@article{Bartosiak:2004,
  author  = "K. Bartosiak and A. Pilecka",
  title   = "Có¿ po filozofie...? Zwierzenia m³odych adeptek filozofii",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 9",
  pages   = "49",
  year    = "2004",
}