@article{Bazan-Krzywoszańska:2012,
  author  = "A. Bazan-Krzywoszańska",
  title   = "Ochrona krajobrazu w aspektach rozwoju ¼róde³ energii odnawialnej i polityki przestrzennej gminy, na przyk³adzie gminy Krotoszyce",
  journal = "Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje",
  number  = "nr 3",
  pages   = "55--60",
  year    = "2012",
}