@article{Kania:2018,
  author  = "A. Kania",
  title   = ""Mój dom moją twierdzą"*. Rozważania na tle regulacji art. 25 § 2a k.k.",
  journal = "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego : Acta Universitatis Wratislaviensis",
  volume  = "T. 48",
  number  = "No. 3848",
  pages   = "13--30",
  year    = "2018",
}