@article{Kaczor:2015,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Utylitaryzm etyczny jako element zachowania językowego (na podstawie tekstów ofert firm ubezpieczeniowych)",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo",
  volume  = "XI",
  pages   = "95--108",
  year    = "2015",
}