System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 27 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Historyczna stylistyka polszczyzny artystycznej : teoria, praktyka, konteksty, 2003. Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 171 s. , ISBN: 8304046547,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6634] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Osobliwości języka poezji Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, 2003. Jerzy Brzeziński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 147 s. , ISBN: 8389321785,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6800] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] O języku poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego, 2001. Jerzy Brzeziński, Zielona Góra : Wydaw. WSP 90 s. , ISBN: 837268040X,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4887] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Charakterystyka językowo-stylistyczna polskiej poezji sentymentalnej okresu Oświecenia, Jerzy Brzeziński
// W: Inspiracje polonistyczne, 2002. / red. Józef Jaworski, Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 9--22, ISBN: 8388425706
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5724] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Wyróżniki językowe w "Pani Podczaszynie" Michała Dymitra Krajewskiego, Jerzy Brzeziński
// W: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu, 2002. , Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2081), s. 597--603, ISBN: 8322611455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5261] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Kolokwialność języka "Podolanki" Michała Dymitra Krajewskiego, Jerzy Brzeziński
// W: Przejawy potoczności w tekstach artystycznych, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Studia o Języku i Stylu Artystycznym 3), s. 19--35, ISBN: 8372680590
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2642] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[4] Wschodniosłowiańskie elementy językowo-stylistyczne w poezji okresu romantyzmu, Jerzy Brzeziński, Cezary Piątkowski
// W: Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, 1997. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 41--46, ISBN: 8386832371
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3536] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] IUlica Kraljevska w Zielonej Górze: (drobiazg nazewniczy) / Jerzy Brzeziński, 1997. Rocznik Lubuski: Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych, T. 23 cz. 2, 33-34, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11780] [data modyf: 22-02-2007 12:54]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań językoznawczych nad stylem tekstów artystycznych / Jerzy Brzeziński, Cezary Piątkowski // W: Prace Komisji Językoznawczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk .- 2002, T. 37, s. 7--18
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5921] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Teoria oświecenia o istocie i miejscu leksyki pospolitej w systemie słownikowym polszczyzny / Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak // W: Studia Historycznojęzykowe - (Prace Instytutu Języka Polskiego ; T. 111) .- 2000, nr 3, s. 255--263
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5432] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Czy "jasiek" pochodzi od Jana? / Jerzy Brzeziński // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1999, z. 10, s. 211--212
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4402] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[4] Kategoria poetyzmu leksykalnego w analizie lingwistycznej tekstu artystycznego / Jerzy Brzeziński, Cezary Piątkowski // W: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego .- 1998, z. 54, s. 5--12, ISSN: 0032-3802,
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-5226] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Osobliwości słowotwórcze w poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego / Jerzy Brzeziński // W: Prace Komisji Językoznawczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk .- 1997, T. 26, s. 7--14
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5361] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] O środkach leksykalno-semantycznych w "Lirykach i różnych wierszach" Romana Zmorskiego / Jerzy Brzeziński // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(Z. 6) .- 1990, s. 143--149
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7414] [data modyf: 08-06-2006 18:04]
[7] Folklor serbołużycki w kręgu zainteresowań Romana Zmorskiego (przyczynek do badania stylu językowego autora) / Jerzy Brzeziński // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1988, s. 157--164
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Styl językowy powieści Cypriana Godebskiego "Grenadier-filozof" / Jerzy Brzeziński // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 4) .- 1984, s. 255--267
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6254] [data modyf: 14-11-2003 11:49]
[9] Stylizacja folklorystyczna w liryce oświecenia / Jerzy Brzeziński // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Nauki Filologiczne .- 1982, Z. 3, s. 91--105
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6260] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Swoistość słownictwa "Rytmów albo wierszy polskich" Mikołaja Sępa-Sarzyńskiego, 1994. Jerzy Brzeziński // W: Literatura, kultura, język : z warsztatów badawczych. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000, s. 21--31, ISBN: 8372680337
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14302] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Mowa opowieści ludowych mieszkańców Kopanicy i okolic byłego powiatu wolsztyńskiego w województwie zielonogórskim, 1995. Jerzy Brzeziński // W: Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych : [referaty ogólnopolskiej sesji naukowej]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998, s. 89--97
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14008] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[3] Język i styl "Pani Podczaszyny" Michała Dymitra Krajewskiego, 1994. Jerzy Brzeziński // W: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1995, s. 11--40, ISBN: 838569372
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15841] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] O języku i stylu zbiorku poezji "Przyroda i serce Jakuba-Barta Čišinskiego (na podstawie przekładów polskich), 1987. Jerzy Brzeziński // W: Życie i twórczość Jakuba Barta-Čišinskiego : materiały sesjii popularno-naukowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wyższa Szkoął Pedagogiczna, 1990, s. 53--59
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16015] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Ukształtowanie językowo stylistyczne poematów pieśniowych Romana Zmorskiego, 1986. Jerzy Brzeziński // W: Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1988, s. 45--56
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16016] [data modyf: 14-11-2003 11:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej / (Red.) Jerzy Brzeziński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 .- ISBN: 8389321432
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3972] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Przejawy potoczności w tekstach artystycznych / (Red.) Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski .- Zielona Góra : Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2583] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001 / (Red.) Stanisław Borawski, Jerzy Brzeziński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001, 515 s. .- ISBN: 8389321025
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4027] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska / (Red.) Jerzy Brzeziński .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, z. 10 .- ISSN: 0867-3063
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3085] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej / (Red.) Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997, 178 s. .- ISBN: 8386832371
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3084] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski