System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Anna Góralewska-Słońska (dawniej: Góralewska)
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Anna Góralewska-Słońska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Jednostki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 25 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Poczucie bezpieczeństwa a zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy / Anna Góralewska-Słońska
// W: Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii : monografia .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2014 - s. 89--101 .- ISBN: 9788378421641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16501] [data modyf: 04-08-2015 09:50]
[2] Zjawiska patologiczne w środowisku pracy - próba identyfikacji / Anna Góralewska-Słońska
// W: Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami : ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010 - s. 537--557 .- ISBN: 9788392745587
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12067] [data modyf: 21-06-2010 12:33]
[3] Aspekt psychospołecznego bezpieczeństwa pracowników w kontekście wybranych sytuacji patologii organizacyjnych / Anna Góralewska-Słońska
// W: Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego : monografia / red. nauk. T. Zaborowski .- Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, 2009 - s. 84--89 .- ISBN: 9788389932044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11250] [data modyf: 28-08-2009 09:33]
[4] Czynniki organizacyjne determinujące zdrowie jednostki w organizacji - rys teoretyczny / Anna Góralewska-Słońska
// W: Problemy bezpieczeństwa publicznego / red. T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2008 - s. 90--95 .- ISBN: 9788392510833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10332] [data modyf: 29-07-2008 14:32]
[5] Problemy mobbingu w placówkach oświatowych / Anna Góralewska-Słońska
// W: Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy : wybrane zagadnienia / pod red. M. Fic .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2008 - s. 269--276 .- ISBN: 9788374812146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10455] [data modyf: 23-09-2008 15:57]
[6] Wybrane czynniki wpływające na strukturę funkcji kierowania - rys teoretyczny, będący podstawą poszukiwań wyznaczników kierowania placówkami edukacyjnymi / Anna Góralewska-Słońska
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 245--257 .- ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8484] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Atuty polskiego dyrektora szkoły na unijnym rynku pracy / Anna Góralewska-Słońska
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 475--483 .- ISBN: 8389712040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6697] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Samoocena jako czynnik wpływający na efektywność pracy / Anna Góralewska
// W: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej : problematyka zasobów ludzkich / red. E. Niedzielski .- Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2004 - s. 258--265
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6701] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Zmiany w strukturze wydatków gmin ze szczególnym uwzględnieniem wydatków oświatowych / Iwona Lubimow-Burzyńska, Anna Góralewska-Słońska
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 293--299 .- ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6855] [data modyf: 06-03-2008 15:42]
[10] Niejednakowy status nauczycieli zatrudnionych w różnych typach szkół, wynikiem przemian systemu edukacji / Anna Góralewska-Słońska
// W: Problemy organizacji i zarządzania w instytucjach edukacyjnych / red. nauk. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2003 - s. 185--192 .- ISBN: 8388327682
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6026] [data modyf: 29-09-2003 12:38]
[11] Europejski wymiar edukacji czynnikiem pogłębiającym współpracę krajów Unii Europejskiej i stowarzyszonych / Anna Góralewska-Słońska
// W: Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej .- Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", 2002 - s. 125--132 .- ISBN: 8388842234
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5446] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Polityka zatrudniania i wynagradzania w MŚPH / Monika Michalska, Anna Góralewska-Słońska
// W: Wybrane problemy rozwoju handlu detalicznego w warunkach globalizacji i regionalizacji .- Zielona Góra : Wydaw. Organon, 2001 - (Phare) - s. 75--82 .- ISBN: 8387294225
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5025] [data modyf: 14-05-2002 12:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Identyfikacja czynników motywacji do pracy jako determinanty podnoszenia poziomu zaangażowania pracowników - przykład wykorzystania skali samooceny motywatorów do pracy / Anna Góralewska-Słońska // Problemy Profesjologii .- 2013, nr 2, s. 155--168, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17771] [data modyf: 20-08-2015 12:03]
[2] Istota pojęcia władza, kontekst źródeł, wymiarów, skuteczności i patologii w jej sprawowaniu - ujęcie teoretyczne / Anna Góralewska-Słońska // Problemy Profesjologii .- 2012, nr 1, s. 91--105, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16793] [data modyf: 06-12-2012 14:00]
[3] Identification of gender discrimination in the workplace in two-dimensional terms (part I) / Anna Góralewska-Słońska // Management .- 2011, Vol. 15, no 1, s. 115--127, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15840] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[4] Poczucie własnej wartości jako potencjał jednostki / Anna Góralewska-Słońska // Problemy Profesjologii .- 2011, nr 2, s. 97--112, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16316] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] Patologie organizacyjne wyzwaniem dzisiejszych czasów (propozycja uaktualnienia standardów kształcenia na kierunku studiów zarządzanie) / Anna Góralewska-Słońska // Problemy Profesjologii .- 2010, nr 1, s. 59--72, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: patologie organizacyjne, podstawy zarządzania, psychologia pracy, psychologia społeczna, psychologia zarządzania, standardy kształcenia na kierunku Zarządzanie, zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15345] [data modyf: 24-01-2011 15:02]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Bio-Siegel" - nowy znak dla żywności ekologicznej / Monika Michalska, Anna Góralewska-Słońska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 275--278 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: "Bio-Siegel", rozwój zrównoważony, zrównoważona konsumpcja,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5698] [data modyf: 22-01-2003 13:55]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Patologie organizacyjne - poszukiwanie kryteriów systematyzacji i adekwatnych środków zaradczych / Anna Góralewska-Słońska // W: International Masaryk Conference for Ph.D Students and Young Researchers - MMK 2014. Hradec Králové, Czechy, 2014 .- Hradec Králové : Magnanimitas, 2014, s. 336--345 .- ISBN: 9788087952078
Słowa kluczowe: countermeasures, kryteria systematyzacji patologii, organizational patologies, pathology systematization criteria, patologie organizacyjne, środki zaradcze

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21637] [data modyf: 25-08-2015 12:31]
[2] Leadership - the challenge posed to a modern manager (the way from a manager to a leader) / Anna Góralewska-Słońska // W: Ekonomika Rossii: potencjal otvetov na vnutrennie i vnešne vyzovy : meždunarodnana naučno-praktičeskaâ konferenciâ. Sankt-Peterburg, Rosja, 2013 .- Sankt-Peterburg : Izd. Instituta Biznesa i Prava, 2013, s. 198--202 .- Sbornik naučnyh statej, vyp. 15
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21140] [data modyf: 25-08-2015 11:12]
[3] Mobbing as a significant threat to employess' psycho-social safety / Anna Góralewska-Słońska // W: Biznes i problemy dolgosročnogo ustojčivogo social'no-ekonomičeskogo razvitiâ : meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ aspirantov i studentov. Sankt-Peterburg, Rosja, 2013 .- Sankt-Peterburg : Izd. Instituta Biznesa i Prava, 2013, s. 149--153 .- ISBN: 9785897510672
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20973] [data modyf: 25-08-2015 09:54]
[4] Upravlenie v sfere motivacii učitelej pol'skih škol v usloviâh rynočnoj ekonomiki / Anna Góralewska-Słońska // W: Social'no-ekonomičeskie problemy razvitiâ Rossii i problemy globalizacii: potencjal vozmožnogo : meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konfernciâ. Sankt-Peterburg, Rosja, 2007 .- Sankt-Peterburg : Izd. Politehničeskogo Universiteta, 2007 .- Sbornik Naučnyh Statej, s. 205--208 .- ISBN: 5742216890
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18920] [data modyf: 18-09-2008 15:04]
[5] Zarządzanie ryzykiem informatycznym w projektach E-learningowych / Sławomir Kotylak, Anna Góralewska-Słońska // W: Techniczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej. Stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia : Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp., Polska, 2003 .- Gorzów Wlkp. : Wyższa Szkoła Biznesu, 2003, s. 73--81 .- ISBN: 8388991051
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15516] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Umowy międzynarodowe jako czynnik wpływający na politykę ekologiczną / Monika Michalska, Anna Góralewska-Słońska // W: Kierunki rozwoju państw Europy środkowo-wschodniej : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia : międzynarodowa konferencja naukowa dla młodych pracowników nauki i studentów. Gorzów Wlkp., Polska, 2002 .- Gorzów Wlkp. : Wyższa Szkoła Biznesu, 2002, s. 98--102 .- ISBN: 8388991035
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14791] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Przyszłość edukacji na odległość w Polsce / Anna Góralewska-Słońska // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 310--314 .- ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14280] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski