System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Lesław Koćwin
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Jednostki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 122 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Polacy i Niemcy na Ziemi Kłodzkiej 1991-2000 : pamięć - teraźniejszość - przyszłość / Lesław Koćwin .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002 .- 298 s. : bibliogr.summ. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2358) .- ISBN: 832292206X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6247] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Polityka gospodarcza Polski w okresie transformacji ustrojowej / Lesław Koćwin .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994 .- 214 s. .- ISBN: 8322910916
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6287] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Polityczne determinanty polsko-wschodnioniemieckich stosunków przygranicznych 1949-1990 / Lesław Koćwin .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993 .- 295 s. : bibliogr. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1535) .- ISBN: 8322908962
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6292] [data modyf: 19-12-2002 14:32]
[4] Dekada przełomu : stosunki polsko-niemieckie od czerwca 1989 do czerwca 1991 : dokumenty - materiały - komentarze / Lesław Koćwin .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992 .- 191 s. : bibliogr. .- ISBN: 8322907273
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6291] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Globalistyka i geopolityka w procesie edukacji ekonomicznej wobec wyzwań gospodarki globalnej XXI wieku / Lesław Koćwin
// W: Education in turbulent times = Edukacja w czasach burzliwych / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 64--81 .- ISBN: 837481037X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8549] [data modyf: 29-03-2008 10:58]
[2] Makrootoczenie przedsiębiorstwa - rodzaje systemów gospodarczych / Lesław Koćwin
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 93--127 .- ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8225] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Metody badań konkurencyjności przedsiębiorstw w makrootoczeniu międzynarodowym / Lesław Koćwin
// W: Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym / red. M. Lisiecki .- Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006 - (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 7) - s. 163--179 .- ISBN: 8373633774
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8385] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Metody badań międzynarodowych aspektów makrootoczenia przedsiębiorstwa / Lesław Koćwin
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 37--62 .- ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8223] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Przedsiębiorca na jednolitym rynku Unii Europejskiej / Lesław Koćwin
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 101--117 .- ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8475] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym - wprowadzenie do problematyki studiów / Lesław Koćwin
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 11--36 .- ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8222] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Przedsiębiorstwo wobec procesów internacjonalizacji i globalizacji / Lesław Koćwin, Julitta Koćwin
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 129--152 .- ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8226] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Przesłanki metodologiczne budowy strategii konkurencji sektora polskich MSP na rynkach zagranicznych / Lesław Koćwin
// W: Strategie rozwoju lokalnego / red. L. Jakubów .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006 - (Monografie - Prace Zbiorowe ; 2) - s. 153--167 .- ISBN: 8387708321
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8424] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wprowadzenie - makrootoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju / Lesław Koćwin
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 5--9 .- ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8221] [data modyf: 03-04-2006 13:59]
[10] Funkcje Samorządowych Funduszy Pożyczkowych "Karbona" w kreowaniu rozwoju regionalnej przedsiębiorczości / Julitta Koćwin, Lesław Koćwin
// W: Związki gospodarcze i grupy producenckie / red. D. Knecht .- Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005 - (Monografie - Prace Zbiorowe ; nr 1) - s. 185--200 .- ISBN: 8387708127
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Kategoria "mała ojczyzna" jako tendencja i projekcja dla edukacji miedzykulturowej polskich mieszkańców Ziemi Kłodzkiej (dawnego Garfschaft Klatz) / Lesław Koćwin
// W: Studia politologiczne i historyczne : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi / red. nauk. Czesław Osękowski, Jarosław Macała .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 199--213 .- ISBN: 8389712911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7795] [data modyf: 22-11-2005 18:27]
[12] Problemy rozwojowe współpracy z Niemcami w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Lesław Koćwin
// W: Świat otwartych granic : szanse czy zagrożenia? / red. S. Naruszewicz .- Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2005 - s. 393--418 .- ISBN: 8388229931
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7702] [data modyf: 18-10-2005 16:03]
[13] Współczesne systemy gospodarcze / Lesław Koćwin
// W: Mikroekonomia - wybrane problemy / red. S. Link .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005 - (Podręczniki Akademickie) - s. 31--57 .- ISBN: 8387708178
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7901] [data modyf: 21-12-2005 09:40]
[14] Edukacja osób czynnych zawodowo w warunkach globalizacji gospodarki - cele, funkcje i metody / Lesław Koćwin
// W: Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 33--44 .- ISBN: 8388327828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6880] [data modyf: 20-10-2004 11:57]
[15] Konfrontacja czy współpraca? Polsko-niemiecke pogranicze w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Lesław Koćwin
// W: Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej .- Warszawa : Komitet Nauk Politycznych PAN, 2004 - s. 223--234 .- ISBN: 8301749940
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6962] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Polityka konkurencji a pomoc publiczna w Unii Europejskiej / Lesław Koćwin
// W: Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Wydaw. "Maria", 2004 - s. 133--148 .- ISBN: 8388842641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6984] [data modyf: 03-12-2004 10:17]
[17] Polityka turystyczna gminy / Lesław Koćwin, Bogdan Ślusarz
// W: Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej / red. L. Koćwin .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004 - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 16) - s. 125--138 .- ISBN: 8387708860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6712] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Prawne i finansowe warunki wspierania rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej / Magdalena Balak, Lesław Koćwin
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa / pod red. Wiesława Hładkiewicza .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 289--303 .- ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6825] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Świadomość europejska - edukacja dla Europy / Lesław Koćwin, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Edukacja i gospodarka w społeczeństwie informacyjnym / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2004 - s. 147--159 .- ISBN: 838832778X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6781] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Wpływ Unii Europejskiej na zmiany otoczenia gospodarczego MSP w Polsce (uwarunkowania prawne) / Lesław Koćwin
// W: Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw : makroekonomiczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw / red. M. Piałucha . T. 1 .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004 - s. 9--23 .- ISBN: 838770881X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6714] [data modyf: 28-06-2004 12:26]
[21] Wybrane problemy teorii międzynarodowej integracji gospodarczej / Lesław Koćwin
// W: Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Wydaw. "Maria", 2004 - s. 9--24 .- ISBN: 8388842641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6977] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Konkurencja przedsiębiorstw a pomoc państwa w Unii Europejskiej i Polsce / Julitta Koćwin, Lesław Koćwin
// W: Gospodarka wobec wyzwań globalnych : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 32--50 .- ISBN: 8389321408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6005] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Polityka gospodarcza wobec barier rozwoju sektora MSP w Polsce oraz perspektywy członkostwa w UE / Lesław Koćwin, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Gospodarka wobec wyzwań globalnych : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 61--71 .- ISBN: 8389321408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6006] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Polityka rządu RP wobec dostosowań sektora MSP do standardów UE / Lesław Koćwin
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 29--49 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5826] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Problemy edukacji pracowników sektora polskich MSP w warunkach globalizacji i transformacji gospodarki / Julitta Koćwin, Lesław Koćwin
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 125--138 .- ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5979] [data modyf: 25-09-2003 14:07]
[26] Rola i zadania akademickiej edukacji europejskiej w Polsce wobec wyzwań globalizacji - Cele i metody nauczania, baza dydaktyczna / Lesław Koćwin
// W: Globalny i regionalny wymiar edukacji / red. nauk. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2003 - s. 147--158 .- ISBN: 8388327674
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5993] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Rola i zadania akademickiej edukacji europejskiej w Polsce wobec wyzwań globalizacji - Europejski wymiar edukacji / Lesław Koćwin
// W: Globalny i regionalny wymiar edukacji / red. nauk. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2003 - s. 135--146 .- ISBN: 8388327674
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5992] [data modyf: 26-09-2003 09:46]
[28] Wielokulturowy świat pogranicza wokół Odry i Nysy Kłodzkiej w sąsiedzkich kontaktach Polaków i Niemców / Lesław Koćwin
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. T.1: Teorie, studia, interpretacje / pod red. nauk Marii Zielińskiej .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2003 - s. 483--501 .- ISBN: 8388317067
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6171] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Dostosowanie warunków funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce do standardów Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej / Julitta Koćwin, Lesław Koćwin
// W: Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej . T. 1-2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 35--54 .- ISBN: 8388842188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5231] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Transformace hospodarskeho systemu v Polsku / Lesław Koćwin
// W: Procesy transformacyjne w Polsce i Czechosłowacji/Czechach po 1989 roku / red. J. J. Bruski, E. Maur, M. Pułaski, J. Vykoukal .- Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2002 - s. 87--122 .- ISBN: 838843022X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7900] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Wpływ regulacji traktatowych w latach dziewięćdziesiątych na polsko-niemieckie i czeskie transgraniczne kontakty ludności w Kotlinie Kłodzkiej / Lesław Koćwin
// W: Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku .- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2002 - s. 147--175 .- ISBN: 8391576760
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5208] [data modyf: 31-10-2002 12:28]
[32] Wprowadzenie do problematyki MSP / Lesław Koćwin
// W: Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej . T. 1-2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 7--18 .- ISBN: 8388842188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5228] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Transgraniczne aspekty ekorozwoju w strategiach euroregionów z obszaru Środkowego Nadodrza / Lesław Koćwin
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania. T. 1 .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2001 - s. 185--208 .- ISBN: 8388317458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3147] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Transgraniczne polsko-niemieckie powiązania w procesie kształtowania jedności europejskiej / Lesław Koćwin
// W: Rola Niemiec w procesie integracji Polski z Europą .- Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2001 - s. 297--323 .- ISBN: 8388490176
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5205] [data modyf: 31-10-2002 11:50]
[35] Komparatystyczna analiza euroregionalnych rozwiązań współdziałania transgranicznego Polski z Niemcami na tle doświadczeń zachodnioeuropejskich / Lesław Koćwin
// W: Euroregiony mosty do Europy bez granic .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2000 - s. 130--143 .- ISBN: 8371513488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3248] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Koncepcja rozwoju i działania pierwszego polsko-czeskiego Euroregionu "Glacensis" (1990-1998) / Lesław Koćwin
// W: Euroregiony mosty do Europy bez granic .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2000 - s. 179--193 .- ISBN: 8371513488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5207] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna w dziedzinie ochrony środowiska w Regionie Środkowego Nadodrza / Lesław Koćwin
// W: Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2000 - s. 287--322 .- ISBN: 8370963609
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5206] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Problem regionalizacji i regionalizmu w transformacji ustrojowej w Polsce / Lesław Koćwin
// W: Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - (Historia. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze) - s. 205--225 .- ISBN: 8372680302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3315] [data modyf: 08-04-2002 08:46]
[39] Ekonomia i politologia w systemie edukacji europejskiej / Lesław Koćwin
// W: Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999 - s. 19--36 .- ISBN: 8386832819
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4656] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Środki prawne i pozaprawne w dziedzinie ochrony środowiska w praktycznej działalności orgnizacji społecznych w Polsce / Lesław Koćwin
// W: Bądźmy aktywni : udział obywateli w ochronie środowiska i jego prawne aspekty w Niemczech i Polsce .- Berlin : Grűne Liga, 1999 - s. 108--120 .- Tekst polsko-niemiecki przeciwstawnie
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3744] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[41] "Narodowcy" i "Europejczycy" wobec problemu jedności europejskiej / Lesław Koćwin
// W: Współczesna polska myśl polityczna : wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996 - s. 39--64 .- ISBN: 8322914970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5281] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Regionalizm i regiony transgraniczne w procesie polsko-niemieckiego porozumienia i współpracy europejskiej / Lesław Koćwin
// W: Polska - Niemcy - przyszłość .- Warszawa : Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, 1996 - s. 159--172 .- ISBN: 8390615605
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5279] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Stan stosunków polsko-niemieckich w regionach pogranicza społeczno-kulturowego (regiony transgraniczne południowo-zachodniej Polski) / Lesław Koćwin
// W: Studia politologiczne : praca przygotowana z okazji 25-lecia utworzenia Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego .- Wrocław : Hector Drukarnia i Oficyna Wydawnicza, 1995 - s. 309--317 .- ISBN: 8390471019
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5284] [data modyf: 18-12-2002 14:05]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Papież Jan Paweł II a nauka ekonomii / Lesław Koćwin // Gospodarka Rynek Edukacja .- 2006, nr 11, s. 2--4
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10761] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] The inbound tourism forecasts with usage combinated prognosis / Anna Łobos, Lesław Koćwin // Management .- 2006, Vol. 10, no 1, s. 157--162, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Techniki finansowania Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Polskiej Grupy Spółdzielni Pożyczkowych "KARBONA" / Anna Łobos, Lesław Koćwin, Julitta Koćwin // Management .- 2005, Vol. 9, no 2, s. 173--182, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11616] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] The verification of the inbound tourism forecasts to Poland in 2004 and forecasts for 2005 / Anna Łobos, Lesław Koćwin // Management .- 2005, Vol. 9, no 1, s. 109--116, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Instrumenty polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej a ich wpływ na działalność przedsiębiorstw / Anna Gondek, Lesław Koćwin // Management .- 2004, Vol. 8, no 2, s. 7--16, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11531] [data modyf: 05-10-2007 14:19]
[6] Polnische Wahrnehmung vom werk Joseph Wittigs und ihr Beitrag zu Polnisch-Deutschen verständigung / Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 2004, nr 157, s. 46--49
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9824] [data modyf: 27-10-2004 10:42]
[7] Region Münster - Kotlina Kłodzka - Ukraina europejska wyprawa pojednania / Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 2004, nr 158-160, s. 21--23 : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10058] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] The growt of innovation as a raising the competitiveness factor in Polish enterprises / Anna Łobos, Lesław Koćwin // Management .- 2004, Vol. 8, no 1, s. 56--65, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11592] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Krajobrazy Ziemi Kłodzkiej w literackiej twórczości Josepha Wittiga / Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 2003, nr 152, s. 26--29 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9162] [data modyf: 13-10-2003 14:03]
[10] Kim jest dla nas Joseph Wittig? / Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 2002, nr 145, s. 16--19 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9009] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Alle sind Kinder desselben Gottes : Humanitäre Vraussetzungen des Schaffens von Joseph Wittig als Basis der Kulturzusammenarbeit der ehemaligen und der jetzigen Bewohner des Glatzer Landes / Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 2001, nr 125-126, s. 38--39
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9049] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Idee des Regionalismus und der "kleinen Heimat" Menschen in den literarischen Werken von Joseph Wittig / Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 2001, nr 134, s. 19--23
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9050] [data modyf: 22-07-2003 11:45]
[13] Wielokulturowość regionów zachodniej Polski - przesłanką polskiego uczestnictwa w Unii Europejskiej / Barbara Kobzarska-Bar, Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 2000, nr 114, s. 41--43
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9048] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Komentarz do artykułu "Polskie i niemieckie ziemie wschodnie" / Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 1999, nr 108, s. 40--41
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9046] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Polska recepcja twórczości Josepha Wittiga / Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 1999, nr 110, s. 25--27
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9045] [data modyf: 22-07-2003 09:57]
[16] Przeprosić Niemców za wypędzenie : Depozyt / Barbara Kobzarska-Bar, Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 1999, nr 104, s. 34--36
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9047] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Die idee des regionalismus eine Brücke der deutsch-polnischen Verständigung in der Monatsschrift Ziemia Kłodzka (I) / Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 1998, nr 92, s. 51--52
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9042] [data modyf: 22-07-2003 09:44]
[18] Die idee des regionalismus eine Brücke der deutsch-polnischen Verständigung in der Monatsschrift Ziemia Kłodzka (II) / Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 1998, nr 93, s. 27--28
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9043] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Die idee des regionalismus eine Brücke der deutsch-polnischen Verständigung in der Monatsschrift Ziemia Kłodzka (letzter Teil) / Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 1998, nr 94, s. 27--28
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9044] [data modyf: 22-07-2003 09:49]
[20] Spróbujmy wzajemnie powiedzieć sobie całą prawdę / Barbara Kobzarska-Bar, Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 1998, nr 100, s. 31--33
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9041] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Niemiecko-czeskie powiązania regionalne i transgraniczne Dolnego Śląska w procesie kształtowania tożsamości europejskiej jego mieszkańców / Lesław Koćwin // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Nauki Społeczne ; 6) .- 2004, s. 23--33, ISSN: 2084-2686, : summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6805] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] W poszukiwaniu małej ojczyzny. Adopcja niemieckiego dziedzictwa kulturowego przez polskich mieszkańców Kotliny Kłodzkiej (1989-1999) / Lesław Koćwin // W: Acta Universitatis Wratislaviensis .- 2002, no 2403, s. 333--354
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5756] [data modyf: 23-01-2003 13:40]
[3] Regionalizm południowych i zachodnich ziem Polski w procesie budowy jedności europejskiej : (podstawy ideowe regionalizmu i regionów federalnych w obszarach transgranicznych) / Lesław Koćwin // W: Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 301--324, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4898] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[4] "Mała ojczyzna" w swiadomości byłych mieszkańców Hrabstwa Kłodzkiego i ich następców / Lesław Koćwin // W: Studia Zachodnie .- 1998, T. 3, s. 113--128, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4878] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Region i regionalizm w perspektywie europejskiej : "Mała ojczyzna" w świadomości byłych mieszkańców Hrabstwa Kłodzkiego i ich następców / Lesław Koćwin // W: Masovia .- 1997, T. 1, s. 187--201 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5801] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Euroregiony w strefie "Odry-Nysy Kłodzkiej". Transgraniczne polsko-niemieckie powiązania społeczno-gospodarcze / Lesław Koćwin // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Niemcoznawstwo ; 6) .- 1996, no 1789, s. 187--220 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5803] [data modyf: 19-12-2002 14:15]
[7] Czynniki integrujące i dezintegrujące polsko-niemiecką współpracę przygraniczną / Lesław Koćwin // W: Biuletyn Polskiej Akademii Nauk Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania - (Projekty Badawcze ; 661309203) .- 1995, s. 9--12
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5800] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Granice / Lesław Koćwin // W: Zbliżenia Polska-Niemcy .- 1995, nr 1 (10), s. 125--127
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5887] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Konstytucja a porządek gospodarczy / Lesław Koćwin // W: Zbliżenia Polska-Niemcy .- 1995, nr 1 (10), s. 128--129
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5888] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Niemcy i polacy - partnerami w Europie / Lesław Koćwin // W: Zbliżenia Polska-Niemcy .- 1995, nr 2 (11), s. 151--153
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5885] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Polska perspektywa zjednoczonej Europy / Lesław Koćwin // W: Zbliżenia Polska-Niemcy .- 1995, nr 2 (11), s. 153--156
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5886] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Szanse i bariery polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej / Lesław Koćwin // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Niemcoznawstwo ; 5) .- 1995, no 1664, s. 123--146 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5802] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Duszpasterstwo i szkolnictwo / Lesław Koćwin // W: Zbliżenia Polska-Niemcy .- 1994, nr 2 (8), s. 153--154
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5891] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Europa Euroregionów / Lesław Koćwin // W: Zbliżenia Polska-Niemcy .- 1994, nr 3 (9), s. 121--125
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5892] [data modyf: 05-02-2003 12:36]
[15] Sąsiedzkie uprzedzenia / Lesław Koćwin // W: Zbliżenia Polska-Niemcy .- 1994, nr 2 (8), s. 151--152
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5890] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Czy grozi nam polityczny i gospodarczy "Drang nach Osten"? / Lesław Koćwin // W: Studia Fundacji "Polska w Europie" .- 1993, nr 4, s. 114--118
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5804] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Polacy i Niemcy w rok po ratyfikacji traktatu o dobrym sąsiedztwie / Lesław Koćwin // W: Zbliżenia Polska-Niemcy .- 1993, nr 2 (5), s. 138--139
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5884] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Uprzedzenia Polaków i Niemców / Lesław Koćwin // W: Zbliżenia Polska-Niemcy .- 1993, nr 2 (5), s. 135--137
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5883] [data modyf: 03-02-2003 17:24]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Otwarta granica. Szanse i zagrożenia rozwoju obszarów wokół Odry i Nysy Łużyckiej / Lesław Koćwin // W: Polska w Unii Europejskiej : wstępny bilans członkostwa [materiały konferencyjne]. Radom, Polska, 2005 .- Radom : Politechnika Radomska, 2006, s. 440--448 .- ISBN: 8373512365
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17916] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Polnische Wahrnehmung vom Werk Joseph Wittigs und ihr Beitrag zur polnisch-deutschen Verständigung / Lesław Koćwin // W: Joseph Wittig Człowiek - Religia - Kultura = Joseph Wittig Mensch - Religion - Kultur : IV Polsko-Niemieckie Sympozjum Wittigowskie = IV Deutsch-Polnisches Wittig-Symposium. Nowa Ruda, Polska, 2004 .- Nowa Ruda : Wydawnictwo Maria, 2005, s. 185--203 .- ISBN: 8388842684
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16894] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym - zarys analizy problemu / Lesław Koćwin // W: Problemy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej. Nałęczów, Polska, 2005 .- Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2005 .- Prace Naukowe WSPA, s. 227--241 .- ISBN: 8392035275
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17552] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Konfrontacja czy współpraca? Polsko-niemieckie pogranicze w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej / Lesław Koćwin // W: Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej : [materiały konferencyjne]. Karpacz, Polska, 2003 .- Warszawa : Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii NAuk, 2004, s. 223--234 .- ISBN: 2004
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16721] [data modyf: 16-11-2004 17:30]
[5] Idea regionalizmu i "Małej ojczyzny" człowieka w twórczości literackiej Josepha Wittiga / Lesław Koćwin // W: Joseph Wittig i nasze czasy : Materiały z III Polsko-Niemieckiego Sympozjum Wittigowskiego. Nowa Ruda, Polska, 2002 .- Nowa Ruda : Wydaw. Ziemia Kłodzka, 2002, s. 63--80 .- ISBN: 8391747255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15611] [data modyf: 12-06-2003 12:04]
[6] Kim jest dla nas Joseph Wittig? / Lesław Koćwin // W: Joseph Wittig i nasze czasy : Materiały z III Polsko-Niemieckiego Sympozjum Wittigowskiego. Nowa Ruda, Polska, 2002 .- Nowa Ruda : Wydaw. Ziemia Kłodzka, 2002, s. 19--35 .- ISBN: 8391747255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15610] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Polacy i Niemcy w Europie XXI wieku - razem czy osobno / Lesław Koćwin // W: Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym : Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Legnica, Polska, 2002 .- Legnica : [brak wydawcy], 2002, s. 280--289 .- ISBN: 8389102129
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15590] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Wybrane aspekty zarządzania w dziedzinie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw wobec otoczenia Unii Europejskiej / Lesław Koćwin // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002 .- T. 1, s. 157--169 .- ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15171] [data modyf: 03-01-2003 10:39]
[9] Bedürfnis nach einen Dialog zwischen den polnischen und detschen Vertrieben / Lesław Koćwin, Barbara Kobzarska-Bar // W: Vertreibung? Aussiedlung? : das gemeinsame Schicksal der Bewohner der Grafschaft Glatz: ein Tagunsband. Jauernick bei Görlitz, Niemcy, 2000 .- Görlitz : VIADUKT, 2001, s. 9--15 .- ISBN: 3929872455
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14685] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Polen und Deutschen: eine Aufzeichnung des Dialog über den Fluch der Vertreibung zwischen den Aktuellen und den Ehemaligen Einwohnern der Grafschaft Glatz / Lesław Koćwin // W: Vertreibung? Aussiedlung? : das gemeinsame Schicksal der Bewohner der Grafschaft Glatz: ein Tagunsband. Jauernick bei Görlitz, Niemcy, 2000 .- Görlitz : VIADUKT, 2001, s. 155--201 .- ISBN: 3929872455
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14688] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] "Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft" Ein Forschungsentwurf zur Nachbarschaft / Barbara Kobzarska-Bar, Lesław Koćwin // W: Vertreibung? Aussiedlung? : Das gemeinsame Schicksal der Bewohner der Grafschaft Glatz. Jauernick bei Görlitz, Niemcy, 2000 .- Görlitz : VIADUKT, 2001, s. 219--269 .- ISBN: 3929872455
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15083] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Polacy i Niemcy: zapis dialogu o anatemie wypędzenia między obecnymi i dawnymi mieszkańcami Ziemi Kłodzkiej / Lesław Koćwin // W: Wypędzenie? - Wysiedlenie? : polska i niemiecka wspólnota anatemy wypędzenia. Jauernick-Buschbach, Niemcy, 2000 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2000, s. 147--186 .- ISBN: 3929872501
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15497] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Potrzeba dialogu polskich i niemieckich wypędzonych / Lesław Koćwin, Barbara Kobzarska-Bar // W: Wypędzenie? - Wysiedlenie? : polska i niemiecka wspólnota anatemy wypędzenia. Jauernick-Buschbach, Niemcy, 2000 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2000, s. 8--14 .- ISBN: 3929872501
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15494] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] "Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość" wspólnego sąsiedztwa - koncepcja badań / Barbara Kobzarska-Bar, Lesław Koćwin // W: Wypędzenie? - Wysiedlenie? : polska i niemiecka wspólnota anatemy wypędzenia. Jauernick-Buschbach, Niemcy, 2000 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2000, s. 202--208 .- ISBN: 3929872501
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15499] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Sprawozdanie z obrad konferencji / Barbara Kobzarska-Bar, Lesław Koćwin // W: Wypędzenie? - Wysiedlenie? : polska i niemiecka wspólnota anatemy wypędzenia. Jauernick-Buschbach, Niemcy, 2000 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2000, s. 209--246 .- ISBN: 3929872501
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15500] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Ekonomia i ekologia - współdzialanie dla przyszłości / Lesław Koćwin, Anna Łoś-Tomiak // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 39--53 .- ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14728] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[17] "Wszyscy są dziećmi tego samego Boga" Humanitarne przesłanie twórczości Josepha Wittiga podstawą współdziałania kulturowego dawnych i nowych mieszkańców Ziemi Kłodzkiej / Lesław Koćwin // W: II Polsko-Niemieckie Sympozjum Wittigowskie. Nowa Ruda, Polska, 1999 .- Nowa Ruda : Wydaw. Ziemia Kłodzka, 1999, s. 229--238 .- ISBN: 839102377X .- art. także w j. niemieckim
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15082] [data modyf: 31-10-2002 12:10]
[18] Politologia w programie eduakcji europejskiej / Lesław Koćwin // W: Politologia w Polsce : stan badań i perspektywy rozwojowe: materiały konferencji naukowej. Wrocław, Polska, 1997 .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998, s. 177--191 .- ISBN: 8371740379
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14819] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Czy polityka jest brudna? / Lesław Koćwin // W: Czy polityka jest brudna : Materiały z konferencji. Wrocław, Polska, 1996 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1996, s. 10--17
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15190] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Die polnische Perspektive des vereinten Europa / Lesław Koćwin, Ryszard Bednarski // W: Heranführung der mittel- und osteuropäischen Länder an die EUROPÄISCHE UNION am Beispiel Polens : Bestandsaufnahme und Perspektiven. Frankfurt (Oder) - Słubice, Niemcy, 1996 .- Berlin : Grafik Design & Druckauführung, 1996, s. 41--50
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15195] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] "Narodowcy" i "Europejczycy" wobec stosunków polsko-niemieckich w latach 1989-1995 : obawy i nadzieje / Lesław Koćwin // W: Psychospołeczne aspekty stosunków polsko-niemieckich : obawy i nadzieje : Materiały pokonferencyjne. Szczecin, Polska, 1995 .- Szczecin : [brak wydawcy], 1996, s. 7--25 .- ISBN: 8390427826
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15162] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Funkcje euroregionów w przyszłościowej strukturze europejskiej : (transgraniczne polsko-niemieckie powiązania społeczno-gospodarcze) / Lesław Koćwin // W: Post-zimnowojenna Europa : ku jedności czy nowym podziałom? : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Wrocław, Polska, 1994 .- Wrocław : Wydaw. i Drukarnia Atla, 1995, s. 108--117 .- ISBN: 8385507248
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15161] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym / (Red.) Lesław Koćwin .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, 358 s. .- ISBN: 83744810165
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4214] [data modyf: 02-09-2015 16:35]
[2] Joseph Wittig Człowiek - Religia - Kultura = Joseph Wittig Mensch - Religion - Kultur : IV Deutsch-Polnisches Wittig-Symposium / (Red.) Lesław Koćwin .- Nowa Ruda : Wydawnictwo Maria, 2005, 360 s. .- ISBN: 8388842684
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4093] [data modyf: 13-02-2008 09:25]
[3] Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej / (Red.) Lesław Koćwin .- Zielona Góra : Wydaw. "Maria", 2004, 272 s. .- ISBN: 8388842641
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4077] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej / (Red.) Lesław Koćwin .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004, 388 s. .- ISBN: 8387708860
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4047] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej / (Red.) Lesław Koćwin, Tatiana Rongińska .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002, T. 1-2, 77 s. .- ISBN: 8388842188
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3870] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Joseph Wittig i nasze czasy / (Red.) Lesław Koćwin .- Nowa Ruda : Wydaw. Ziemia Kłodzka, 2002, 330 s. .- ISBN: 8391747255
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3944] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Seelsorge nach der Vertreibung / / Franz Jung , 2004 (Rec.) .- Seelsorge nach der Vertreibung - "Duszpasterstwo na wypędzeniu" / Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 2004, nr 158-160, s. 26
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989-1997) / / Czesław Osękowski, Hieronim Szczegóła .- Zielona Góra , 1999 (Rec.) Lesław Koćwin, Anna Tomiak // Studia Zachodnie .- 2000, nr 5, s. 240--255
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945-1949 / / Nitschke B. .- Zielona Góra , 1999 (Rec.) .- Wypędzenie? - czy: "Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945-1949" / Lesław Koćwin // Ziemia Kłodzka .- 2000, nr 114, s. 45--47
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim (1991-1997) / / Osękowski Cz., Szczegóła H. .- Zielona Góra , 1998 (Rec.) Lesław Koćwin // Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 265--268
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Psychospołeczne aspekty stosunków polsko-niemieckich: obawy i nadzieje / .- Szczecin , 1996 (Rec.) Lesław Koćwin // Studia Zachodnie .- 1998, T. 3, s. 209--212
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945-1956. Procesy integracji i dezintegracji / / Czesław Osękowski .- Zielona Góra , 1994 (Rec.) .- Procesy integracji i dezintegracji / Lesław Koćwin // Zbliżenia Polska-Niemcy .- 1995, nr 3 (12), s. 120--122
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Stettin - Szczecin, 1945-1946, Dokumente - Erinnerungen, Dokumenty - Wspomnienia / .- Rostock , 1994 (Rec.) .- Stettin - der Zusammenbruch / Lesław Koćwin // Zbliżenia Polska-Niemcy .- 1995, nr 3 (12), s. 117--119
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Środowiska emigracyjne w Londynie i Paryżu a kwestia stosunków polsko-niemieckich / / Marian S. Wolański .- Wrocław , 1992 (Rec.) .- Polacy w Londynie i Paryżu o stosunkach polsko-niemieckich / Lesław Koćwin // Zbliżenia Polska-Niemcy .- 1994, nr 2 (8), s. 127--129
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Historia Niemiec 1945-1991 : Zarys problemu niemieckiego od podziału do jedności / / Erhard Cziomer .- Kraków , 1992 (Rec.) .- Nowe spojrzenie na powojenne dzieje Niemiec / Lesław Koćwin // Zbliżenia Polska-Niemcy .- 1993, nr 3 (6), s. 144--147
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski