyjny model Dörnyeia w badaniu statusu i prestiżu języka sąsiada na pograniczu polsko-saksońskim / Magdalena Steciąg, Magdalena Hawrysz
// W: Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit : Status und Prestige der Nachbarsprachen im polnisch-sächsischen Grenzgebiet / Hrsg. Christian Prunitsch, Annette Berndt, Radosław Buraczyński .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2015 - (Fremdsprachen Lebenslang Lernen ; Band 3) - s. 35--46 .- ISBN: 9783631653944
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16892] [data modyf: 06-08-2015 12:04]
[15] "Pandora monarchów polskich" Aleksandra Obodzińskiego jako genologiczna hybryda (na tle tradycji gatunku) / Magdalena Hawrysz
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a granice / pod red. Danuty Ostaszewskiej i Joanny Przyklenk . t. V .- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 3266) - s. 179--187 .- ISBN: 9788380123472
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17475] [data modyf: 12-01-2016 08:39]
[16] Zakres znaczeniowy i przydatność operacyjna pojęć statusu i prestiżu języka w badaniach na pograniczu polsko-saksońskim / Magdalena Steciąg, Magdalena Hawrysz
// W: Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit : Status und Prestige der Nachbarsprachen im polnisch-sächsischen Grenzgebiet / Hrsg. Christian Prunitsch, Annette Berndt, Radosław Buraczyński .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2015 - (Fremdsprachen Lebenslang Lernen ; Band 3) - s. 25--34 .- ISBN: 9783631653944
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16891] [data modyf: 06-08-2015 12:04]
[17] Kociary i kotojady. Świat kotow w powieści Joanny Bator "Ciemno, prawie noc" na tle stereotypu kota w polszczyźnie ogólnej / Magdalena Hawrysz
// W: Kot w kulturach świata / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska, Wojciech Kuska .- Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2013 - (Gorzowskie Studia Bestiograficzne ; II) - s. 115--125 .- ISBN: 9788363134495
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16325] [data modyf: 03-11-2014 17:39]
[18] Walka na słowa z perspektywy genologicznej / Magdalena Hawrysz
// W: Cum reverentia, gratia, amicitia... (I) : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi / pod red. Jolanty Migdał i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk . tom I .- Poznań : Wydawnictwo Rys, 2013 - s. 585--591 .- ISBN: 9788363664053
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15299] [data modyf: 26-04-2013 13:11]
[19] Kształtowanie wizerunku religijnego przeciwnika w piśmiennictwie Marcina Czechowica - wątki, strategie, cele / Magdalena Hawrysz
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010 / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 9-29 .- ISBN: 9788374814515
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14122] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] "Rozmowy chrystyjańskie" Marcina Czechowica jako komunikat kształtujący wspólnotę arian / Magdalena Hawrysz
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a komunikacja społeczna / pod red. Danuty Ostaszewskiej . Tom IV .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2011 - s. 181--193 .- ISBN: 9788322619928
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14231] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Od papieża do antychrysta. Językowy obraz instytucji papiestwa w świetle twórczości braci polskich / Magdalena Hawrysz
// W: Między dawnymi a nowymi słowy / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010 - s. 9--32 .- ISBN: 9788389682931
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12880] [data modyf: 17-05-2011 12:21]
[22] Terminologia jako wyznacznik granic wspólnoty religijnej (na przykładzie leksemu ponurzać i wyrazów pokrewnych) / Magdalena Hawrysz
// W: Żywe problemy historii języka / pod red. Marcina Kuźmickiego i Marka Osiewicza .- Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010 - s. 125--135
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12421] [data modyf: 01-12-2010 10:54]
[23] Determinanty stylotwórcze "Rozmów chrystyjańskich" Marcina Czechowica / Magdalena Hawrysz
// W: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki / redakcja nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, współpraca Joanna Gorzelana .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (Studia o Języku i Stylu Artystycznym ; Tom V) - s. 131-140 .- ISBN: 9788374813167
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11958] [data modyf: 11-05-2010 13:34]
[24] Znaczenie i konceptualizacja pojęcia serce w "Żałosnych trenach" Anny Stanisławskiej / Magdalena Hawrysz
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007 / red. nauk. Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 287--298 .- ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11391] [data modyf: 05-02-2010 08:02]
[25] "Życie doskonalsze" w świetle frazeologii i przysłów / Magdalena Hawrysz
// W: Stylistyka a leksykologia : związki, zależności, metody / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Studia o Języku i Stylu Artystycznym ; Tom IV) - s. 65--71 .- ISBN: 9788374811798
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10375] [data modyf: 05-02-2010 08:38]
[26] Styl XVI - wiecznej reguły klarysek z perspektywy genologicznej / Magdalena Hawrysz
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a odmiany funkcjonalne / pod red. Danuty Ostaszewskiej . Tom III .- Katowice : Wydaw. Gnome, 2007 - s. 264--270 .- ISBN: 9788387819026
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9786] [data modyf: 05-02-2010 09:57]
[27] Językowe i kulturowe aspekty spraw o zniesłąwienie w swietle "Księgi wójtowskiej Opola" / Magdalena Hawrysz
// W: Staropolszczyzna piękna i interesująca : zbiór studiów / pod red. Elżbiety koniusz i Stanisława Cygana . T. 2 .- Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2006 - s. 249--259 .- ISBN: 8371332912
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8611] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Obrazy morza w poetyckich opisach podróży / Magdalena Hawrysz
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005 / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006 - s. 55--64 .- ISBN: 9788374810777
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8983] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Zestawienie lektur do dziejów budowy i używania języka polskiego / Magdalena Hawrysz
// W: Rozprawy o historii języka polskiego * / red. nauk. Stanisław Borawski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 469--502 .- ISBN: 8389712936
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9890] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Społeczność opolska w świetle nazw osobowych "Księgi wójtowskiej" m. Opola (1698-1721) / Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz
// W: Przeszłość i teraźniejszość poskiej onomastyki / pod red. Romany Łobodzińskiej .- Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Wydaw., 2003 - s. 77--88 .- ISBN: 8373740120
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6466] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Językowe wykładniki dydaktycznej funkcji wyroków sądu wójtowskiego m. Opola (1698-1721) / Magdalena Hawrysz
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 155--164 .- ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5351] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Językowe mechanizmy apoteozy walki o niepodległość we wspomnieniach uczestniczek I wojny światowej (w kontekście pamięci zbiorowej) / Magdalena Hawrysz // Roczniki Humanistyczne .- 2018, nr 66/6, s. 43--55, ISSN: 0035-7707, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: apotheosis of struggle for independence, feminine memories of World War I, independence discourse, linguistic means of glorification
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.18290/rh.2018.66.6-3
[AWCZ-23376] [data modyf: 29-11-2018 10:19]
[2] Polemika między Starowolskim a Przypkowskim. Przyczynek do badań XVII-wiecznego dyskursu wykluczenia i dyskursu tolerancji / Magdalena Hawrysz // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza .- 2018, wol. 25 (45), nr 2, s. 45--60, ISSN: 1233-8672, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Samuel Przypkowski, Szymon Starowolski, discourse of exclusion, discourse of tolerance
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-24032] [data modyf: 26-04-2019 09:21]
[3] Status i prestiż oświeceniowej polszczyzny w świetle uwag Adama Kazimierza Czartoryskiego / Magdalena Hawrysz // Forum Lingwistyczne .- 2018, nr 5, s. 27--37, ISSN: 2449-9587, , eISSN: 2450-2758, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23411] [data modyf: 11-12-2018 12:43]
[4] Wartości w dyskursie ziemiańskim w świetle leksyki powieści "Lala" Jacka Dehnela / Magdalena Hawrysz // Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny .- 2018, s. 149--162, ISSN: 1730-4180,
Słowa kluczowe: Jacek Dehnel, Lala, dyskurs ziemiański, nazwy pospolite, nazwy własne, wartości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23562] [data modyf: 22-01-2019 09:18]
[5] XVI-wieczny dyskurs polemiczny w świetle pism Grzegorza Pawła z Brzezin / Magdalena Hawrysz // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza .- 2018, vol. 25 (45), nr 1, s. 45--59, ISSN: 1233-8672, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Grzegorz Paweł of Brzeziny, polemical discourse, reformation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23091] [data modyf: 21-09-2018 11:18]
[6] Językowe przejawy tożsamości religijnej w zbiorze "Bogowie fałszywi" - słowa, motywy, strategie / Magdalena Hawrysz // Język. Religia. Tożsamość .- 2017, nr 2, s. 113--123, ISSN: 2083-8964, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: poetycka walka na słowa, reformacja, swój-obcy, tożsamość religijna
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22058] [data modyf: 06-12-2017 10:22]
[7] Kryteria oceny zapożyczeń w XIX wieku (na marginesie książeczki Józefa Blizińskiego barbaryzmy i dziwolągi językowe) / Magdalena Hawrysz // Poradnik Językowy .- 2017, nr 3, s. 65--74, ISSN: 0551-5343, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-21252] [data modyf: 07-04-2017 09:50]
[8] Porównania w powieści "Matka Makryna" Jacka Dehnela - ogólna charakterystyka struktury i semantyki / Magdalena Hawrysz // Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny .- 2017, t. 16, s. 81--95, ISSN: 1730-4180, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: "Matka Makryna", artistic language, język artystyczny, structure and semantics of comparisons, struktura i semantyka porównań
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22142] [data modyf: 19-12-2017 12:14]
[9] Stylizacja językowa w powieści 'Matka Makryna' Jacka Dehnela / Magdalena Hawrysz // Język artystyczny .- 2017, t. 16, s. 9--25, ISSN: 0209-3731, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21886] [data modyf: 03-11-2017 09:24]
[10] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze - rzut oka na historię spotkań i serii wydawniczej / Magdalena Hawrysz // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2017, 3, s. 483--485, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22411] [data modyf: 21-02-2018 11:09]
[11] Kategoria "Innego" jako element dyskursu tożsamościowego w średniopolskich katalogach władców - perspektywa krzyża / Magdalena Hawrysz // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza .- 2016, 23 (43), nr 2, s. 37--51, ISSN: 1233-8672, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: The First Republic of Poland, US (BELONGING TO US)/THEM (ALIEN) opposition, catalogs of rulers, identity discourse, national identity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.14746/pspsj.2016.23.2.3
[AWCZ-21254] [data modyf: 10-04-2017 10:51]
[12] Średniopolskie katalogi monarchów i ich związki z retoryką / Magdalena Hawrysz // Forum Artis Rhetoricae: Retoryka i historia w I Rzeczypospolitej .- 2016, nr 1 (44), s. 7--18, ISSN: 1733-1986, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: catalogues of rulers the genus demonstrativum, didactic function, educational function, funkcja dydaktyczna, funkcja wychowawcza, genus demonstrativum, katalogi władców, national identity, retoryka, rhetoric, tożsamość narodowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20477] [data modyf: 14-10-2016 09:04]
[13] Język ulicy w opowiadaniach Sławomira Shutego - wybrane zjawiska gramatyczne / Magdalena Hawrysz // Issledovaniâ po Slavânskim Âzykam .- 2015, 20, 2, s. 13--25, ISSN: 1226-2323, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Sławomir Shuty, grammatical phenomena, spoken common language, stylistics
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19547] [data modyf: 30-11-2015 12:54]
[14] Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym - przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego / Magdalena Hawrysz // Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny .- 2015, t. 15, s. 209--224, ISSN: 1730-4180,
Słowa kluczowe: dyskurs tożsamościowy, historiografia, historiography, identity discourse, images of sovereigns, wizerunki władców
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19944] [data modyf: 04-04-2016 09:33]
[15] Idealizacja i mitologizacja jako sposób komunikowania o przeszłości w szesnastowiecznym dziejopisarstwie / Magdalena Hawrysz // Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego .- 2014, t. 27, s. 41--52, ISSN: 1689-6106, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: XVI wiek, dyskurs tożsamościowy, historiografia, historiography, idealizacja przeszłości, idealization of the past, identity discourse, mitologizacja przeszłości, mythologization of the past, tekstologia, text studies, the 16th century
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-19580] [data modyf: 07-12-2015 12:27]
[16] Rozważania metodologiczne w kontekście badań statusu i prestiżu języka sąsiada na pograniczu polsko-saksońskim / Magdalena Hawrysz, Magdalena Steciąg // Polonica .- 2014, Tom XXXIV, s. 201--210, ISSN: 0137-9712,
Słowa kluczowe: Dörnyei Model of L2 Motivation, Polish-German border area, glottodidactics, glottodydaktyka, language prestige, language status, model motywacyjny Dörnyeia, pogranicze polsko-niemieckie, prestiż języka, status języka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18798] [data modyf: 29-07-2015 10:19]
[17] Ideologia braci polskich a ich język. Zasada "sola Scriptura" w twórczości Marcina Czechowica / Magdalena Hawrysz // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza .- 2011, tom 18, z. 2, s. 49--75, ISSN: 1233-8672, : bibliogr.
Słowa kluczowe: 17th-century religious polemics, Marcin Czechowic, Polish Brethren, sola Scriptura
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16274] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Wizerunek księdza katolickiego w XVI-wiecznym piśmiennictwie braci polskich (na przykładzie twórczości Marcina Czechowica) / Magdalena Hawrysz // Język - Szkoła - Religia .- 2011, t. 6, s. 148--162 : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16386] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Genologiczne ukształtowanie listów dedykacyjnych Marcina Czechowica / Magdalena Hawrysz // Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny: synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny .- 2010, tom 9, s. 55--68, ISSN: 1730-4180, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15565] [data modyf: 28-03-2011 08:36]
[20] Wzory XVI-wiecznej polemiki religijnej w świetle pism Marcina Czechowica (rekonesans) / Magdalena Hawrysz // Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny: synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny .- 2009, tom 8, s. 59--70, ISSN: 1730-4180, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14219] [data modyf: 31-05-2010 14:31]
[21] Wartościowanie i jego funkcje w XVI - wiecznej regule zakonnej klarysek / Magdalena Hawrysz // Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny: synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny .- 2007, tom 6, s. 55--65, ISSN: 1730-4180,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12602] [data modyf: 31-05-2010 14:31]
[22] Uwagi o konferencji naukowej "Normatywna problematyka tekstów pisanych" : (Zielona Góra, 12-13 listopada 1998 r.) / Magdalena Hawrysz, Magdalena Idzikowska // Edukacja Humanistyczna .- 1998, nr 4, s. 135-138
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6476] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kształtowanie narodowej wspólnoty w świetle XVI-wiecznego piśmiennictwa historiograficznego. Rekonesans / Magdalena Hawrysz // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2014, 48, s. 21--31, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: XVI wiek, dyskurs tożsamościowy, historiografia, historiography, identity discourse, tekstologia, text studies, the 16th century,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10176] [data modyf: 03-08-2015 09:38]
[2] "Zwierściadłko panienek chrystyjańskich" Marcina Czechowica (1532-1613) - między normą a realizacją gatunku / Magdalena Hawrysz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury .- 2010, zeszyt 65, s. 9--26, ISSN: 1643-0522, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8934] [data modyf: 25-05-2011 12:09]
[3] Obraz kobiety w obcojęzycznych nazwach wyrobów perfumeryjnych / Magdalena Hawrysz // W: Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego .- 1998, T. 24, s. 61-73, ISSN: 0084-2990,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4506] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Zmienność znaczenia wyrazów jako świadectwo systemu wartości / Magdalena Hawrysz // W: Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego .- 1997, s. 93-112, ISSN: 0084-2990,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4507] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Problemy tłumaczenia "Nowego Testamentu" w świetle metajęzykowych uwag Marcina Czechowica / Magdalena Hawrysz // W: Naród. Religia. Język : materiały z konferencji 17-19 maja 2010 r.. -, -, 2010 .- Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2011, s. 99--116 .- ISBN: 9788389790958
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20208] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Grafia XVI-wiecznej reguły klarysek : rekonesans badawczy / Magdalena Hawrysz // W: Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny : Cykliczne Spotkania Historyków Języka Polskiego. Kalsk, Polska, 2007 .- Zielona Góra - Poznań : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 223--233 .- ISBN: 9788374812535
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19519] [data modyf: 16-03-2010 10:05]
[3] Określenia wymiarów a nazwy ewaluatywów w świetle poezji i pism polemicznych braci polskich / Magdalena Hawrysz // W: Ilość - wielkość - wartość : materiały z konferencji 11-13 maja 2009 r. -, -, 2009 .- Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010, s. 117--126 .- ISBN: 9788389790736
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19582] [data modyf: 26-05-2010 08:34]
[4] Antyteza jako językowy wykładnik dążenia do doskonałości w świetle pism Marcina Czechowica / Magdalena Hawrysz // W: Tajemnice rozwoju : materiały z konferencji 10-12 maja 2008 r.. -, Polska, 2008 .- Łódź : Archidiecezjanlne Wydawnictwo Łódzkie, 2009, s. 157--168
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19160] [data modyf: 22-05-2009 08:28]
[5] Portret kobiety nowoczesnej w świetle pamiętnika "Proceder podróży i życia mego awantur" Reginy Pilsztynowej / Magdalena Hawrysz // W: Tradycja a nowoczesność : materiały z konferencji 14 - 16 maja 2007. Łódź, Polska, 2007 .- Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008, s. 583--594 .- ISBN: 9788389790392
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18797] [data modyf: 19-05-2008 13:52]
[6] Między występkiem a cnotą - językowy portret Marii Magdaleny w powieści Gustawa Daniłowskiego / Magdalena Hawrysz // W: Pogranicza : materiały z konferencji 8 - 10 maja 2006 r. -, Polska, 2006 .- Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007, s. 173--182 .- ISBN: 9788389790255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18351] [data modyf: 21-05-2007 13:41]
[7] Kształtowanie osobowości we wspólnocie klarysek : na podstawie XVI-wiecznej reguły zakonnej / Magdalena Hawrysz // W: Osoba i osobowość - czynniki je kształtujące : materiały z konferencji 9-11 maja 2005 r.. Łódź, Polska, 2005 .- Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2006, s. 131--140 .- ISBN: 8389790
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18082] [data modyf: 17-11-2006 13:39]
[8] Rytuał w procedurze procesowej i zachowaniu językowym sądu wójtowskiego / Magdalena Hawrysz // W: Rytuał. Język - religia : materiały z konferencjii 17-19 maja 2004 r.. Łódź, Polska, 2004 .- Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2005, s. 197--208 .- ISBN: 8389790025
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17441] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Orzeczenie sądowe jako wzór językowego zachowania w sytuacji zdeterminowanej prawnie (na materiale "Księgi wójtowskiej m. Opola" 1698-1721) / Magdalena Hawrysz // W: Gatunki mowy i ich ewolucja : [materiały konferencyjne]. Katowice, Polska, 2002 .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004 .- T. 2: Tekst a gatunek, s. 126--135 .- ISBN: 832261294X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16305] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Uwagi o użyteczności tekstu w dydaktyce języka polskiego jako obcego : (na materiale rumuńskich podręczników dla szkół "polskich") / Magdalena Hawrysz // W: Język: teoria - dydaktyka : materiały 21 konferencji językoznawczej. Trzcinica k. Jasła, Polska, 1998 .- Rzeszów : Wydaw. WSP, 1999, s. 333--341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12688] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zielonogórskie Seminaria Językowe. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 456 s. .- ISBN: 97883278423188
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5686] [data modyf: 29-05-2019 13:53]
[2] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016 : Zachowanie językowe - spontaniczność i automatyzm / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- ISBN: 9788378422945
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5617] [data modyf: 31-05-2019 11:34]
[3] Język w życiu wspólnoty : (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, 2014) / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 276 s. .- ISBN: 9788378422334
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5436] [data modyf: 06-04-2016 08:00]
[4] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, r. 2011, 232 s. .- ISSN: 2299-4572
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5114] [data modyf: 02-09-2015 16:17]
[5] Komunikacyjne aspekty badania języka : (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2012) / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 194 s. .- ISBN: 9788378421184
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5187] [data modyf: 02-09-2015 16:21]
[6] Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010 / (Red.) Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 300 s. .- ISBN: 9788374814515
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4952] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[7] Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2006 - 2007 / (Red.) Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 502 s. .- ISBN: 9788374812528
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4647] [data modyf: 05-02-2010 11:07]
[8] Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005 / (Red.) Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006 .- ISBN: 9788374810777
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4315] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Postać w literaturze: wizerunek staropolski / / Ostaszewska D. .- Katowice , 201 (Rec.) Magdalena Hawrysz // Poradnik Językowy .- 2003, nr 7, s. 65-69
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Postać w literaturze: wizerunek staropolski / / Ostaszewska D. .- Katowice , 2001 (Rec.) Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz // Zielonogórskie seminaria polonistyczne / red.nauk. Stanisław Borawski, Jerzy Brzeziński.- Zielona Góra: Uniwersytet Zielongórski .- 2002, s. 509--515
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski