System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 39 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zarys Dziejów osad górskich dawnej gminy Budziska (Gebirgsbauden) w Karkonoszach, 2017. Bogdan Bobowski, Wrocław : Agencja Wydawnicza "Argi" 143 s. , ISBN: 9788392898788,
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14184] [data modyf: 31-05-2019 11:23]
[2] Kultura materialna mieszczan Świdnicy i rycerstwa Weichbildu świdnickiego w świetle testamentów (od I połowu XIV do końca I ćwierci XVIII wieku), 2011. Bogdan Bobowski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 286 s. , ISBN: 9788374813648,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12116] [data modyf: 29-08-2014 12:01]
[3] Plomby tekstylne z wykopalisk na terenie Dolnego Miasta w Gdańsku, 2008. Bogdan Bobowski, Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej 167 s. , ISBN: 9788361095095,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9210] [data modyf: 19-10-2009 13:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wyniki badań archeologicznych na wale von Plauena w Malborku, Bogdan Bobowski, Patryk Muntowski, Paweł Micyk
// W: XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, 2013. / red. Ewa Fudzińska . t. 2, Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, s. 11--35, ISBN: 9788360518601
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18919] [data modyf: 07-04-2017 10:26]
[2] Badania archeologiczne u zbiegu ulic Szafarnia i Angielska Grobla w Gdańsku, Bogdan Bobowski
// W: Archeologia Dolnego Miasta w Gdańsku : pólnocno-zachodnia część kwartału ulic Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla, św. Barbary, 2010. / pod red. nauk. Bogdana Bobowskiego, Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, s. 9--40, ISBN: 9788361095286
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12517] [data modyf: 03-01-2011 09:50]
[3] Średniowieczne plomby towarowe do znakowania tkanin wytwarzanych w ośrodku sukiennictwa w Augsburgu, Bogdan Bobowski
// W: Scriptura, diploma, sigillum : prace ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu, 2009. / red. nauk. Joachim Zdrenka, Joanna Karczewska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 361--368, ISBN: 9788374812658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11272] [data modyf: 09-09-2009 13:56]
[4] Nowożytne plomby towarowe do znakowania zielonogórskich wyrobów tekstylnych od XVII do XX w. (z wykopalisk w Gdańsku), Bogdan Bobowski
// W: Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, 2008. / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris, s. 162--165, ISBN: 9788388336652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10550] [data modyf: 22-10-2008 15:27]
[5] Postęp techniczny w rzemiosłach metalowych na Śląsku w XIII w., Bogdan Bobowski
// W: Opuscula archaeologica : opera dedicata in professorem Thaddeum Malinowski, 2007. / red. nauk. Wojciech Dzieduszycki, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 51--66, ISBN: 9788374810739
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9180] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Zielona Góra na mapie europejskich kaźni czarownic, Bogdan Bobowski
// W: Zielona Góra na przestrzeni dziejów : przemiany społeczno - kulturowe, 2007. / red. Dawid Kotlarek, Przemysław Bartkowiak, Zielona Góra : Pro Libris, s. 62--66, ISBN: 9788388336577
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9489] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Istota przełomu XIII wieku na Śląsku, Bogdan Bobowski
// W: Polacy - Niemcy - Pogranicze : studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy, 2006. / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 65--74, ISBN: 8374810289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8439] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Rozwój rzemiosł skórzanych na Śląsku w okresie wcześniejszego średniowiecza, Bogdan Bobowski
// W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, 2005. / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 465--472, ISBN: 8389712520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7274] [data modyf: 17-05-2005 14:57]
[9] Zamek legnicki - siedziba licznych instytucji edukacyjnych - na tle rozwoju budownictwa obronnego na Śląsku w XIII wieku, Bogdan Bobowski
// W: Edukacja - wychowanie - regionalizm : opracowanie zbiorowe, 2005. / pod red. Kazimierza Bobowskiego, Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, s. 117--123, ISBN: 8360357102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8173] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Ze studiów nad nauczaniem i stosowaniem pisma na ziemiach polskich w dobie średniowiecza. Techniki i narzędzia pisarskie, Bogdan Bobowski
// W: Edukacja - wychowanie - regionalizm : opracowanie zbiorowe, 2005. / pod red. Kazimierza Bobowskiego, Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, s. 45-47, ISBN: 8360357102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8172] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, Bogdan Bobowski
// W: Studia i materiały z dziejów Śląska i Małopolski, 2001. , Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, s. 57--68, ISBN: 8386308532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4730] [data modyf: 13-11-2008 10:53]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Gmerki oraz pieczęcie herbowe mieszczan (uwagi w związku z odnalezieniem na terenie badań archeologicznych w Gdańsku przy ulicy 3 Maja dwóch nieznanych dotychczas zabytków sfragistyki mieszczańskiej o metryce XV- i XVI-wiecznej) / Bogdan Bobowski, 2017. Studia Zachodnie t. 19, 9--16, ISSN: 1428-0663, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: archaeological artifacts, coat of arms, gmerk, herb, house mark, pieczęć herbowa, seal, sfragistyka, sigillography, zabytki archeologiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22878] [data modyf: 20-06-2018 09:16]
[2] Testamenty mieszczan świdnickich (od połowy XIV do końca pierwszej ćwierci XVII wieku) nośnikiem treści sakralnych / Bogdan Bobowski, 2014. Echa przeszłości, nr XV, 19--26, ISSN: 1509-9873, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: legaty, patrymonium, pochówek, testament
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21496] [data modyf: 23-06-2017 10:32]
[3] Rozgraniczanie dóbr jednostek osadniczych i innych przestrzeni ziemskich w średniowieczu (na przykładzie Śląska, Wielkopolski, Pomorza i Rugii) / Bogdan Bobowski, 2008. Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka", nr 2, 221--228, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13938] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[4] Automatyczne przetwarzanie danych z kart dokumentacji jednostek archeologicznych i jego znaczenie dla opcowywania dokumentacji dotyczącej Śląska / Bogdan Bobowski, 2005. Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka", nr 3, 387--392, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10638] [data modyf: 07-03-2008 13:33]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Testamenty mieszczan jako źródło historyczne / Bogdan Bobowski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo .- 2009, nr 8, zeszyt 56, s. 30--35, ISSN: 1730-3508, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8489] [data modyf: 11-06-2010 10:35]
[2] Osadnictwo pradziejowe na terenie wsi Ochla i jej najbliższych okolic / Bogdan Bobowski, Paweł Szymon Towpik // W: Studia Zachodnie .- 2007, T. 9, s. 7--49, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7938] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Archaeoscope - trójwymiarowa wizualizacja stratygrafii archeologicznej / Bogdan Bobowski // W: Studia Zachodnie .- 2005, T. 8, s. 7--12, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7502] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] "Melioratio terrae" zasadniczym czynnikiem rozwoju i wzrostu gospodarczego na Śląsku w XIII wieku / Bogdan Bobowski // W: Studia Zachodnie .- 2004, T. 7, s. 5--10, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Ponadregionalny wymiar ruchu pątniczego na Śląsku w XIII wieku / Bogdan Bobowski // W: Studia Zachodnie .- 2004, T. 7, s. 31--39, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6810] [data modyf: 24-01-2005 12:22]
[6] Karta negatywna w dziejach sądownictwa europejskiego w związku z procesami czarownic : (studium prawno-archeologiczne / Bogdan Bobowski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Polonijnej w Częstochowie - (Prace Wydziału Administracyjno-Prawnego ; nr 1) .- 2003, s. 101--108
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6408] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Rozwój technik informatycznych a zagadnienie kształtowania się nowego kosmopolitycznego człowieka : (studium prawno-archeologiczne / Bogdan Bobowski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Polonijnej w Częstochowie - (Prace Wydziału Administracyjno-Prawnego ; nr 1) .- 2003, s. 109--111
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6409] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Badania archeologiczne przy ulicy Milickiej w Trzebnicy / Bogdan Bobowski // W: Brzask: Rocznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej .- 2000, T. 7/8, s. 21--43
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5367] [data modyf: 03-03-2005 10:04]
[9] Renesansowe kafle ze stanowiska nr 7 - Polska Wieś w Trzebnicy / Bogdan Bobowski // W: Śląskie Sprawozdania Archeologiczne .- 1998, T. 40, s. 537--540
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5360] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Gdańskie plomby tekstylne z wyobrażeniem statków - nowe znaleziska, 2009. Bogdan Bobowski, Waldemar Ossowski // W: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Gdańsk, Polska Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2013, Vol. 2 : Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, s. 263--270, ISBN: 9788385824541
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21259] [data modyf: 02-09-2015 11:40]
[2] Easy recording system: solutions based on Web Free Apps Databases, 2011. Bogdan Bobowski // W: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology : proceedings of the 39th conference. Beijing, Chiny Amsterdam : Pallas Publications, 2012, s. 170176, ISBN: 9789085550662
Słowa kluczowe: archeology online, data distribution, documentation and recording, fieldwork techniques, management in archeology, web apps

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21260] [data modyf: 14-04-2014 11:03]
[3] Hybrid 3D Visualisations of Archaeological Sites: Dynamic 3D Visualisations of Harris Matrix Data for Rescue Town Excavations, Gdańsk/Szafarnia Site, Poland, 2007. Bogdan Bobowski, Krzysztof Walczak, Mirosław Stawniak // W: Layers of Perception - CAA 2007 : Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2-6, 2007. Berlin, Niemcy Bonn : Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2008, s. 1-5[CD]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19355] [data modyf: 19-10-2009 14:54]
[4] Archaeoscope - interface for 3D stratigraphy visualisation, 2005. Bogdan Bobowski // W: The World is in your eyes - CAA2005 : Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 33rd Conference, Tomar, March 2005. Tomar, Portugalia Tomar : CAAPortugal, 2007, s. 151--153
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19354] [data modyf: 19-10-2009 13:32]
[5] Automated simple context sheets processing, 2005. Bogdan Bobowski // W: The World is in your eyes - CAA2005 : Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 33rd Conference, Tomar, March 2005. Tomar, Portugalia Tomar : CAAPortugal, 2007, s. 167--169
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19538] [data modyf: 09-04-2010 08:26]
[6] Dynamic 3D Visualisation of Harris Matrix Data, 2005. Bogdan Bobowski, Mirosław Stawniak, Krzysztof Walczak // W: Virtual Retrospect 2005 : Proceedings of the conference Biarritz, 8-10 November 2005. Biarritz, Francja Bordeaux : Ausonius, 2006, s. 67--72, ISBN: 2910023796
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18290] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Perspektywy rozwoju aplikacji komputerowych wykorzystywanych w dokumentacji terenowej wykopalisk archeologicznych, 2004. Bogdan Bobowski // W: VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki : Jarosław 22 listopada 2004 roku. Jarosław, Polska Jarosław : Wydaw. Nauk. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2005, s. 379--390, ISBN: 8388139738
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17619] [data modyf: 23-05-2006 18:18]
[8] Motywy gospodarcze na pieczęciach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Goleniowa, 2002. Bogdan Bobowski // W: Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego : materiały z konferencji naukowej 50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie 19-20 września 2002 roku. Szczecin, Polska Szczecin : Muzeum Narodowe, 2004, s. 185--188, ISBN: 838613650=2
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17618] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Ze studiów nad sztuką budowlaną cystersów w XII i XIII wieku, 2001. Bogdan Bobowski // W: Opactwo cysterskie w Paradyżu : jego kultura w dziejach i kulturze pogranicza. Paradyż, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 111--116, ISBN: 8389321947
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16390] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Archeologia Dolnego Miasta w Gdańsku : pólnocno-zachodnia część kwartału ulic Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla, św. Barbary / (Red.) Bogdan Bobowski .- Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010, 143 s. .- ISBN: 9788361095286
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4815] [data modyf: 03-01-2011 09:44]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Die Kircheneigene Land- und Forstwirtschaft im Bistum Dresden-Meißen 1953 - 1991, "Neues Lausitzisches Magazin" / / Simon Fickenscher : Verlag Gunter Oettel , 2006 (Rec.) Bogdan Bobowski // Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" .- 2008, nr 2, s. 257--259
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Die Teichwirtschaft der Stadt Görlitz, "Neues Lausitzisches Magazin" Band 9 -10 / / Erhard Hartstock , 2007 (Rec.) Bogdan Bobowski // Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" .- 2008, 2, s. 248--249
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski